Smulkiesiems ūkininkams supaprastintas verslo planas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.04.14

Smulkiesiems ūkininkams supaprastintas verslo planas

Smulkiesiems ūkininkams supaprastintas verslo planas
Nuo š. m. balandžio 1 d. iki š. m. gegužės 31 d. ūkius modernizuoti ir padidinti jų konkurencingumą siekiantys smulkieji ūkininkai gali kreiptis Europos Sąjungos ir valstybės finansinės paramos. Šiam paraiškų rinkimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiems ūkiams“ skirta 4 mln. eurų paramos.
 
 
Supaprastintas verslo planas
 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymu pakoreguotos KPP veiklos „Parama smulkiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2016 m.
Vienas iš esminių KPP veiklos „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimų yra tai, kad pareiškėjai galės pateikti supaprastintą verslo planą.
 
Pareiškėjai gali pildyti tiek iki 2016 m. balandžio 8 d. įsakymo galiojusią verslo plano formą, tiek pakeistą supaprastintą verslo plano formą. Vedantiems dvejybinę apskaitą siūloma pildyti naują formą, kadangi joje pateikiama pelno nuostolių ataskaita. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjams nėra nustatytas privalomas reikalavimas tvarkyti buhalterinę apskaitą taikant dvejybinę apskaitos sistemą, t. y. pareiškėjai galės buhalterinę apskaitą tvarkyti ir supaprastinta tvarka.
 
Primename, kad pareiškėjas turi užtikrinti, kad verslo planą pradės įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo. Labai svarbu, kad verslo planą pradėję įgyvendinti paramos gavėjai nepamirštų apie tai raštu informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą. Su informaciniu raštu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad paramos gavėjai pradėjo įgyvendinti verslo planą, t. y. kad įsigijo investiciją ir (arba) sudarė sutartį dėl paslaugų gavimo.
 
Remiami specializuoti ir mišrieji ūkiai
 
Pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir teikimas rinkai. Remiami specializuoti ir mišrieji ūkiai.
 
Parama teikiama veikiantiems ūkiams, kurie ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaravo pasėlius ir (arba) registravo gyvulius. Atkreipiamas dėmesys, kad ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu turi būti ne mažesnis kaip 4 000 eurų ir ne didesnis kaip 7 999 eurų.
 
Parama išmokama dviem dalimis
 
Maksimali paramos suma – 15 tūkst. eurų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) vienam paramos gavėjui (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos).
 
Pažymėtina, kad nuo 2016 m. paramos suma bus išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti net 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama pasirašius paramos sutartį, o likusi 20 proc. paramos suma bus išmokėta tinkamai įgyvendinus verslo planą. Sutarčių su paramos gavėjais pasirašymas – dar viena naujovė, numatyta 2016 m. įgyvendinimo taisyklėse.  
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Parama gali būti skiriama naujai žemės ūkio technikai ir įrangai, įrenginiams, N ir O kategorijų transporto priemonėms įsigyti, gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statybai, rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui, statybinių medžiagų įsigijimui, infrastruktūrai ūkininko valdoje sutvarkyti, ūkiniams gyvūnams, daugiamečiams augalams įsigyti ir jų sodinimo paslaugoms kompensuoti. Taip pat finansuojamos bendrosios išlaidos (verslo plano parengimas, viešinimo išlaidos).
 
Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir verslo planui įgyvendinti būtinos išlaidos (atitinkančios verslo plane iškeltus tikslus), ir ne daugiau nei numatytas paramos dydis. Perkamos prekės turi būti naujos ir nenaudotos ir atitikti ES darbo saugos reikalavimus.
 
Projektams taikomi atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 35. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:
 
1. Specializuotas ūkis. Jei pareiškėjas kuria specializuotą gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kuriame pajamos iš kurios nors žemės ūkio veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrų ūkį (kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), suteikiama 15 balų.
 
2. Ūkio ekonominis dydis. Jei paramos paraiškos pateikimo metu pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra mažesnis, tai:
- nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur suteikiama 20 balų;
- nuo 5 000 Eur iki 5 999 Eur suteikiama 15 balų;
- nuo 6 000 Eur iki 6 999 Eur suteikiama 10 balų;
- nuo 7 000 Eur iki 7 999 Eur suteikiami 5 balai.
 
3. Pareiškėjo amžius. Pareiškėjams iki 40 metų imtinai suteikiama 15 balų.
 
4. Pareiškėjui įgyvendinus verslo planą jo prognozuojamas ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis. Jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte:
- nuo 51 proc. ir daugiau, suteikiami 25 balai;
- nuo 21 proc. iki 50 proc. imtinai, suteikiama 15 balų.
 
5. Pareiškėjas yra pripažinto (iki paramos paraiškos pateikimo) žemės ūkio kooperatyvo narys. Jei pareiškėjas yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys:
- ilgiau negu 2 metai, suteikiama 15 balų;
- nuo 1 iki 2 metų, suteikiama 10 balų.
 
6. Projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pagal tuo metu galiojančius teisės aktus), suteikiama 10 balų.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 17 d. 12:53