Smulkieji ūkininkai jau pateikė paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.07.04

Smulkieji ūkininkai jau pateikė paraiškas

Smulkieji ūkininkai jau pateikė paraiškas
Šių metų gegužę ir birželį Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos smulkiesiems ūkiams paremti. Paraiškos buvo teikiamos aktyviai – paramos kreipėsi daugiau nei pusseptinto šimto pareiškėjų, o jų paraiškose prašoma bendra paramos suma gerokai viršijo kvietimui numatytą sumą.
 
Smulkieji ūkininkai, pasinaudodami Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės (KPP) „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklai ,,Parama smulkiesiems ūkiams“ skirta parama, galės modernizuoti savo ūkius, užsiimti savo ūkyje užaugintų produktų gamyba, perdirbimu ir tiekimu. Šia galimybe per ką tik pasibaigusį 2 mėnesių paraiškų teikimo laikotarpį panoro pasinaudoti 665 ūkininkai. Apskaičiuota, kad jų prašoma bendra paramos suma yra 9 994 772 Eur. Šiam šaukimui buvo skirta 6 015 038 Eur paramos suma. Jau dabar aišku, kad konkurencija tarp paraiškas pateikusių ūkininkų dėl paramos neišvengiama, tad tik įvertinus atrankos kriterijus bus sudaroma paraiškų prioritetinė eilė.
 
Paraiškų vertinimas pagal atrankos kriterijus
 
Paramos paraiškų prioritetinė eilė bus sudaroma atlikus pateiktų paraiškų atrankos vertinimą, vadovaujantis administravimo taisyklėmis bei priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, taip pat pareiškėjo paraiškoje pateikta informacija, su paraiška pateiktais dokumentais bei registruose esančia informacija.
 
Pareiškėjui už atitiktį nustatytiems kriterijams bus skiriamas atitinkamas balų skaičius. Norint gauti paramą pagal KPP veiklą ,,Parama smulkiesiems ūkiams“ būtina surinkti 35 privalomus balus. Projektui nesurinkus privalomo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška bus atmesta.
 
Žemiau pateikiame atrankos kriterijus, už kuriuos projektui skiriami balai:
 • Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – skiriama 15 balų (atitiktis patikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“. Nustatant pajamų iš minėtų sektorių dalį, į pareiškėjo veiklos pajamas neįskaičiuojamos pajamos, gautos iš paslaugų, o lėšos, gautos įgyvendinus programas, skirtas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (tiesioginės išmokos, kita parama, išskyrus investicinę paramą), turi būti išskaidytos į iš gyvulininkystės ar sodininkystės, ar uogininkystės, ar daržininkystės, ar augalininkystės veiklos gautas lėšas). Tikrinama įgyvendinus verslo planą.
 • Paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
  • nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;
  • nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;
  • nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;
  • nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai.
 • Pareiškėjo amžius – pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 15 balų.
 • Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis (tikrinama įgyvendinus verslo planą):
  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriami 25 balai;
  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų.
 •   Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
  • jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 15 balų;
  • jei nuo 1 iki 2 metų yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 10 balų.
 • Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), skiriama 10 balų. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. liepos 4 d. 09:41