Skelbiamas ketvirtas kvietimas įsijungti į kokybės sistemų dalyvių gretas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.10.01

Skelbiamas ketvirtas kvietimas įsijungti į kokybės sistemų dalyvių gretas

Skelbiamas ketvirtas kvietimas įsijungti į kokybės sistemų dalyvių gretas
Nuo spalio 1 d. ūkininkai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Tai jau ketvirtas paraiškų rinkimo etapas šiais metais.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 235 542 Eur paramos lėšų. Dėl paramos gali kreiptis žemės ūkio veiklos subjektai, auginantys ir (arba) gaminantys ir tiekiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, ir nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdą (kaip valdytojai arba partneriai). Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki gruodžio 31 d.
 
Parama – pirmą kartą įsijungiantiems į kokybės sistemas
 
Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje ar keliose iš šių kokybės sistemų – ekologiškų produktų kokybės sistema, Europos Sąjungos (ES) pripažintų produktų kokybės sistema ir nacionalinė žemės ūkio ir maisto produktų (NKP) kokybės sistema (šiuo paraiškų rinkimo etapu NKP kokybės sistemoje dalyvaujančių pareiškėjų paramos paraiškos nepriimamos).
 
Siekiantys dalyvauti ekologiškų produktų kokybės sistemos veikloje, pareiškėjai turi auginti ir (arba) gaminti ir tiekti rinkai neperdirbtus arba perdirbtus ekologiškus produktus (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus), skirtus tiesiogiai žmonėms vartoti, bei turėti tai patvirtinantį nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą patvirtinamąjį dokumentą.
 
Tuo tarpu ES pripažintų produktų kokybės sistemos dalyviai turi gaminti ir tiekti rinkai produktus, kurių pavadinimai įtraukti į ES duomenų sistemą ir įregistruoti viename ES iš registrų: Saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN), Saugomų geografinių nuorodų (SGN) arba Garantuotų tradicinių gaminių (GTG). Taip pat pareiškėjas turi būti įrašytas į paskirtosios kontrolės VMVT tvarkomą produktų, kurių pavadinimai yra įregistruoti SKVN ir SGN arba GTG registre, gamintojų sąrašą.
 
Parama teikiama pirmą kartą į vieną ar kelias iš įvardytų kokybės sistemų įsitraukiantiems žemės ūkio veiklos subjektams, arba kurie pastaruosius penkerius metus dalyvauja šiose sistemose. Svarbu, kad paraiška būtų pateikta per penkerius metus nuo pirmojo patvirtinamojo dokumento, sertifikato išdavimo arba gamintojo įregistravimo VMVT tvarkomame produktų, kurių pavadinimai įregistruoti SKVN ir SGN arba GTG registre, gamintojų sąraše dienos.
 
Metams parama siekia iki 3 tūkst. Eur
 
Vykdantiems veiklą pagal priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus. Parama ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams siekia iki 2 998 Eur, ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams – 2 776 Eur, NKP kokybės sistemos dalyviams – 2 895 Eur per metus. Finansuojamos išlaidos – būtinos numatytai veiklai vykdyti ir numatytos paraiškoje bei patirtos ne anksčiau kaip nuo paraiškos pateikimo dienos.
 
Paramos lėšomis, priklausomai nuo pasirinktos veiklos srities, gali būti finansuojamos sertifikavimo, kontrolės, apmokėjimo už tyrimus, numatytus kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose, išlaidos.
 
Atrankos kriterijai
 
Atsižvelgiant į atitiktį KPP priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, paraiškai suteikiami balai. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji yra atmetama ir toliau nevertinama.
 
Paraiškų atrankos kriterijai:
  • Jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra iki 8 000 Eur įskaitytinai, suteikiama 50 balų; jei SP didesnis kaip 8 000 Eur – suteikiama 30 balų.
  • Pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo / asociacijos narys – suteikiama 30 balų.
  • Pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose pagal Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintas mokymų programas, susijusias su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (pateiktas tai patvirtinantis rašytinės formos mokymų baigimo pažymėjimas), – suteikiama 20 balų.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. spalio 3 d. 11:10