Skatinamas gamintojų grupių įsisteigimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.02.23

Skatinamas gamintojų grupių įsisteigimas

Skatinamas gamintojų grupių įsisteigimas
Kovo 1–31 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“. Dėl paramos kviečiami kreiptis juridiniai asmenys, labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu gamintojų grupėms ir organizacijoms įsisteigti žemės ūkio sektoriuje skirta 500 000 Eur paramos lėšų.
 
Kas gali teikti paraiškas
 
Parama teikiama žemės ūkio sektoriaus juridinių asmenų grupių veiklai. Taip pat dėl paramos gamintojų grupei įsteigti gali kreiptis labai maža, maža arba vidutinė įmonė.
Parama pagal priemonę neteikiama fiziniams asmenims ir viešiesiems juridiniams asmenims.
 
Juridinis asmuo turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 10 dalyvių (fizinių ir (ar) juridinių asmenų) ir įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.
 
Pareiškėjas turės būti pripažintas gamintojų grupe ir įgyvendinti verslo planą. Verslo planui įgyvendinti skirtas penkerių metų laikotarpis nuo tą planą įgyvendinančios gamintojų grupės pripažinimo datos.
 
Sprendimą dėl pareiškėjo pripažinimo grupe priima NMA. Sprendimas priimamas patikrinus pareiškėjo verslo plano bei pareiškėjo atitiktį nustatytiems reikalavimams.
 
Paramos dydis
 
Paramos suma, nurodoma mokėjimo prašyme ir išmokama pagal mokėjimo prašymą už vienus (pirmuosius, antruosius, trečiuosius, ketvirtuosius ar penktuosius) veiklos metus, negali būti didesnė nei 100 tūkst. Eur.
 
Paramos suma už pirmuosius veiklos metus negali viršyti 10 proc. pirmųjų veiklos metų metinės parduotos produkcijos vertės, už antruosius veiklos metus negali viršyti 9 proc., už trečiuosius veiklos metus – 8 proc., už ketvirtuosius veiklos metus – 7 proc., už penktuosius veiklos metus – 6 proc. atitinkamų veiklos metų metinės parduotos produkcijos vertės. Paramos suma skaičiuojama pagal tą metinės parduotos produkcijos vertės dalį, kuri gauta pardavus tik iš pareiškėjo dalyvių supirktą produkciją.
 
Paramos lėšomis finansuojamos išlaidos
 
Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, realiai suplanuotos ir pagrįstos, neviršijančios įsigyjamų investicijų rinkos vertės ir būtinos projektui vykdyti. Numatytos išlaidos turi būti nurodytos verslo plane pagal verslo plano įgyvendinimo metus.
 
Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:
 • gamybinių patalpų įsigijimo nuosavybės teise arba išperkamąja nuoma išlaidos;
 • naujos technikos, atitinkančios Europos Sąjungos (ES) reikalavimus, ir įrangos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES aktų nustatytus reikalavimus, įsigijimas. Kai įsigyjamos naujos motorinės transporto priemonės, prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriamos tik N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonių, išskyrus G kategorijos transporto priemones, įsigijimo išlaidos;
 • biuro baldų įsigijimo nuosavybės teise arba išperkamosios (finansinės) nuomos išlaidos, biuro baldų bei įrangos įsigijimo išlaidos;
 • kompiuterinės technikos, telefonų, faksų, kopijavimo aparatų ar kitų biuro mašinų įsigijimo nuosavybės teise arba išperkamosios (finansinės) nuomos išlaidos;
 • personalo (administracijos ir kitų darbuotojų) išlaidos, prie šios išlaidų kategorijos priskiriamos darbuotojų darbo užmokesčio (be išlaidų socialinio draudimo įmokoms) išlaidos;
 • buhalterinės apskaitos ir kitų paslaugų, būtinų verslo planui įgyvendinti, įsigijimo už atitinkamus veiklos (verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu) metus, kai tais veiklos metais nebuvo įdarbinti administracijos darbuotojai buhalterinei apskaitai tvarkyti bei kitoms paslaugoms vykdyti, išlaidos;
 • išlaidos apmokėti audito įmonei už atliktas audito paslaugas;
 • buveinės (administracinių) patalpų įsigijimo nuosavybės teise arba išperkamosios (finansinės) nuomos išlaidos;
 • komandiruotės, nematerialiosios investicijos;
 • kitos išlaidos, susijusios su verslo plano įgyvendinimu (konsultavimas, verslo plano rengimas, genetiniai tyrimai, genetinė medžiaga, pievų ir ganyklų žoliniai mišiniai, pašarų tyrimai, pašarų papildai bei jų priedai ir pan.).
 
Projekte (verslo plane) numatytos prekės, paslaugos ir darbai turi būti įsigyti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Subjektas, kuriam Viešųjų pirkimų įstatymas netaikytinas, turi vadovautis Žemės ūkio ministerijos nustatyta pirkimų tvarka arba nustatytais įkainiais.
 
Paraiškų atrankos kriterijai ir skiriami balai
 
Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Mažiausias privalomasis atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiškai neskirta privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Paraiškų atrankos kriterijai (glaustai):
 
1. Pareiškėjui, kurio dalyviai yra tik ekologinės gamybos ūkiai, skiriama 10 (dešimt) balų.
 
2. Pareiškėjui, kai jo dalyvių ir (ar) dalyvių narių, jei dalyviai – žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), veikla priskiriama tik gyvulininkystės arba sodininkystės, uogininkystės ir (ar) daržininkystės sektoriui, balai skiriami taip:
 
2.1. vaisių, uogų ir (ar) daržovių augintojams, kurių bendras deklaruotas auginamų vaisių, uogų ir (ar) daržovių plotas (apskaičiuoti naudojami praėjusių kalendorinių metų tiesioginių išmokų deklaravimo duomenys) yra ne mažesnis kaip:
a) 100 ha arba 10 ha uždarajame grunte – skiriama 10 balų;
b) 150 ha arba 15 ha uždarajame grunte – skiriama 20 balų;
c) 200 ha arba 20 ha uždarajame grunte – skiriama 30 balų;
 
2.2. ūkinių gyvulių augintojams, kurių bendras auginamų sutartinių gyvulių skaičius (bendras auginamų sutartinių gyvulių skaičius nustatomas sudedant kiekvieno ūkinių gyvūnų augintojo vidutinį metinį sutartinių gyvulių skaičių, kuris apskaičiuojamas naudojant praėjusių kalendorinių metų Ūkinių gyvūnų registro duomenis) yra ne mažesnis kaip:
a) 500 – skiriama 10 balų;
b) 700 – skiriama 20 balų;
c) 900 – skiriama 30 balų;
 
2.3. bičių laikytojams, kurių bendras laikomų bičių šeimų skaičius (bendras bičių šeimų skaičius nustatomas sudedant kiekvieno bičių laikytojo vidutinį metinį bičių šeimų skaičių, kuris apskaičiuojamas naudojant praėjusių kalendorinių metų Ūkinių gyvūnų registro duomenis) yra ne mažesnis kaip:
a) 200 – skiriama 10 balų;
b) 300 – skiriama 20 balų;
c) 400 – skiriama 30 balų.
 
3. Pareiškėjui, žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), pripažintai pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. 3D-435, arba jeigu pareiškėjo bent vienas dalyvis pripažintas pagal minėtą įsakymą, skiriama 20 (dvidešimt) balų.
 
4. Pareiškėjui skiriama 10 balų, kai jis vykdo gyvulininkystės arba sodininkystės, uogininkystės ir (ar) daržininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių. (Pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėje, kurioje esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo dalyvių ar dalyvių narių, jeigu dalyvis yra kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), žemės ūkio paskirties žemės ploto yra šioje vietovėje. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą.)
 
5. Pareiškėją sudarančių dalyvių skaičius. Didžiausias balas, skiriamas atsižvelgiant į juridinio asmens dalyvių skaičių, yra 30 balų, už kiekvieną papildomą dalyvį skiriama po du balus.
 
Paraiškų teikimas
 
Paramos paraiškos teikiamos elektronine forma, paraiška ir prašomi dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip nustatyta Programos administravimo taisyklėse.
 
Pagrindiniai taisyklių pakeitimai 2022 m.
 
2022 m. vasario 1 d. buvo pakeistos veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklės. Paminėtini šie pakeitimai:
 • Juridinis asmuo (pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas) įsipareigoja išlaikyti dalyvių skaičių, išskyrus dalyvio pašalinimą dėl bankrutavimo, kitų objektyvių priežasčių teisės aktų nustatyta tvarka, turėti ir (arba) dalyviai / dalyvių nariai turėtų auginamų vaisių, uogų ir (ar) daržovių plotą, auginamų sutartinių gyvulių skaičių, laikomų bičių šeimų skaičių ir atitikti atrankos kriterijus, už kuriuos gauti atrankos balai, visą verslo plano įgyvendinimo ir verslo plano kontrolės laikotarpį.
 • Juridinis asmuo (pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas) įsipareigoja užtikrinti, kad nė vienas iš pareiškėjo dalyvių verslo plano įgyvendinimo ir verslo plano kontrolės laikotarpiu neturėtų daugiau nei 40 proc. visų dalyvių ar dalyvio narių, jeigu dalyvis yra kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), bendro deklaruoto ploto arba bendro auginamų sutartinių gyvulių skaičiaus, arba bendro laikomų bičių šeimų skaičiaus, arba pareiškėjo dalyviu būtų bent viena pripažinta žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), o bendras dalyvių skaičius būtų ne mažesnis kaip 10.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. vasario 23 d. 11:00