Siekiantiems kompensuoti draudimo įmokas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.09.20

Siekiantiems kompensuoti draudimo įmokas

Siekiantiems kompensuoti draudimo įmokas
Iki gruodžio 30 d. renkamos paraiškos ūkinių gyvūnų draudimo įmokų daliai kompensuoti. Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai atkreipia pareiškėjų dėmesį į paramos teikimo sąlygas, nes pasitaiko atvejų, kai ūkininkai prieš teikdami paraiškas neatlieka būtinų veiksmų, kreipiasi paramos jau įvykus draudžiamajam įvykiui.
 
Paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, renkamos savivaldybėse, kuriose įregistruotos pareiškėjų žemės ūkio valdos.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui (nuo birželio 1 d. iki gruodžio 30 d.) skirta 1 750 000 Eur paramos lėšų.
 
Paraiška pateikiama atlikus draudimo paslaugos pirkimą
 
Vienas iš būtinų veiksmų, kurį ūkininkas prieš teikdamas paraišką turi atlikti, – sudaryti draudimo sutartį su draudimo įmone. Dėl draudimo paslaugų pirkimo ūkinių gyvūnų laikytojai, kurie yra įregistravę laikomus ūkinius gyvūnus savo vardu Ūkinių gyvūnų registre, gali kreiptis į šias draudimo įmones: AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialą, AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, AB „Lietuvos draudimas“, „Baltikums Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialas. Tačiau visą pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką reikia sumokėti tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos.
 
Pažymėtina, kad prieš sudarydami draudimo sutartį tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi atlikti draudimo paslaugų pirkimus vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis. Draudimo paslaugų pirkimo būdai gali būti šie: konkursas, kai paslaugų pirkimo vertė viršija 58 000 Eur be PVM; apklausa, kai paslaugų pirkimo vertė yra lygi arba mažesnė nei 58 000 Eur be PVM. Jei pirkimo vertė neviršija 28 962 Eur be PVM, tiekėjų apklausa gali būti atliekama žodžiu. Perkančiosios organizacijos pirkimus vykdo pagal Viešųjų pirkimų įstatymą.
 
Pareiškėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų turi pranešti savivaldybei apie bet kurių duomenų, pateiktų paramos paraiškoje, taip pat apie kontaktinių duomenų pasikeitimą bei aplinkybių, kurios turi įtakos tinkamam įsipareigojimų vykdymui, atsiradimą.
 
Paraiška pateikiama iki įvykus draudžiamajam įvykiui
 
Parama, kompensuojant dalį draudimo įmokų, gali būti teikiama ūkio subjektams, apdraudusiems galvijus, avis, ožkas, arklius, kiaules ir naminius paukščius nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių turi būti išnaikinami visi į rizikos grupę susirgti ta liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
 
Pareiškėjai gali tikėtis 65 proc. sumokėtos draudimo įmokos pagal draudimo sutartį kompensacijos, neviršijančios maksimalios kompensuojamos sumos. Draudimo sutarties (įskaitant jos pakeitimus) laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip vieneri metai. Parama mokama neatsižvelgiant į tai, ar draudžiamasis įvykis įvyko, ar ne.
 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ūkinių gyvūnų laikytojams gali būti kompensuojamos patirtos išlaidos, tik jei paraiška buvo pateikta dar iki įvykus draudžiamajam įvykiui.
 
Sprendimą dėl paraišką pateikusiam ūkininkui paramos skyrimo ar neskyrimo priima savivaldybių žemės ūkio padaliniai. Nacionalinė mokėjimo agentūra atliks iš savivaldybių gautų duomenų patikras bei patikras vietoje, išmokės lėšas paramos gavėjams.
 
Būtini veiksmai siekiant draudimo įmokų kompensavimo
 
Paramos lėšoms išmokėti taikomas išlaidų kompensavimo būdas. Paramos gavėjas, sumokėjęs draudimo įmonei visą pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką ir draudimo sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasibaigimo ar nutraukimo savivaldybei turi pateikti visos pagal draudimo sutartį sumokėtos draudimo įmokos sumokėjimo patvirtinimo dokumentus. Jei draudimo sutartis buvo keičiama ar buvo nutraukta, būtina pateikti visus draudimo sutarties pakeitimus.
 
Tuo atveju, jei įvyko draudžiamasis įvykis ir pagal draudimo sutartį buvo išmokėtos draudimo išmokos, būtina nurodyti patirto nuostolio dydį ir pateikti draudimo įmonės išmokėtų draudimo išmokų dydį pagrindžiančius dokumentus.
 
Veiksmai, kuriuos turi atlikti pareiškėjas, pavaizduoti žemiau esančioje schemoje. 
 
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugsėjo 20 d. 14:15