Siekiama projektus vertinti greičiau
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.13

Siekiama projektus vertinti greičiau

Siekiama projektus vertinti greičiau
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) dažnai sulaukia pareiškėjų klausimų apie jų vertinamas paraiškas. Atsižvelgdama į tai, NMA esamiems ir galimiems pareiškėjams trumpai apibrėžia, kaip vyksta paraiškų vertinimo procesas.
 
Didelis susidomėjimas parama – ilgos pirmumo eilės
 
Pareiškėjas, pateikęs paraišką, viliasi, kad ji bus kuo greičiau įvertinta, o NMA, gavusi naujai pateiktas paraiškas, stengiasi kuo operatyviau tai padaryti ir apie paraiškos vertinimo rezultatus pranešti pareiškėjui. Daugeliu atvejų taip ir nutinka, ir tik nedidelės dalies paraiškų vertinimas užsitęsia.
 
Dažniausiai paraiškos vertinamos ilgiau dėl didelės konkurencijos tarp pareiškėjų gauti paramą – susidomėjimas ES parama kasmet didėja, kai kurios priemonės tapo tokios populiarios, kad bendra paraiškose prašoma paramos suma atitinkamam paraiškų kvietimui skirtą paramos sumą viršijo net kelis kartus. Tokiais atvejais, kai bendra pareiškėjų prašoma suma viršija kvietimui skirtąją, atsižvelgiant į taisyklėse nustatytus prioritetinius kriterijus, sudaroma paraiškų pirmumo eilė. Ji sudaroma atsižvelgiant į pareiškėjo paraiškoje nurodytą informaciją apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams.
 
Kaip kinta pirmumo eilė
 
Vadovaujantis teisės aktais, iš pradžių vertinimui paskiriamos tik tos paraiškos, kurios patenka į vienodą daugiausiai balų surinkusių paraiškų imtį ir kurioms finansuoti pakanka lėšų, t. y. paraiškos surinkusios, pvz., nuo 100 iki 92 balų imtinai. Sudaroma pirminė prioritetinė paraiškų vertinimo eilė, joje paraiškos išdėliotos mažėjimo tvarka.
 
Tik pabaigus vertinti pirmąją imtį ir žinant kvietimui skirtų lėšų likutį, sprendžiama, ar turimo lėšų likučio pakanka kitai vienodą balą surinkusiai paraiškų imčiai. Jei lėšų likučio pakanka, atliekami tikslinimai pirmumo eilėje ir paskiriama antroji imtis vertinimui, nustatomos kitos atitinkamą balų skaičių, pavyzdžiui, nuo 91 iki 86 balų imtinai, surinkusios paraiškos.
 
Pabaigus šių paraiškų vertinimą, sprendžiama dėl tolesnių paraiškų vertinimo. Šis procesas tęsiamas tol, kol paaiškėja, kad vienodą balą surinkusioms paraiškoms finansavimo pakanka tik iš dalies. Tuomet NMA kreipiasi į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) dėl sprendimo skirti papildomas lėšas, kurių trūksta paskutinei paraiškų imčiai patenkinti. ŽŪM šaukimui skirtą sumą gali padidinti vieną kartą.
 
Kuo mažiau balų – tuo vėlesnis vertinimas
 
ŽŪM patvirtintuose teisės aktuose numatyta, kad paraiškos, surinkusios vertinimui reikalingą balų skaičių, turi būti įvertintos per 3 mėnesius. Taigi, dėl aprašyto vertinimo proceso dalies paraiškų, kurios nepatenka į vertinimą su pirmąja imtimi, vertinimo pradžia, jei paraiška užpildyta korektiškai ir jos nereikia tikslinti, nusikelia mažiausiai 3 mėnesiams. Todėl kuo mažiau balų paraiškos yra surinkusios, tuo ilgiau jų šeimininkai turi laukti vertinimo, kol jų paraiška pateks į vienodą balą surinkusių paraiškų imtį.
 
Pateikiame schemą, kurioje išdėstyti pagrindiniai vertinimo proceso etapai. Schemą rasite čia.
 
Tvarkingai užpildyta paraiška – greičiau gaunama parama
 
Atkreiptinas dėmesys, kad sklandus paraiškų vertinimas tiesiogiai susijęs su tuo, ar paraiška užpildyta korektiškai. Jei tam tikrus paraiškos duomenis būtina tikslinti, prašyti trūkstamų dokumentų ir pareiškėjui siunčiami paklausimai, paraiškos vertinimas gali užtrukti žymiai ilgiau nei numatyta taisyklėse. Atitinkamai ilgėja ir bendras paraiškų vertinimo laikas, t. y. prioritetinė eilė tokiais atvejais atnaujinama rečiau nei kas 3 mėnesiai. Todėl daliai pareiškėjų nepilnai ar netiksliai užpildžius paraiškas, užtrunka ir kitų paraiškų vertinimas. Taigi pareiškėjams pateikus tvarkingas paraiškas ir pridėjus prie jos visus reikalingus papildomus dokumentus, visos paraiškos būtų kur kas greičiau vertinamos.
 
Vertinimą spartins procesų robotizavimas
 
NMA, norėdama paspartinti vertinimo ir kitus darbus, taip pat intensyviai ieško sprendimų, dairosi naujovių. Viena jų, kuri įdiegta NMA – NMA administravimo procesų robotizavimas. Sukūrus darbo vietą robotui, pagal kai kurias priemones pateikti dokumentai pradėti vertinti tam tikra programine įranga, automatiškai atliekančia nustatytus veiksmus. Tikimasi, kad pažangių technologijų taikymas juntamai paspartins paraiškų vertinimo procesą.
 
2015 – 2016 m. paraiškų vertinimo* statistika:
2015 m. pagal KPP investicines priemones pateikta 6 551 paraiška, įvertinta 98 proc. šių paraiškų.
2016 m. pagal KPP investicines priemones gautos 5 383 paraiškos, įvertinta 83 proc. visų pateiktų paraiškų.
 
* Skaičiuojamos paraiškos, kurios galėjo būti vertinamos.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. balandžio 14 d. 13:36