Šiandien prasideda kasmetinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.04.14

Šiandien prasideda kasmetinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas

Šiandien prasideda kasmetinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas
Balandžio 14 d. prasideda kasmetinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas bei paraiškų pagal kai kurias su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones teikimas. Deklaravimas šiemet truks iki birželio 15 d. Pavėluotai paraiškas dar bus galima teikti iki liepos 10 d., bet už kiekvieną uždelstą dieną parama bus mažinama 1 proc.
 
Kaip ir ankstesniais metais, paraiškos bus priimamos seniūnijose pagal paramos gavėjo žemės ūkio valdos adresą. Taip pat jas bus galima pateikti internetu, naudojantis elektronine bankininkyste, prisijungus prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos.
 
Ūkininkai ir miškininkai kartu su deklaracijomis galės teikti paraiškas išmokoms gauti pagal KPP priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ ir pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklas „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Medingų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, taip pat pagal programas  „Ekologinis ūkininkavimas“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti vaisių ir daržovių auginimo sistema“.
 
2014 m. pareiškėjai turi galimybę gauti tiesiogines išmokas pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą (VIPS), pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą (PLNP) iš nacionalinio biudžeto, specialiąją paramą už mėsinius galvijus ir mėsines avis bei pieną.
 
Tęstiniai įsipareigojimai
 
Pagal kai kurias paminėtas priemones bei programas paraiškos šiais metais bus priimamos tik iš tęstinius įsipareigojimus vykdančių asmenų. Pagal miško įveisimo priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ paraiškas bus galima teikti jau įveisto miško priežiūros ir apsaugos bei prarastoms pajamoms kompensuoti, o pagal priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ – įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmokoms gauti.
 
Pagal priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ paraiškos 2014 m. bus priimamos iš pareiškėjų, vykdančių tęstinius įsipareigojimus, taip pat iš pareiškėjų, kuriems 2013 m. buvo paskutiniai prisiimtų įsipareigojimų metai, bet jie norėtų juos pratęsti vieniems metams arba prisiimti įsipareigojimus naujam 5 metų laikotarpiui. Pažymėtina, kad dalyvaujantieji priemonės veikloje 7 metus negali pratęsti įsipareigojimų dar vieniems metams – jie turės prisiimti įsipareigojimus naujam 5 metų laikotarpiui.
 
Patikslintame paraiškų pagal KPP priemones 2014 m. priėmimo grafike numatyta, kad miškininkai galės teikti naujas paraiškas pagal priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“.
 
Deklaravimo naujovės
 
Siekiantieji tiesioginių išmokų 2014 m. viename deklaruoto ploto hektare turi laikyti nustatyta tvarka įregistruotus ne mažiau kaip 0,3 sutartinio gyvulio (SG).  Reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kurie nelaiko gyvūnų, bet jų deklaruoti pievų ir ganyklų plotai 2014 m. sudaro ne daugiau kaip 10 proc. visų tiesioginėms išmokoms deklaruotų ir tinkamų paramai žemės ūkio naudmenų.
 
Pareiškėjai, turintys pievų ir (ar) ganyklų ir siekiantys paramos pagal priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, privalo laikyti viename hektare ne mažiau kaip 0,5 SG.
 
Jei ūkininkas dalyvauja KPP programos „Kraštovaizdžio tvarkymas veikloje „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, jis turi laikyti ne mažiau kaip 0,2 SG viename hektare.
 
2014 m. taikomos naujos nuostatos dėl daugiamečių ganyklų deklaravimo. Deklaruojant ganyklų (pievų) (iki 5 m.) lauką plote, kuriame paskutiniuosius ketverius metus iš eilės buvo deklaruotos ganyklos (pievos) (iki 5 m.), reikia nurodyti ploto kodą „Daugiametės ganyklos (pievos) (5 m. ir daugiau)“.
 
Už pirmuosius 30 ha deklaruojamo ploto bus mokama papildoma perskirstymo išmoka, sudaranti iki 65 proc. vidutinės nacionalinės išmokos už vieną hektarą.
 
Pieno sektoriui papildomai bus skiriama apie 40 mln. Lt. Specialioji parama bus mokama pareiškėjams už į rinką patiektą pieną 2013–2014 kvotos metais. Planuojama mokėti 28 Lt už toną.
 
Išmoka už mėsinius galvijus ir avis bus mokama tik tuo atveju, jei šie gyvūnai nepertraukiamai bus išlaikyti valdoje ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų. Ūkinių gyvūnų registre jie turi būti įregistruoti iki 2014 m. spalio 31 d.
 
Valstybinės žemės deklaravimo nuostatos 2014 m. lieka tokios pat, kaip ir buvo 2013 m.: deklaruojantiesiems valstybinės žemės plotus, išskyrus asmeninio ūkio žemę, būtina pateikti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą.
 
Patikslinta, kokiais atvejais reikia pateikti žemės dirbimo ir žemės valdymo dokumentus – žemės dirbimo bei žemės valdymo dokumentus pareiškėjas privalo pateikti ir tada, kai yra gaunamas skundas, pranešimas ar kita informacija apie galbūt netiksliai ir (arba) neteisėtai jo deklaruotą plotą.
 
Su taisyklių pakeitimais galima susipažinti svetainėje www.nma.lt:
 
  • apie tiesiogines išmokas skirsnyje „Pasėlių 2014 m. deklaravimas“ (paspaudus šią nuorodą);
  • apie su plotu susijusias KPP priemones skirsnyje „Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa“ (paspaudus šią nuorodą).
 
2013 m. tiesioginėms išmokoms gauti pateiktos 151 157 paraiškos, deklaruotas apie 2,8 mln. ha plotas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 11:27