Sankcijų taikymo metodika – svarbiausi pakeitimai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.02.08

Sankcijų taikymo metodika – svarbiausi pakeitimai

Sankcijų taikymo metodika – svarbiausi pakeitimai
Sausio 25 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeista Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika (Sankcijų taikymo metodika). Supažindiname su pagrindiniais pakeitimais.
 
Kompleksinės paramos reikalavimų privalo laikytis ūkininkai, siekiantys tiesioginių išmokų bei paramos pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones. Kompleksinės paramos reikalavimus sudaro žemės ūkio valdymo reikalavimai, trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimai, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai (GAAB reikalavimai) bei standartai (GAAB standartai).
 
Sankcijų taikymo metodika nustato sankcijų taikymo tvarką nesilaikantiems paminėtų reikalavimų žemės ūkio subjektams, o pažeidimai vertinami pagal pažeidimo masto, sunkumo ir poveikio trukmės kriterijus. Sankcijų taikymo metodikos pakeitimai yra susiję su šiais metais įsigaliojusiais Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos naudojimo reikalavimų aprašo pakeitimais.
 
Griežtesnis mėšlo ir (ar) srutų tvarkymo reikalavimas
 
Nuo šių metų žemės ūkio subjektai, vienoje vietoje laikantys nuo 5 iki 100 sutartinių gyvulių (SG), privalo kaupti mėšlą ir (ar) srutas tvartuose, mėšlidėse, srutų kauptuvuose ar tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvarto. Anksčiau šis reikalavimas buvo keliamas ūkininkams, laikantiems vienoje vietoje nuo 10 ar daugiau SG. Tuo tarpu laikantys daugiau kaip 100 SG žemės ūkio subjektai mėšlą ir srutas privalo kaupti tvartuose, mėšlidėse ar srutų kauptuvuose. Mėšlidžių ir srutų kauptuvų talpa turi būti tokia, kaip nurodyta Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše.
 
Nauji tręšimo reikalavimai
 
Nuo sausio 1 d. įsigaliojo draudimas mėšlą, srutas ir (ar) trąšas skleisti ant įšalusios, įmirkusios ir apsnigtos žemės. Taip pat nustatytas laikotarpis – nuo birželio 15 iki rugpjūčio 1 d., kurio metu draudžiama skleisti mėšlą ir (ar) srutas. Tiesa, pastarasis draudimas negalioja tręšiant pūdymus, ganyklas ir plotus, kuriuose bus auginami žiemkenčiai. Atkreiptinas ūkininkų dėmesys į tai, kad draudžiamuoju laikotarpiu laukuose negali būti randama neįterpto mėšlo.
 
Siekiant apsaugoti grunto vandenis nuo taršos, draudžiama skystąjį mėšlą ir (ar) srutas skleisti arčiau kaip 2 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų.
 
Deklaruotą plotą tręšiant nuotekų dumblu, būtina turėti su savivaldybe, kurios teritorijoje bus vykdomas tręšimas, suderintą tręšimo planą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinį dokumentą LAND 20-2005.
 
Jei anksčiau tręšimo planą privalėjo turėti ūkininkai, kurie rengiasi tręšti mėšlu ir (ar) srutomis 50 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, tai nuo šių metų balandžio 1 d. šis reikalavimas įsigaliojo ir tiems žemės ūkio subjektams, kurie yra numatę tręšti 30 ha žemės ūkio naudmenų.
 
Tręšimo planą privalu sudaryti kiekvienais metais prieš pradedant laukų tręšimą ir pateikti kontroliuojančiai įstaigai paprašius. Nustačius paminėto reikalavimo pažeidimą, pareiškėjams suteikiama galimybė ištaisyti pažeidimą. Per nustatytą laikotarpį pašalinus tikrinimo metu nustatytą reikalavimo pažeidimą, sankcijos už šį pažeidimą netaikomos.
 
Duomenys apie valdoje panaudotus trąšų kiekius – paraiškoje
 
Nuo šiol pildydami paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas visi žemės ūkio subjektai turi pateikti duomenis apie praėjusiais metais valdoje panaudotų organinių ir mineralinių trąšų kiekius. Pagal ankstesnius reikalavimus paminėtus duomenis turėjo pateikti tik deklaruojantys didesnį kaip 10 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą pareiškėjai. Duomenis apie praėjusiais metais valdoje panaudotų organinių ir mineralinių trąšų kiekius privalu pateikti, kaip nustatyta Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus gyvulius ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse.
 
Augalų apsaugos produktų naudojimas
 
Dalis pakeitimų yra susiję su augalų apsaugos produktų naudojimu. Neprofesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalas turi būti užpildytas ne per 36 val., kaip buvo nustatyta anksčiau, o per 24 val. nuo šių produktų panaudojimo pradžios. Be to, žurnale augalų apsaugos produktų naudotojas turi būti patvirtinęs, kad yra susipažinęs su augalų apsaugos produktų savybėmis ir darbo apsaugos reikalavimais juos naudojant. Taip pat privaloma saugiai sunaikinti augalų apsaugos produktų likučius, todėl draudžiama išpilti purkštuvui ar pakuotei plauti panaudotą vandenį ten, kur vanduo gali nutekėti į kanalizaciją arba vandens telkinius.
 
Papildyti KPP priemonėms taikytini trąšų ir augalų apsaugos reikalavimai
 
Dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP 2007–2013 metų) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veikloje turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad, nustačius Valdymo reikalavimų aprašo 43, 45, 47, 48, 50, 52 punktuose nurodytų trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų pažeidimus, apskaičiuotu procentiniu dydžiu bus mažinamos visos pareiškėjo išmokos pagal visas KPP 2007–2013 metų priemones. Tačiau sankcijos netaikomos už šių reikalavimų nesilaikymą tiesioginėms išmokoms.
 
Jei nustatomi Valdymo reikalavimų aprašo 43–46, 48–53 punktuose nurodytų trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų pažeidimai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP 2014–2020 metų) priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“, skaičiuojamos sankcijos išmokoms pagal visas KPP 2014–2020 metų priemones. Tačiau sankcijos už šių reikalavimų nesilaikymą netaikomos tiesioginėms išmokoms.
 
Tinkamos sąlygos kontrolei atlikti
 
Nustačius, kad žemės ūkio veiklos subjektai trukdo arba nesudaro tinkamų sąlygų kontrolę atliekantiems darbuotojams atlikti kompleksinės paramos reikalavimų patikras vietoje, parama žemės ūkio veiklos subjektams einamaisiais metais nemokama.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. vasario 28 d. 16:28