Rugsėjį žemės ūkio produktų perdirbėjai kviečiami teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.08.17

Rugsėjį žemės ūkio produktų perdirbėjai kviečiami teikti paraiškas

Rugsėjį žemės ūkio produktų perdirbėjai kviečiami teikti paraiškas
Rugsėjo 1–30 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Supažindiname su pagrindiniais reikalavimais pareiškėjams ir atkreipiame dėmesį, kad pirminis perdirbimas neremiamas.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu veiklos sričiai įgyvendinti skirta 16,89 mln. Eur paramos lėšų.
 
Kas gali teikti paraiškas
 
Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
 
Pareiškėjai ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo privalo vykdyti nurodytą veiklą nepertraukiamai, t. y. mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo kiekvieną mėnesį vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą arba atitinkamai žemės ūkio veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamų. Kartu su paraiška turi būti pateikiamos sąskaitos faktūros arba pasirašytos sąskaitų faktūrų suvestinės. Pajamos iš nurodytos veiklos per ataskaitinį laikotarpį turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus, arba perdirba iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.
 
Paminėtina, kad pareiškėjai gali kreiptis dėl paramos tik žemės ūkio produktų rinkodaros veiklai. Šiems pareiškėjams taip pat keliamas reikalavimas mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimu arba žemės ūkio veikla ir perdirbti dalį valdoje užaugintos produkcijos.
 
Plačiau apie reikalavimus pareiškėjams įgyvendinimo taisyklėse.
 
Remiama veikla
 
Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla:
 • vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.
 
Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus) perdirbimui ir (arba) rinkodarai. Taip pat perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas. Jei galutinis produktas yra ne Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas, jis turi būti skirtas maistui ir (arba) pašarams.
 
Pirminis perdirbimas, kai apdorojimo, apdirbimo, pirminio tvarkymo metu nekeičiama žemės ūkio produkto cheminė sudėtis, neremiamas.
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Didžiausioji paramos suma:
 • vienam projektui negali viršyti 1 mln. Eur (anksčiau negalėjo viršyti 400 tūkst. Eur);
 • vienam juridiniam asmeniui iki 4 mln. Eur pagal šią veiklos sritį 2014–2020 metų laikotarpiui;
 • juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 tūkst. Eur vienam projektui ir iki 4 mln. Eur pagal šią veiklos sritį 2014–2020 metų laikotarpiui.
Paramos intensyvumas – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 
Finansuojamos išlaidos ir projekto įgyvendinimo trukmė
 
Šiuo paraiškų rinkimo laikotarpiu parama teikiama naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidoms (neviršijančios šio turto rinkos vertės). Taip pat remiamos iškastinio kuro nenaudojančios investicijos. Parama teikiama ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui. Maksimali bendrųjų išlaidų finansuojama suma 1,8 tūkst. Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 tūkst. Eur.
 
Nekilnojamasis turtas (statinys, žemė po esamais statiniais ir (arba) numatomais statyti statiniais), į kurį investuojama, teisėtais pagrindais turi būti valdomas pareiškėjo. Statiniai ir žemė po esamais arba numatomais statyti statiniais pareiškėjo gali būti nuomojami arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpiau kaip iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta naujų statybų galimybė. Kai paramos prašoma tik įrangai, statiniai, kuriuose ši įranga bus sumontuota, turi būti pareiškėjo valdomi nuosavybės teise, arba nuomojami, arba kitaip įstatymų nustatyta tvarka įrodomas teisėtas naudojimasis jais.
 
Esant būtinybei poveikio aplinkai vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytais atvejais ir pateikiamas ne vėliau kaip iki paramos sutarties pasirašymo.
 
Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pagal remiamos veiklos sektorius (vaisių, uogų, daržovių perdirbimo ir (ar) rinkodaros; augalininkystės produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros; mėsos perdirbimo ir (ar) rinkodaros; trečiosios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų atliekų perdirbimo ir tvarkymo; pieno perdirbimo ir (arba) rinkodaros) pateiktas įgyvendinimo taisyklėse.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.
 
Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai
 
Paraiškų vertinimas atliekamas administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Paraiškų atrankos vertinimas vykdomas atsižvelgiant į įgyvendinimo taisyklėse nustatytus atrankos kriterijus, suteikiant vertinamai paraiškai balus už atitiktį kiekvienam iš atrankos kriterijų.
 
Atrankos kriterijai:
 1. Pareiškėjo dydis (vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatomis):
  • pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė – suteikiama 10 balų;
  • pareiškėjas yra vidutinė įmonė – suteikiami 5 balai.
 1. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei Taisyklių VIII skyriuje nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų, atsižvelgiant į šias nuostatas:
  • atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą;
  • kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklėse nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto tinkamų finansuoti išlaidų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo.
 2. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – suteikiama 10 balų.
 3. Diegiamos inovacijos – suteikiami 5 balai (projekto inovatyvumas vertinamas, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918).
 4. Projektas įgyvendinamas vaisių, uogų, daržovių, mėsos, pieno sektoriuose – suteikiama 10 balų.
 5. Pareiškėjas gamina ekologiškus žemės ūkio produktus ir (arba) vykdo jų rinkodarą (pareiškėjas kartu su paraiška pateikia sertifikavimo institucijos išduotus ekologinės gamybos dokumentus ir (ar) ekologiškų produktų pardavimą patvirtinančius dokumentus) – suteikiami 5 balai.
 6. Pareiškėjas negavęs ES paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (ar) plėtrą“ – suteikiama 10 balų.
 7. Pareiškėjas įgyvendinęs projektą įsipareigoja eksportuoti perdirbtus žemės ūkio produktus – suteikiama 15 balų, juos paskirstant:
  • daugiau kaip 31 proc. – suteikiama 15 balų;
  • nuo 21 proc. iki 30 proc. imtinai – suteikiama 10 balų;
  • nuo 10 proc. iki 20 proc. imtinai – suteikiami 5 balai.
Eksporto apimtys vertinamos apimtimi ir (arba) verte.
 1. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje didesnis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) – suteikiama 10 balų. Lyginama su apskrities, kurioje teikiama paraiška, vidurkiu 2018 m. pagal Taisyklių 3 priedo duomenis.
 2. Vystomos beatliekės technologijos – suteikiama 10 balų (kartu su paraiška pateikiami technologinių procesų aprašai, pagrindžiantys, kad gamybos procese panaudojama visa žaliava (100 proc. pagamintų produktų patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą) arba perdirbimo metu susidariusios atliekos panaudojamos kitai veiklai (tikrinama įgyvendinus projektą ir visu projekto priežiūros laikotarpiu).
 3. Pareiškėjas perdirba vietinę žaliavą (žemės ūkio produktus, užaugintus, pagamintus Lietuvoje) – suteikiami 5 balai (kartu su paraiška pateikiami dokumentai, įrodantys žaliavos kilmę).
 
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Paraiškų teikimas
 
Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Padalinių adresai pateikti skiltyje „Susisiekite“.
 
Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos plitimo šalyje metu pasirašytą paramos paraišką kartu su paramos paraiška pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku papildomai galima pateikti pasinaudojant „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Naudinga informacija:
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugpjūčio 17 d. 16:22