Rugsėjį žemės ūkio produktų perdirbėjai kviečiami teikti paraiškas (ATNAUJINTA)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.08.22

Rugsėjį žemės ūkio produktų perdirbėjai kviečiami teikti paraiškas (ATNAUJINTA)

Rugsėjį žemės ūkio produktų perdirbėjai kviečiami teikti paraiškas (ATNAUJINTA)
Rugsėjo 1–30 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ (Priemonė).
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu veiklos sričiai įgyvendinti skirta daugiau kaip 27,9 mln. Eur paramos lėšų, iš jų:
 • ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui –daugiau kaip 15,9 mln. Eur,
 • kitų žemės ūkio produktų perdirbimui – 12 mln. Eur.
Paraiškas kviečiami teikti:
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.
Paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
 
Žinotina, jog visiems pareiškėjams galioja reikalavimai:
 • ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimą ir (arba) rinkodarą nepertraukiamai, t. y. mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo kiekvieną mėnesį vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą arba atitinkamai žemės ūkio veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamų. Taigi, kartu su paraiška reikalinga pateikti sąskaitas faktūras arba pasirašytas sąskaitų faktūrų suvestines;
 • pajamos iš nurodytų veiklų per ataskaitinį laikotarpį turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus, arba perdirba iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.
 
Plačiau apie reikalavimus pareiškėjams įgyvendinimo taisyklėse.
 
Remiama veikla
 
Pagal Priemonę remiama veikla, susijusi su žemės ūkio produktų perdirbimu, žemės ūkio produktų rinkodara (jei apimami visi rinkodaros apibrėžime nustatyti elementai) ir (arba) plėtra. Pirminis perdirbimas, pirminio perdirbimo produktų rinkodara, paslaugų teikimas neremiami.
 
Pagal veiklos sritį remiamos šio veiklos:
 • vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas. Prie šios veiklos priskiriamas ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas ir (arba) rinkodarą, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus)  perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; jei galutinis produktas nėra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas, jis turi būti skirtas maistui ir (arba) pašarams;
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.
Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Didžiausia paramos suma:
 • vienam kitų žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros projektui negali viršyti 1 mln. Eur (anksčiau negalėjo viršyti 400 tūkst. Eur) arba 5 mln. Eur ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimo projektui;
 • vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims iki 5 mln. Eur pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui;
 • juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 tūkst. Eur vienam projektui ir iki 5 mln. Eur pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui.
Paramos intensyvumas – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 
Finansuojamos išlaidos
 
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje išlaidos, realiai suplanuotos ir pagrįstos, patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos.
 
Tinkamų išlaidų kategorijos:
 • projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
 • iškastinio kuro nenaudojančios investicijos;
 • bendrosios išlaidos finansuojamos iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir ne daugiau kaip 1 800 Eur ir daugiau kaip 1 800 Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti iki 3 000 Eur.
 
Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pagal remiamos veiklos sektorius pateiktas įgyvendinimo taisyklėse.
 
Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai
 
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 atrankos balai. Atsižvelgiant į surinktą balų skaičių, bus sudaromos atskiros paraiškų pirmumo eilės: ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui pateiktų projektų eilė ir kitų žemės ūkio produktų perdirbimui ir (arba) rinkodarai, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimui paraiškų eilė.
 
Nesurinkus privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Atrankos balai suteikiami pagal šiuos kriterijus:
 • pareiškėjo dydį – mažoms ir labai mažoms įmonėms suteikiami atitinkamai 5 arba 10 balų;
 • pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose išaugintos ir perdirbtos žemės ūkio produkcijos kiekį visu kontrolės laikotarpiu: įsipareigojus perdirbti iki 80 proc. produkcijos, suteikiama 15 balų, įsipareigojus perdirbti iki 50 proc. produkcijos, skiriama 10 balų;
 • pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdos ekonominis dydį, išreikštą produkcijos standartine verte (VED) – kai ne mažiau kaip pusės narių VED yra didesni kaip 100 000 Eur,  suteikiama 10 balų, kai ne mažiau kaip pusės narių VED yra nuo 100 000 Eur iki 200 000 Eur, suteikiami 5 balai;
 • projekte numatytas įdiegti inovacijas – suteikiami 5 balai;
 • įsipareigojimą po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu perdirbti ne mažiau kaip 50 proc. ekologiškų produktų pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos reikalavimus – suteikiama 10 balų;
 • pareiškėjo įsipareigojimą įgyvendinus projektą eksportuoti perdirbtus žemės ūkio produktus:
  • daugiau kaip 31 proc. – suteikiama 15 balų;
  • nuo 21 proc. iki 30 proc. imtinai – suteikiama 10 balų;
  • nuo 10 proc. iki 20 proc. imtinai – suteikiami 5 balai;
Nuostata netaikoma, kai teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba.
 • pareiškėjas nėra gavęs ES paramos pagal Priemonę – suteikiama 10 balų;
 • savivaldybės, kurioje įgyvendinamas projektas (atrankos balai sumuojami):
  •  nedarbo lygį – kai jis didesnis, lyginant su šalies vidurkiu 2021 m., suteikiami 5 balai;
  •  skurdo rizikos lygį – kai jis didesnis, lyginant su šalies vidurkiu 2021 m., suteikiami 5 balai;
 • projekte vystomas beatliekes technologijas – suteikiama 10 balų;
 • vietinės žaliavos perdirbimą – suteikiami 5 balai.
Pažymėtina, kad įgyvendinus projektą, paramos gavėjas turi vykdyti visus įsipareigojimus, už kuriuos buvo suteikti atrankos balai.
 
Paraiškų teikimo tvarka
 
Paraiškos pagal veiklos sritį ir prašomi dokumentai Nacionalinei mokėjimo agentūrai gali būti teikiami pasirašyti tik elektroniniu būdu, t. y. kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx, arba naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (adresu www.zumis.lt), pasirenkant meniu punktą „Pranešimai“).
 
Naudinga informacija:
 
 
Nuotrauka iš istockphoto.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugpjūčio 25 d. 08:28