Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.08.20

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą
Nuo rugsėjo 3 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra jau antrą kartą šiemet rinks paraiškas miškams veisti. Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ galės teikti iki spalio 31 d.
 
Galimi pareiškėjai
 
Paraiškas gali teikti:
-          juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise;
-          savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
 
Remiama veikla
 
Pagal KPP priemonę remiama veikla – miško veisimas bei įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas.
 
Žinotina, kad šios paramos lėšomis nebus kompensuojama trumpos rotacijos želdinių (kirtimų rotacijos trukmė – iki 15 metų), taip pat kalėdinių eglučių ir greitai augančių rūšių medžių, skirtų energijai gaminti, sodinimo išlaidos. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos.
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad savaime mišku apaugusioje žemėje, kai papildomai jos želdinti nereikia,  miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų.
 
Paraiškos – tik per ŽŪMIS
 
Paraiškos turės būti teikiamos elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS adresu https://zumis.lt. Svarbu – paraiška per ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val.  
 
Paramos dydžiai
 
Bendra šiam paraiškų rinkimo etapui skirta paramos suma 9 509 554 Eur.
 
Paramos mokėjimo būdas priklausys nuo to, kokia veikla bus įgyvendinama:
-          miško įveisimo išlaidos bus kompensuojamos mokant vienkartinę kompensacinę išmoką;
-          parama įveisto miško priežiūrai, apsaugai ir ugdymui mokama dar 12 metų kaip kasmetinė kompensacinė išmoka;
-         įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.
 
Atrankos kriterijai
 
Miško veisimo projektai vertinami suteikiant balus už atitiktį KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmetamos.
 
Žemiau pateikiame atrankos kriterijus, už kuriuos bus teikiami balai:
 
1. Kai visi su paramos paraiška pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektai skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas (kai miško žėliniai sklype sudaro 50 proc. ir daugiau reikalingo tankio, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais), – skiriama 20 balų.
2. Kai daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame veisiamas miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, nustatytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakyme Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, – skiriama 15 balų.
3. Kai miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai, – skiriama 15 balų.
4. Kai visi su paramos paraiška pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektai suprojektuoti taip, kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc., – skiriama 15 balų.
5. Kai miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc., – skiriama 10 balų.
6. Kai pareiškėjas, veisiantis mišką jam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra:
  • fizinis asmuo – skiriama 15 balų;
  • juridinis asmuo – skiriama 10 balų.
7. Kai veisiamas miškas ribojasi su esamu mišku arba su veisiamu mišku, už kurį skirta parama ir kuriame laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, – skiriami 5 balai.
8. Kai pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.
 
Papildomas paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas, pirmenybę skiriant pareiškėjams:
 
1. kurie yra negavę paramos pagal priemonės veiklos sritį arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“;
2. pagal mažiausią preliminarią paramos sumą, apskaičiuotą pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytus duomenis.
 
Atsižvelgdami į anksčiau pateiktose paraiškose pasitaikančius neatitikimus, prašome pareiškėjus būti atidžius – pildant paraišką teisingai nurodyti veisiamo ir želdinamo miško plotą, taip pat neužmiršti pridėti visus reikalingus dokumentus.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugpjūčio 24 d. 09:48