Rudeniui prasidėjus – paraiškos verslui plėstis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.08.08

Rudeniui prasidėjus – paraiškos verslui plėstis

Rudeniui prasidėjus – paraiškos verslui plėstis
Kaimo gyventojai ir kaime įsikūrusios įmonės, planuojančios imtis verslo ir plėsti jį kaimo vietovėje, greitai vėl galės pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Paraiškos minėtai paramai gauti Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus priimamos nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 7 mln. eurų paramos lėšų. Žinotina, kad šios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis naujai patvirtintomis įgyvendinimo taisyklėmis.
 
Teikiantiems paraiškas – mažiau apribojimų
 
Pagal KPP veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, išvardintas neremiamų veiklų sąraše, kuris, lyginant su ankstesnėse įgyvendinimo taisyklėse buvusiu sąrašu, yra kur kas trumpesnis. Tarkim, pagal ankstesnes taisykles neremiamų veiklų sąraše buvo viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, dabar įgyvendinimo taisyklėse ši veikla nenurodyta kaip neremiama.
 
Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.
 
Pretenduoti į paramą, pagal naujai patvirtintus reikalavimus, galės fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, nebūtinai ūkininkai, bei privatūs juridiniai asmenys – ne tik labai mažos, bet ir mažos įmonės. Juridiniams asmenims neliko reikalavimo būti tik savarankiškais ūkio subjektais. Taip pat nebūtina, kad pareiškėjas iki paraiškos pateikimo vykdytų veiklą pilnus 12 mėnesių – tai reiškia, jog pareiškėjas gali būti įsteigtas ir ataskaitiniais metais.
 
Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti individualiai, partneriai negalimi. Pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.    
 
Paraiškos – tik per ŽŪMIS
 
Svarbu žinoti, jog nuo šiol paraiškos ir papildomi dokumentai pagal veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ turės būti teikiami tik per ŽŪMIS. Kitais būdais –  paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t. – pateiktos paraiškos nebus priimamos. Svarbu pastebėti, kad paraiškų teikimo per sistemą neverta atidėlioti paskutinei dienai, nes tą dieną paraiškos bus priimamos tik iki 12 val.
 
Kartu su paraiška pareiškėjai turi pateikti gerai parengtą verslo planą, patvirtintus ataskaitinių metų finansinių ataskaitų bei tarpinių finansinių ataskaitų (už einamųjų metų pilnus ketvirčius) dokumentus, taip pat dokumentus, užtikrinančius tinkamą projekto finansavimo šaltinį: kai tai nuosavos lėšos –  banko sąskaitos išrašą, jei nuosavos lėšos nepagrindžiamos tarpinėmis finansinėmis ataskaitomis. Kai lėšos skolintos – kredito įstaigos paskolos arba išperkamosios (finansinės) nuomos suteikimo galimybę patvirtinančius dokumentus. Su kredito įstaiga pasirašytą paskolos, išperkamosios (finansinės) nuomos sutartį arba raštišką patvirtinimą, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins pagrįstomis nuosavomis lėšomis, paramos gavėjas NMA turi pateikti iki paramos sutarties pasirašymo – susitvarkyti šiuos dokumentus skirtas 6 mėnesių laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Per minėtą laiką nepateikus dokumentų, užtikrinančių projekto finansavimo šaltinį, paramos sutartis nebus pasirašoma.
 
Pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos, t. y. popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas.
 
Paramos suma proporcinga įdarbintiems žmonėms
 
Įgyvendinimo taisyklėse numatytas naujas įsipareigojimas – įdarbinti bent vieną naują darbuotoją ir jį išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Nuo to, kiek bus įdarbinta naujų darbuotojų, atitinkamai priklausys prašomos sumos dydis. Vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma galės būti 50 000 Eur. Jei sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų, bus galima tikėtis didžiausios paramos sumos – 200 000 Eur.
 
Už šio įsipareigojimo nevykdymą numatytos sankcijos: už kiekvieną nesukurtą naują darbo vietą taikomas proporcingas projektui įgyvendinti skirtos paramos sumos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas, atsižvelgiant į skirtos paramos sumos ir planuotos įkurti naujos darbo vietos kainos santykį. Pavyzdžiui, jei pareiškėjas prašytų 200 000 Eur ir įsipareigotų sukurti 4 naujas darbo vietas, tačiau sukurtų tik 3, tai sankcijos suma būtų 50 000 Eur, nes vienai darbo vietai sukurti buvo skirta 50 000 Eur parama.
 
Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Kai paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtą sumą, atliekant administracinį tikrinimą pagal surinktus atrankos balus sudaroma projektų prioritetinė eilė. Jei paramos lėšų pakaks ne visiems daugiausia atrankos balų (didžiausią vienodą skaičių) surinkusiems pareiškėjams, vyks papildoma projektų atranka. Pirmenybė bus teikiama pareiškėjams, negavusiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ ir prašantiems mažiausios paramos sumos.
 
Žemiau pateikiame projektų atrankos kriterijus ir balus:
 
Eil. Nr.
Projektų atrankos kriterijai
Didžiausias balas
Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1.
Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) registracijos vietą)
1.1.
pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje)
5
5
1.2.
pareiškėjas (juridinis asmuo) – ne trumpiau kaip 1 metus registruotas kaimo vietovėje ir ne trumpiau kaip 1 metus veikia kaimo vietovėje
(paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo yra registruotas kaimo vietovėje)
 
5
2.
Prašoma mažesnio paramos intensyvumo – paramos intensyvumas nuo 20 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentą (pareiškėjams, prašantiems mažesnio nei 20 proc. intensyvumo, balai neskiriami)
(Atrankos balai nesuteikiami:
1. kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą;
2. kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklių 31 ir 32 punktuose nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto tinkamų finansuoti išlaidų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo.)
 
30
30–1
3.
Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis (atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal 2016 m. rugpjūčio mėn. duomenis http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/statistika_tab.aspx)
 
20
20
4.
Kuriama daugiau darbo vietų arba vystomas šeimos verslas ir (arba) licencijuota veikla:
4.1.
kuriama daugiau darbo vietų kaimo gyventojams (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui ir fiziniam asmeniui, dirbančiam pagal individualios veiklos pažymą). Pareiškėjas įsipareigoja, kad įgyvendinant projektą bus sukurtos ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikytos naujos darbo vietos kaimo gyventojams (t. y. įdarbinami ir išlaikomi darbuotojai):
 
5 ir daugiau darbo vietų kaimo gyventojams
25
25
4 darbo vietos kaimo gyventojams
20
3 darbo vietos kaimo gyventojams
15
2 darbo vietos kaimo gyventojams
10
1 darbo vieta kaimo gyventojui
5
4.2
vykdomas šeimos verslas ar licencijuota veikla (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui). Projekte numatyta vykdyti veiklą, kurią įgyvendinant dalyvauja pareiškėjas ir dar bent vienas pareiškėjo šeimos narys (šeimos nariai: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas, rūpintojas), arba pareiškėjas numato vykdyti licencijuotą veiklą (išskyrus licencijuotas veiklas, įtrauktas į Taisyklių 9 punkte nurodytą neremiamų veiklų sąrašą)
 
 
25
 
 
 
25
5.
Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (privačios arba bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise)
 
10
10
6.
Paraiškos atitiktis horizontaliesiems principams: (tuo atveju, jeigu pareiškėjas atitinka kelis projektų atrankos kriterijus, jis turi pasirinkti vieną jų)
 
 
6.1.
pareiškėjas, fizinis asmuo, arba pareiškėjo, juridinio asmens, pagrindinis akcininkas yra iki 29 metų (imtinai) amžiaus (juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos), atveju – vadovas yra iki 29 metų (imtinai) amžiaus)
10
10
6.2.
pareiškėjas, fizinis asmuo, arba pareiškėjo, juridinio asmens, pagrindinis akcininkas yra nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus (juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos), atveju – vadovas yra nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus)
5
5
6.3.
pareiškėja moteris arba pareiškėjo, juridinio asmens, pagrindinė akcininkė yra moteris (juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos), atveju – vadovė yra moteris)
 
5
5
Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui:
100
 
 
Privalomas surinkti minimalus atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos metu nustatoma, kad projektas įvertintas mažiau nei 50 balų, paramos paraiška atmetama.
 
Pirmumo eilė bus sudaryta atsižvelgiant į paties pareiškėjo paraiškoje nurodytą informaciją apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, minėta informacija bus sutikrinta su duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose esančiais duomenimis, taip pat su pareiškėjo pateiktais dokumentais.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugpjūčio 8 d. 15:14