Renkamos žuvininkų paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.02.08

Renkamos žuvininkų paraiškos

Renkamos žuvininkų paraiškos
Nuo vasario 5 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal tris Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemones.
 
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Remiamas žvejybos laivų variklių keitimas
 
Užsiimantys versline žvejyba Baltijos jūroje, Baltijos jūros priekrantėje arba vidaus vandenyse ir siekiantys modernizuoti savo turimus žvejybos laivus kviečiami kreiptis paramos pagal priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“. Paraiškos priimamos iki balandžio 6 d.
 
Paramos lėšomis remiamos ne tik žvejybos laivų variklių įsigijimo ir (arba) variklių pakeitimo paslaugų išlaidos, bet ir projekto viešinimo išlaidos bei žvejybos laivo variklio draudimo įmokų išlaidos (projekto įgyvendinimo laikotarpiu).
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (50 proc.) ir valstybės biudžeto (50 proc.). Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 15 848 Eur. Didžiausia galima paramos suma yra 10 000 Eur, finansuojama iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o likusį projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Parama žvejams, siekiantiems sumažinti neigiamą poveikį jūrų aplinkai ir apsaugoti rūšis
 
Paraiškos pagal EJRŽF priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ priimamos iki balandžio 6 d.
 
Teikti paraiškas kviečiamos įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, ir nuosavybės teise valdančios Europos Sąjungos žvejybos laivyno registre registruotus žvejybos laivus. Taip pat kreiptis paramos gali įmonės, vykdančios verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir/arba Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje, turinčios atitinkamai perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ir/arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai. Abiem atvejais įmonės turi būti vykdžiusios žvejybos veiklą ne mažiau kaip 60 dienų per dvejus kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos.
 
Pagal priemonę finansuojamos investicijos, kuriomis gerinamas žvejybos įrankių atrankumas dydžio arba rūšių atžvilgiu ir siekiama panaikinti išmetimą į jūrą išvengiant nepageidaujamos žuvų išteklių priegaudos, ją mažinant arba tvarkant. Taip pat remiamos investicijos, skirtos riboti ir, jei įmanoma, panaikinti fizinį ir biologinį žvejybos poveikį ekosistemai arba jūros dugnui. Priemonėms, skirtoms apsaugoti, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai, taip pat skiriama parama. Į finansuojamų išlaidų kategorijas patenka ir projekto bendrosios išlaidos (išlaidos, patiriamos rengiant ir įgyvendinant projektą) bei projekto viešinimo išlaidos.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.). Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 200 000 Eur. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 Eur. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau tokiais atvejais, kai įmonės negali būti laikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis, intensyvumas taikomas iki 30 proc., o projektui, kurį įgyvendina pareiškėjas, vykdantis priekrantės žvejybą, suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Atkreiptinas dėmesys, kad likusį projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Produktyvios investicijos į akvakultūrą
 
Iki balandžio 6 d. laukiamos akvakultūros sektoriaus atstovų paraiškos pagal EJRŽF priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (supaprastina parama)“.
 
Paramos gali kreiptis labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios arba norinčios užsiimti akvakultūra.
 
Paramos lėšomis remiamos investicijos, kuriomis siekiama įvairinti akvakultūros produkciją ir auginamas rūšis, modernizuoti akvakultūros ūkius (įskaitant darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą), gerinti akvakultūros produktų kokybę, įvairinti pajamas plėtojant papildomą veiklą. Taip pat finansuojamas esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą bei remiamos investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (atkreiptinas dėmesys, kad tokia veikla negali būti remiama pareiškėjams, kuriems skirta parama pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos).
 
Priemonei įgyvendinti skiriama 1 mln. eurų. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 eurų. Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didelių įmonių įgyvendinamam projektui suteikiamas paramos intensyvumas yra iki 30 proc. Pažymėtina, kad likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.).
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. vasario 8 d. 10:31