Renkamos paraiškos veislinių ūkinių gyvūnų dalyvavimo parodoje „Inno panorama 2022“ išlaidoms padengti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.06.22

Renkamos paraiškos veislinių ūkinių gyvūnų dalyvavimo parodoje „Inno panorama 2022“ išlaidoms padengti

Renkamos paraiškos veislinių ūkinių gyvūnų dalyvavimo parodoje „Inno panorama 2022“ išlaidoms padengti
Birželio 23 d. – liepos 8 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra priima paraiškas veislinių ūkinių gyvūnų, išskyrus mėsinių veislių galvijų, eksponavimo (dalyvavimo) parodoje-konferencijoje „Inno panorama 2022“ išlaidoms padengti. Paroda vyks š. m. rugsėjo 22–24 d. Pagalbos suma – 48 300 Eur.
 
Paraiškos rengiamos ir administruojamos vadovaujantis Pagalbos veislininkystei finansavimo taisyklėmis (Taisyklės).
 
Pagalba skiriama pagal Europos Komisijos rekomenduojamus ir žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus lėšų gavėjus ir pagalbos dydžius.
 
Remiama veikla
 
Kvietimas skirtas finansuoti konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų, kuriuose populiarinama, skatinama ir plėtojama ūkinių gyvūnų veislininkystė, organizavimo bei dalyvavimo juose (Parodos) išlaidas. Tinkamomis finansuoti laikoma iki 100 proc. su remiama veikla susijusių išlaidų:
 • dalyvavimo mokesčiai;
 • kelionės išlaidos ir ūkinių gyvūnų vežimo išlaidos (ūkiniai gyvūnai turi būti vežami laikantis Taisyklių 11.2 papunkčio nuostatų);
 • laidos leidiniams ir interneto svetainėms, kuriuose skelbiama apie renginį;
 • parodoms skirtų patalpų bei stendų nuomos ir jų sumontavimo bei išmontavimo išlaidos;
 • išlaidos simboliniams prizams, jei vienam konkurso nugalėtojui skirto vieno prizo vertė siekia iki 300 Eur.  
Konkursų, prekybos mugių arba parodų viešinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešinimo organizuojamų renginių metu tvarkos aprašu.
 
Pareiškėjai
 
Pareiškėjai gali būti: veisimo organizacija ir (ar) jas vienijanti institucija ir kiti ūkinių gyvūnų veislininkystės veiklą vykdantys ir (ar) paslaugas teikiantys juridiniai asmenys.
 
Paraiškų teikimo tvarka
 
Taisyklių 1 priede nurodyta kompiuteriu užpildyta paraiškos forma kartu su lydraščiu ir pridedamais dokumentais teikiami NMA. Ranka užpildytos paraiškos nepriimamos. Kartu su paraiška turi būti pateikiamos galutinių pagalbos gavėjų paraiškų kopijos (Taisyklių 7 priedas).
 
Lydraštis, kuriame nurodyti teikiami dokumentai ir jų lapų skaičius, užpildyta paraiška (1 priedas), pasirašyta pareiškėjo vadovo ar pareiškėjo įgalioto asmens, ir pridedami dokumentai (susegti į bylą ir sunumeruoti) pateikiami elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paraiškos formą (doc arba docx formatu). Teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikti NMA elektroniniu paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx. Per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus.
 
Paraiškos, kurios pateiktos kitu Taisyklėse nenumatytu būdu, nevertinamos.
 
Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.
 
Pagalbos gavėjai ir pareiškėjai
 • Galutiniai pagalbos gavėjai – pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimantys fiziniai ar juridiniai asmenys, atitinkantys mažų ir vidutinių įmonių reikalavimus.
 • Galutinis pagalbos gavėjas negali būti sunkumų patirianti įmonė arba jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, tačiau tapo sunkumų patiriančia įmone laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.
 • Galutinis pagalbos gavėjas negali būti gavęs pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba jis turi būti sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Galutinis pagalbos gavėjas turi pateikti pareiškėjui paraišką gauti finansavimą, kaip nurodyta Taisyklių 23 punkte, ir (arba) rašytinį prašymą suteikti jam subsidijuojamas paslaugas, kaip nurodyta Taisyklių 40 punkte.
 • Pareiškėjas prisiima atsakomybę už galutinių pagalbos gavėjų atitiktį Taisyklių 17 punkte nurodytiems reikalavimams.
 • Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą apie galutinius paramos gavėjus.
 • Pareiškėjas prisiima atsakomybę už pagal Taisyklių nuostatas patirtų išlaidų tinkamumą.
 • Pareiškėjas įsipareigoja tvarkyti atskirą valstybės pagalbos lėšų panaudojimo finansinę apskaitą pagal Taisyklių 5.3 papunktyje nurodytą veiklos kryptį.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. birželio 23 d. 16:01