Renkamos paraiškos paramai verslo kūrimui kaime gauti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.08.11

Renkamos paraiškos paramai verslo kūrimui kaime gauti

Renkamos paraiškos paramai verslo kūrimui kaime gauti
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo šiandien priima paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ gauti. Kaimo gyventojai ir labai mažos įmonės, norintys imtis ne žemės ūkio verslo, paraiškas gali pateikti NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki rugsėjo 12 d.
 
Projektus įgyvendinti – iki 2015 m. birželio 30 d.
 
KPP priemonė „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ skirta remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant kaimo paveldo vertybių puoselėjimą, tradicinių amatų kūrimą, paslaugų plėtrą, ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinant gyvenimo kokybę kaime.
 
Parama pagal minėtą priemonę teikiama kaimo gyventojams, kurie savo gyvenamąją vietą kaime deklaruoja bent vienerius metus ir vykdo individualią veiklą nesteigdami įmonės, t. y. pagal verslo liudijimą ar veiklos pažymą, taip pat savarankiškoms labai mažoms įmonėms (iki 10 darbuotojų), įsteigtoms ir veikiančioms kaimo vietovėse.
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui yra iki 207 168 Lt (60 000 EUR), kai paramos gavėjas yra kaimo gyventojas. Tuo atveju, kai paramos gavėjas yra labai maža įmonė, paramos suma vienam projektui siekia 690 560 Lt (200 000 EUR). Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Vadovaujantis naujomis priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėmis, projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali būti ilgesnė kaip iki 2015 m. birželio 30 d. Tai reiškia, kad iki šios datos turi būti pateiktas paskutinis mokėjimo prašymas bei galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Projekte turi būti numatytos išlaidos, susijusios su jo įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Ekonomines veiklas, kurioms vykdyti ir plėtoti gali būti skiriama parama, galite rasti priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių 1 priede.
 
Už paramos lėšas pareiškėjai gali įsigyti įvairių prekių ar įrangos, statyti ar rekonstruoti pastatus, atlikti pastatų kapitalinį remontą ir t. t. Finansuojama projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir statinių nauja statyba, rekonstravimas arba kapitalinis remontas.
 
Prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriama: naujų statybinių medžiagų, būtinų projektui įgyvendinti, įsigijimas, naujos technikos ir įrangos, baldų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas, nustatytų vidaus vandenų transporto priemonių įsigijimas, interneto svetainės sukūrimas.
 
Paramos gavėjai taip pat gali projekto įgyvendinimo vietoje įkurti verslo infrastruktūrą – įrengti apšvietimą, privažiavimą projekto įgyvendinimo vietos ribose, sutvarkyti vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemą, įsigyti daugiamečių augalų ir kt.
 
Pažymėtina, kad perkamos prekės turi būti naujos ir nenaudotos.
 
Pasikeitė de minimis pagalbos taikymas
 
Nuo šių metų liepos 1 d. taikomos naujos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatos. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos formoje pareiškėjai turi užpildyti de minimis pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantį klausimyną pagal minėtą naują komisijos reglamentą.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 09:36