Renkamos paraiškos paramai miškų infrastruktūrai gerinti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.04.03

Renkamos paraiškos paramai miškų infrastruktūrai gerinti

Renkamos paraiškos paramai miškų infrastruktūrai gerinti
Miškų valdytojai nuo š. m. balandžio 2 d. iki š. m. gegužės 31 d. gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Miškų infrastruktūros gerinimas“. Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal numatomą projekto įgyvendinimo vietą.
 
Galimi pareiškėjai
 
Paramos miško infrastruktūrai pagerinti gali kreiptis privačių miškų savininkai ir jų asociacijos, taip pat savivaldybės ir jų asociacijos bei valstybinių miškų valdytojai. Tiesa, parama valstybinių miškų valdytojams teikiama tik tuo atveju, jei atliekami darbai, kuriems prašoma paramos, teiks naudą ir privačių miškų savininkams. Valstybinių miškų valdytojai tai turi pagrįsti projekto apraše ar kituose su paraiška pateiktuose dokumentuose.
 
Miško valda, į kurią investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise. Taip pat miško valda gali būti tik iš privačių asmenų nuomojama, valdoma panaudos ar kitais pagrindais ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo. Nuomos, panaudos sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Valstybinių miškų valdos jų valdytojams turi priklausyti valdymo ar kitais įstatymų numatytais pagrindais.
 
Iki 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų
 
KPP priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos srities „Miškų infrastruktūros gerinimas“ paramos lėšomis kompensuojama dalis išlaidų, patirtų gerinant priėjimą prie miško žemės, plėtojant miško kelių su žvyro danga tinklą ir miško sausinimo sistemų (sausinimo grioviai, pralaidos, tiltai ir kt. sausinimo įrenginiai) įrengimą ir rekonstrukciją vietovėse, nepriklausančiose „Natura 2000“ tinklui. Taip pat finansuojamas miškotvarkos projekto parengimas, projekto viešinimo ir bendrosios išlaidos.
 
Tinkamos finansuoti pripažįstamos tik būtinos projektui vykdyti bei numatytos paramos sutartyje išlaidos. Pareiškėjui taip pat gali būti finansuojamos išlaidos, patirtos iki paraiškos pateikimo NMA, tačiau jos turi būti padarytos ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paraiškos paramai gauti pateikimo dienos ir tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu.
Paramos lėšomis kompensuojama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Pirmumo kriterijai
 
Veiklos sričiai „Miškų infrastruktūros gerinimas“ 2012 m. skirta daugiau kaip 5,2 mln. Lt paramos lėšų. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją metams, paraiškos bus vertinamos pagal pirmumo kriterijus, kurie numatyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse:
 
  • Pareiškėjas nėra gavęs EB investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (pagal BPD ir KPP 2007–2013 m.);
  • Pareiškėjas yra fizinis asmuo, investuojantis į didesnės nei 5 ha nuosavybės teise valdomas savo miško valdas;
  • Investuojama į IV miškų grupės miškus.
 
Jeigu paraiškoje paramai gauti ar jos prieduose nėra duomenų, leidžiančių nustatyti pareiškėjo atitiktį prioritetiniam kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.
 
Didžiausia paramos suma
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 690 560 Lt. Didžiausia paramos suma 2007–2013 metų laikotarpiu vienam paramos gavėjui pagal investicines priemones negali viršyti 1 381 120 Lt. Į šią paramos sumą neįskaitoma parama, gaunama pagal KPP priemones: „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“, „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“, „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, „Nitratų direktyvos Nr. 91/676/EEB reikalavimų įgyvendinimo“, „Leader metodo įgyvendinimas“, „Investicijos į žemės ūkio valdas“ (projektams, pateiktiems 2004–2006 m. pagal BPD ir pripažintiems tinkamais finansuoti, tačiau, neužtekus BPD lėšų, finansuojamiems iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų KPP programai), „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veikla „Asbestinių stogų dangos keitimas“.
 
Iš viso Lietuvoje per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį paramos pagal veiklos sritį „Miškų infrastruktūros gerinimas“ kreipėsi 9 pareiškėjai, o jų prašoma paramos suma sudaro per 2,2 mln. Lt.
KPP priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos srities „Miškų infrastruktūros gerinimas“ įgyvendinimo taisykles rasite čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:47