Renkamos paraiškos miškams įveisti apleistose vietose
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.08.05

Renkamos paraiškos miškams įveisti apleistose vietose

Renkamos paraiškos miškams įveisti apleistose vietose
Nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.
 
Paraiškas galima teikti ir elektroniniu būdu
 
Paramos pagal priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ gali kreiptis fiziniai (ne jaunesni kaip 18 metų) ar juridiniai asmenys, kuriems žemė priklauso nuosavybės teise, valstybinės žemės valdytojai. Paraiškas priima ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai paramos administravimo skyriai. Paraišką galima pateikti asmeniškai arba atsiųsti paštu.
 
Paraiškas taip pat galima pateikti ir elektroniniu būdu informaciniame portale adresu: https://portal.nma.lt. Tokiu atveju paraiška internetu teikiama tik asmeniškai (įgaliotas asmuo negali teikti paraiškos). Prie paraiškos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (jei dokumentas pateiktas popierine forma, jis turi būti nuskenuotas ir pateiktas kartu su paraiška).
 
Naudotis portalu yra itin paprasta ir patogu. Pavyzdžiui, norint peržiūrėti pateiktų paraiškų duomenis, reikia pasirinkti nuorodą „Paraiška“. Portale galima pamatyti konkrečios paraiškos duomenis, peržiūrėti pateiktus dokumentus ir atlikti kitus veiksmus.
 
Svarbiausi dokumentai
 
Pareiškėjai kartu su paraiška turi pateikti leidimą veisti mišką iš teritorinio žemėtvarkos skyriaus bei parengtą Miško želdinimo ir žėlimo projektą, kuris jau turi būti suderintas su VĮ Miškų urėdija. Jei mišką ketinama veisti saugomuose plotuose „Natura 2000“, reikia kreiptis į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą, kad ji išduotų pažymą apie galimybę sodinti mišką.
 
Be to, pareiškėjai turi nepamiršti svarbaus reikalavimo – veisiamo miško plotas turi būti ne mažesnis kaip pusė hektaro, nebent veisiamas miškas ribojasi su kitu mišku.
 
Kompensuojama 70 arba 80 proc. išlaidų
 
Pagal priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ mokamos dviejų rūšių išmokos: vienkartinė miško įveisimo išmoka ir penkerius metus po įveisimo mokama miško priežiūros ir apsaugos išmoka. Išmokos dydis priklauso nuo to, kokia yra įveisiamo miško želdinių rūšinė sudėtis, – kuo daugiau sodinama kietųjų lapuočių medžių rūšių ir liepos želdinių, tuo išmokos didesnės.
 
Pagal priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ kompensuojama 80 proc. vidutinių miško įveisimo išlaidų mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje ir 70 proc. palankiose ūkininkauti vietovėse.
 
Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad parama neskiriama už kalėdinių medelių auginimą, laukų apsauginių juostų apželdinimą ir greitai augančių medžių želdinių veisimą, jei laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra ne ilgesnis nei 5 metai. Taip pat parama neskiriama už iškirsto miško atsodinimą ir savaime mišku apaugusius plotus.
 
Svarbiausi įgyvendinimo taisyklių pakeitimai
 
2014 m. liepos 29 d. Žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklės. Svarbu atkreipti dėmesį į pasikeitusį de minimis pagalbos taikymą.
 
Nuo šių metų liepos 1 d. taikomos naujos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatos, todėl paraiškoms, dėl kurių sprendimai skirti paramą priimami nuo liepos 1 d., galioja naujas de minimis reglamentas ir paraiškos formoje pareiškėjai turi užpildyti de minimis pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantį klausimyną pagal minėtą komisijos reglamentą.
 
Taisyklių pakeitimuose taip pat numatyta, kad pareiškėjai, pateikę paramos paraišką 2014 m., mišką privalo įveisti per 2014 m. rudens arba 2015 m. pavasario miško želdinimo sezonus.
 
VMT Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio pareigūnai penkerius metus po sprendimo skirti paramą priėmimo gali atlikti įveisto miško želdinių / žėlinių apskaitą pas tuos paramos gavėjus, kuriems kompensuojamos tik miško įveisimo išlaidos. Pakoreguotose taisyklėse papildomai numatyta nuostata, kad šeštaisiais metais (jei miškas įveistas pavasarinio miško želdinimo metu) po miško įveisimo arba septintaisiais metais (jei miškas įveistas rudeninio miško želdinimo metu) po miško įveisimo (skaičiuojant metus miško įveisimo metai neįskaičiuojami) VMT Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio pareigūnai gali atlikti ir želdinių / žėlinių kokybės vertinimą.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 13 d. 15:33