Renkamos paraiškos investicijoms į žemės ūkio valdas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.11.30

Renkamos paraiškos investicijoms į žemės ūkio valdas

Renkamos paraiškos investicijoms į žemės ūkio valdas
Ūkininkai, siekiantys modernizuoti savo ūkius, šiais metais antrą kartą gali kreiptis dėl paramos. Nuo gruodžio 3 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Atkreipiame pareiškėjų dėmesį į tai, kad lapkritį buvo pakoreguotos įgyvendinimo taisyklės.
 
Kaip ir pirmuoju paraiškų rinkimo etapu, parama teikiama investicijoms į specializuotus gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektorius. Dėl paramos ūkininkai galės kreiptis iki gruodžio 31 d. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 30 000 000 Eur paramos lėšų. Paraiškos teikiamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Atkreipiame dėmesį, kad keitėsi Vilniaus teritorinio paramos administravimo skyriaus adresas, dabar jį rasite NMA centriniame padalinyje, Blindžių g. 17.
 
Kas gali teikti paraiškas
 
Dėl paramos pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį ūkį“ veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla. Fiziniai asmenys turi būti savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, tuo tarpu juridiniai asmenys turi būti savo vardu įregistravę valdą. Paraiškos, pateiktos su projekto partneriu, nepriimamos.
 
Parama teikiama investicijoms į specializuotus gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektorius. Pareiškėjo ūkis priskiriamas prie specializuoto ūkio, kai pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos iš kurio nors konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. visų ūkio veiklos pajamų.
 
Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 000 Eur. Tiesa, šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja. Be to, pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per praėjusius ataskaitinius metus ir ataskaitinius metus iki paraiškos pateikimo kasmet turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.
 
Siekiantiems paramos ūkininkams keliama ir daugiau reikalavimų, su kuriais išsamiau galima susipažinti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.
 
Finansuojamos išlaidos
 
Paramos lėšomis finansuojama specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Naujų žieminių šiltnamių statyba yra remiama tik tuo atveju, jei pareiškėjo valdoje yra pastatytų žieminių šiltnamių, kuriuose vykdoma veikla ne mažiau kaip 10 mėnesių per kalendorinius metus. Paminėtina, kad paramos gavėjai galės įgyvendinti ne tik  naujų gamybinių statinių statybos arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektus, bet investuoti ir į valdos infrastruktūros sutvarkymą bei įsigyti įrangos, būtinos veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti.
 
Jei pareiškėjas projekte numato investuoti į naujos pieno ūkio fermos (pieno ūkio ferma – pieninių galvijų laikymo ferma) arba naujo plokščiadugnio grūdų saugojimo bokšto statybą, šių investicijų tinkamų finansuoti išlaidų vertė apskaičiuojama tik pagal fiksuotuosius įkainius. Fiksuotieji įkainiai (be PVM): 1) naujoms pieno ūkio fermoms – fermos ploto vieno kvadratinio metro  statybos fiksuotasis įkainis yra 192,75 Eur už 1 m²; 2) naujiems plokščiadugniams grūdų saugojimo bokštams – bokšto talpos tūrio vieno kubinio metro statybos fiksuotasis įkainis yra 83,31 Eur už 1 m³.
 
Šiuo paraiškų teikimo laikotarpiu taip pat numatyta finansuoti naujos žemės ūkio technikos (išskyrus traktorius ir kombainus) bei įrangos (įskaitant ir žemės ūkio įrangą) įsigijimo išlaidas. Taip pat lapkritį pakeistose taisyklėse tinkamų finansuoti išlaidų kategorijai buvo priskirtos daugiamečių augalų įsigijimo bei tų augalų sodinimo darbų (rangos būdu) išlaidos.
 
Svarbu tai, kad remiamas įsigijimas ne tik įrengimų ir mechanizmų, reikalingų tiesiogiai veiklai vykdyti gamybiniame pastate, bet ir būtinų gamybinio proceso vykdymui užtikrinti.  Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje, realiai suplanuotos, pagrįstos, atitinkančios pareiškėjo ūkio gamybinį potencialą (pvz.: valdomą žemės plotą, ūkinių gyvūnų skaičių ir pan.) ir neviršijančios vidutinių rinkos (jei nenustatyti fiksuotieji įkainiai) kainų.
 
Paramos intensyvumas
 
Paramos intensyvumas pagal sektorius išliko toks pats kaip ir ankstesniu paraiškų rinkimo etapu. Gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, jei valda atitinka sąlygas, nustatytas paramos intensyvumas – 50 proc., o augalininkystės sektoriuje – 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tuo tarpu pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, taikomas didesnis intensyvumas (gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose – 70 proc., augalininkystės sektoriuje – 60 proc.).
 
Projektui gali būti skirta iki 400 000 Eur paramos, jei statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto ir infrastruktūros išlaidos projekte sudaro ne mažiau kaip 50 proc. projekto investicijų vertės (be PVM). Visais kitais atvejais paramos suma negali viršyti 200 000 Eur.
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Tuo atveju, kai paraiškos surenka vienodą balų skaičių ir joms finansuoti nepakanka skirtos paramos sumos, atliekamas šių paraiškų papildomas vertinimas. Vertinant paraiškas papildomai, pareiškėjai reitinguojami šia tvarka: 1. ar jie nėra gavę Europos Sąjungos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai; 2. pagal prašomą mažiausią paramos sumą.
 
Lapkritį pakoreguotose taisyklėse patikslinti projektų atrankos kriterijai – atsisakyta suteikti atrankos balus projektams, kuriuose numatyta įgyvendinti investicijas, susijusias su ūkinių gyvūnų biologinės saugos užtikrinimu valdoje. Tačiau numatytas naujas projektų pirmumo atrankos kriterijus – pareiškėjas įgyvendina gyvulininkystės sektoriaus pieninės galvijininkystės projektą, už atitiktį šiam kriterijui suteikiami 25 atrankos balai (balai nesuteikiami, jei pareiškėjas įgyvendina ne tik pieninės galvijininkystės projektą).
 
Su projektų atrankos kriterijais galima susipažinti įgyvendinimo taisyklėse, taip pat jie išvardyti kvietime teikti paraiškas.
 
Pirkimo procedūros
 
Praėjusiais metais buvo pakeistos pirkimo taisyklės, todėl pirkimų procedūras reikia atlikti tik tų prekių ir paslaugų pirkimų, kurių vertė, įsigyjant prekes ir (arba) paslaugas, yra lygi arba didesnė nei 58 000 Eur be PVM, o, įsigyjant darbus, lygi arba didesnė nei 145 000 Eur be PVM.
 
Jei pareiškėjas įsigydamas prekes ar paslaugas neviršija maksimalių paminėtų sumų, investicijos kainai pagrįsti jis turi pateikti tris komercinius pasiūlymus. Jei NMA komercinius pasiūlymus pripažįsta tinkamais, pareiškėjui pirkimo procedūros tampa neaktualios. Tačiau svarbu, kad būtų pateikti tos pačios investicijos komerciniai pasiūlymai su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad komerciniai pasiūlymai turi būti pateikti įmonių, kurių vykdoma veikla yra tiesiogiai susijusi su perkama investicija. Investicijoms, kurioms yra nustatyti fiksuotieji įkainiai, tiekėjų komercinių pasiūlymų pateikti nereikia.
 
Mokėjimo prašymų teikimas
 
Paramos lėšos gali būti išmokamos keliais būdais: išlaidų kompensavimo ir sąskaitų apmokėjimo. Išlaidos kompensuojamos pateikus paramos gavėjui mokėjimo prašymą. Paramos gavėjas gali pateikti iki 4 mokėjimo prašymų. Jei projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių statybą, esamų pastatų rekonstravimo, kapitalinio remonto darbus, jis gali pateikti iki 6 mokėjimo prašymų. Tuo tarpu, jei projektą numatoma įgyvendinti laikotarpiu iki 60 mėn. ir paramos paraiškoje nurodoma įsigyjamą turtą (visą įrangą ir įrengimus) įgyti finansinės nuomos (lizingo) būdu, pateikti galima iki 10 mokėjimo prašymų. Atkreipiame dėmesį, kad, jei tinkamų finansuoti išlaidų vertė nustatoma pagal fiksuotąjį įkainį, paramos lėšos išmokamos taikant išlaidų kompensavimo būdą, nėra tarpinių mokėjimų.
 
Į ką vertėtų atkreipti dėmesį teikiant paraišką
 
NMA paramos administratoriai primena pareiškėjams dažniausiai pasitaikančias klaidas paraiškose:
  • duomenys paraiškoje nekoreliuoja su verslo plane pateiktais duomenimis;
  • tos pačios investicijos komerciniai pasiūlymai pateikti su nelygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, investicijos komerciniuose pasiūlymuose nedetalizuotos, neįvardyti priedai;
  • nepagrįstas išlaidų būtinumas bei jų poreikis pagal ūkio gamybinį potencialą;
  • užaukštinta investicijos kaina;
  • nesuderinami duomenys finansiniuose dokumentuose;
  • nepateikiami poveikio aplinkai įvertinimo dokumentai.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. spalio 30 d. 13:19