Renkamos paraiškos įgyvendinti inovacinius projektus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.03.03

Renkamos paraiškos įgyvendinti inovacinius projektus

Renkamos paraiškos įgyvendinti inovacinius projektus
Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) jau renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“. Paraiškos pradėtos rinkti nuo kovo 1 d., o jas parengti ir pateikti NMA Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupės galės iki pat metų pabaigos – 2021 m. gruodžio 31 d.
 
Remiama veikla ir veiklos tikslai
 
Pagal KPP veiklos sritį remiamas bendros ūkininkų, miško valdytojų, mokslininkų, žemės ir miškų ūkio konsultantų ir kitų kaimo plėtros sektoriaus dalyvių veiklos kūrimas ir vystymas, kai taikant žinias ir inovacijas siekiama plėtoti konkurencingą ir tvarų žemės ir miškų ūkį. Vystant numatytas veiklas turi būti siekiama šių kompleksinių tikslų: inovacijų kūrimo, diegimo ir sklaidos, aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros, klimato kaitos švelninimo.
 
Įgyvendinami EIP veiklos grupių projektai turi atitikti įgyvendinimo taisyklėse numatytas temas: tvarus dirvožemio naudojimas, augalų produktyvumo didinimas ir produkcijos nuostolių mažinimas, augalų sveikata, kenksmingųjų organizmų ir piktžolių kontrolė, ūkininkavimo sistemų pritaikymas mažinant klimato kaitos poveikį, gyvūnų gerovės, sveikatingumo, aplinkosaugos standartų užtikrinimas gyvulininkystės ūkiuose ir gyvūnų mitybos procesų organizavimas pašarų gamybai panaudojant vietinius išteklius, gyvūnų veislinės vertės ir produktyvumo didinimas ir kt.
 
Kas gali teikti paraišką
 
Kreiptis dėl paramos gali EIP veiklos grupės, kurių projektų galimybių studijos buvo pateiktos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) ir patvirtintos, kaip tinkamos įgyvendinti. ŽŪM patvirtintų projektų galimybių studijų sąrašą galima rasti čia.
 
Paraišką NMA turi teikti EIP veiklos grupės narys, kuris jungtinės veiklos sutartimi dėl EIP veiklos grupės sudarymo yra paskirtas pareiškėju. Kiti EIP veiklos grupės nariai laikomi projekto partneriais, tačiau jiems, kaip ir pareiškėjui, galioja tos pačios įgyvendinimo taisyklėse nustatytos tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai. Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir aprašytas paraiškoje.
 
Tinkamos išlaidos
 
Pagal KPP veiklos sritį numatyta finansuoti netiesiogines ir tiesiogines su projektu susijusias išlaidas.
 
Netiesioginės išlaidos – tai darbo užmokestis arba atlygis projektą administruojantiems asmenims (ne daugiau kaip 3 asmenų etatams). 
 
Tiesioginės išlaidos – tai EIP veiklos grupių bendradarbiavimo išlaidos (EIP veiklos grupės narių susitikimų organizavimo, EIP veiklos grupės projekto galimybių studijos parengimo, viešinimo), projektų įgyvendinimo išlaidos (darbo užmokesčio projektą administruojantiems asmenims, prekėms ir paslaugoms, projekto rezultatų sklaidai).
 
Paramos dydis
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 064 210 Eur paramos lėšų.
 
Didžiausia galima paramos suma EIP veiklos grupės kūrimui ir jos veiklos vystymui – 200 000 Eur. Skirtingoms įsigyjamoms išlaidoms taikomas skirtingas (iki 60–100 proc.) paramos intensyvumas.
 
Projektas turi būti įgyvendintas per ne ilgesnį kaip 36 mėnesių terminą nuo paramos sutarties pasirašymo dienos bei ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d. 
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai ir bus skiriami balai:
 1. Projekte pateiktas pagrindimas, įrodantis, kad projekto rezultatų praktinis taikymas ūkiuose teiks ekonominę ir (arba) aplinkosaugos naudą, – suteikiama 20 balų.
 2. Projekte numatytoms turto įsigijimo išlaidoms finansuoti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas šioms išlaidoms finansuoti, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų (atrankos kriterijus netaikomas, kai prašoma didžiausios galimos paramos sumos projektui).
 3. Projektas įgyvendinamas:
  • panaudojant neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūrą – suteikiama 20 balų;
  • panaudojant neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) – suteikiama 10 balų.
 4. Projekto rezultatų pritaikomumas bus pademonstruotas:
  • daugiau kaip 20 valdų (įskaitytinai) – suteikiama 20 balų;
  • nuo 15 valdų (įskaitytinai) iki 19 valdų (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
  • nuo 10 valdų (įskaitytinai) iki 14 valdų (įskaitytinai) – suteikiama 10 balų.
 5. EIP veiklos grupės projekto galimybių studijai skirta ne mažiau kaip 90 balų – suteikiama 10 balų.
 6. Viešinant projekto veiklas taikomos ne mažiau kaip 3 skirtingos viešinimo priemonės ir būdai (spauda, radijas, televizija, internetas ir kt.) – suteikiama 15 balų.
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 70 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 70 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. kovo 4 d. 09:28