Renkamos paraiškos dėl profesinių mokymų organizavimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.03.02

Renkamos paraiškos dėl profesinių mokymų organizavimo

Renkamos paraiškos dėl profesinių mokymų organizavimo
Nuo kovo 1 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos mokymo įstaigų paraiškos dėl profesinių mokymų organizavimo. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ paraiškas NMA bus galima teikti iki balandžio 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 088 479 Eur paramos lėšų.
 
Mokymai, kuriems teikiama parama
 
Į paramą organizuoti profesinius mokymus gali pretenduoti mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą. Organizuojamų mokymų tikslas – skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse, tad mokymai privalės būti skirti ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, įregistravusiems valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, tradiciniams amatininkams.
 
Parama bus teikiama mokymo kursams pagal formalią programą „Ūkininkavimo pradmenų mokymas“ (kodas 261062110) organizuoti ir (arba) neformalias mokymo programas, kurios yra įtrauktos į Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro sudarytą Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų sąvadą. Remiantis šiuo sąvadu mokymai galės būti organizuojami pagal tokias veiklos sritis kaip augalininkystė, gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė, vaistažolių auginimas, veterinarija, paukštininkystė ir kitas nurodytas įgyvendinimo sritis.
 
Organizuojant mokymus jauniesiems ūkininkams, privalomai turės būti įtrauktos keturios jaunųjų ūkininkų privalomosios mokymo programos: „Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai)“, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, „Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“. Reikalavimas netaikomas, jeigu pasirenkama bent viena iš šių sričių: žemės ūkio mechanizavimo, technikos, statybos, energetikos, miškininkystės, ekonomikos, apskaitos, kooperacijos, kaimo verslų, informacinių technologijų, darbo saugos ir kitos socialinės mokymo programos.
 
Paramos dydis ir kompensuojamos išlaidos
 
Didžiausia numatyta paramos suma vienam paramos gavėjo projektui – 200 000 Eur su PVM. Finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Svarbus kriterijus apskaičiuojant paramos sumą – numatomas apmokyti galutinių naudos gavėjų skaičius.
 
Pagal KPP veiklą tinkamomis finansuoti yra šios išlaidos: darbo užmokestis arba atlygis projektą administruojantiems asmenims, darbo užmokestis arba atlygis lektoriams, patalpų, įrangos nuomos išlaidos, transporto, reikalingo mokymams vykdyti, išlaidos, komandiruočių, kelionių į mokymus ir atgal išlaidos, kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos, ryšio išlaidos, mokymo programų atnaujinimo išlaidos, skelbimų spaudoje ir kitos įgyvendinimo taisyklėse numatytos mokymų organizavimo išlaidos.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos bus suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus vertinami projektai ir už juos skiriami balai:
 
1. Pareiškėjas planuoja išmokyti naudos gavėjų (rekomenduojamas mažiausias mokymo kursų dalyvių skaičius grupėje – 12, didžiausias – 25 (išskyrus mokymo kursus su kompiuterinėmis programomis, kuriuose rekomenduojamas mažiausias dalyvių skaičius grupėje – 8):
  • daugiau nei 300 – suteikiami 25 balai;
  • nuo 200 iki 300 įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  • nuo 100 iki 199 – suteikiama 10 balų.
2. Pareiškėjo patirtis įgyvendinant panašius projektus, susijusius su profesiniu mokymu žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse, daugiau negu 5 metai – suteikiama 15 balų.
 
3. Visus mokymo kursus veda lektoriai, kurie ugdomąja, šviečiamąja ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo mokomojo renginio turiniu, užsiima daugiau kaip 3 metus (iki paraiškos pateikimo dienos) (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais) – suteikiama 20 balų.
 
4. Suplanuoti mokymai bus vykdomi:
·    visuose Lietuvos rajonuose (neįskaitant Alytaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Neringos, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto ir Visagino savivaldybių) – suteikiama 30 balų;
  • daugiau nei 30 rajonų įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  • iki 30 rajonų – suteikiami 5 balai.
5. Projekte numatomi mokymai, susiję su geros agrarinės būklės reikalavimų laikymusi ūkio veikloje, agrarine aplinkosauga ir klimato kaita, – suteikiama 10 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. kovo 5 d. 10:40