Remiamos investicijos į miškininkystės technologijas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.07.18

Remiamos investicijos į miškininkystės technologijas

Remiamos investicijos į miškininkystės technologijas
Nuo rugpjūčio 1 d. miškininkus kviečiame kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metais programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“.
 
Paraiškos investicijoms į miškininkystės technologijas finansuoti šiais metais renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 515 288 Eur paramos lėšų. Paraiškas gali teikti privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
 
Remiama veikla
 
Pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ remiamas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas, taip pat minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas.
 
Taip pat paramos lėšomis finansuojamas vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas. Tačiau paminėtų projektų rengimas ar tikslinimas remiamas tik tuo atveju, jei jis nesusijęs su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas.
 
Miškų ūkio modernizavimas
 
Jei paramos siekiama miško ūkiui modernizuoti, miškui kirsti, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijoms diegti ar paslaugoms miškų sektoriuje teikti, pareiškėjas privalo užsiimti miško ūkio veikla ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo. Be to, iš šios veiklos pareiškėjas turi gauti ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto veiklos pajamų.
 
Jei projekte numatyta teikti paslaugas, parama gali būti suteikta su sąlyga, kad investicijos teiks naudą daugiau nei vienai miško valdai, turi būti pateikiamos preliminarios paslaugų teikimo sutartys.
 
Miško valdai (miško žemė), į kurią investuojama, turi būti pateiktas vidinės miškotvarkos projektas.
 
Jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas
 
Parama minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynams ir krūmynams pertvarkyti skiriama tik IV (ūkinių) miškų grupės miškuose. Pažymėtina, kad paramos lėšomis finansuojamas tik krūmynų ir tik šių medžių rūšių medynų (baltalksnio, gluosnio, blindės) pertvarkymas. Pertvarkymas tomis pačiomis medžių rūšimis (augusioms iki pertvarkymo) neremiamas.
 
Kartu su paraiška privaloma pateikti Miško želdinimo ir žėlimo projektą, parengtą  pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus ir patvirtintą VĮ miškų urėdijos, kurios veiklos teritorijoje yra pertvarkomas plotas. Taip pat reikia pateikti projektui įgyvendinti numatytų išlaidų sąmatą bei šių išlaidų pagrindimą.
 
Paramos gavėjas privalo turėti želdinamų medžių rūšių Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją. Taip pat privaloma turėti visų želdinamų medžių įsigijimo dokumentus.
 
Didžiausia paramos suma
 
Pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 50 tūkst. Eur, o per visą 2014–2020 m. laikotarpį negali būti didesnė nei 200 tūkst. Eur.
 
Vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų. Minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo paramos intensyvumas gali būti 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Atrankos kriterijai ir suteikiami balai:
 
  1. Pareiškėjas yra: privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško – suteikiama 10 balų; privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.
  2. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
  3. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
  4. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
  5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
  6. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius: iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų; daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.
  7. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. liepos 18 d. 10:30