Projektų vykdytojai skatinami teikti mokėjimo prašymus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.02.15

Projektų vykdytojai skatinami teikti mokėjimo prašymus

Projektų vykdytojai skatinami teikti mokėjimo prašymus
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) įgyvendinimo laikotarpiui baigiantis, mažėja ne tik paramos lėšos, bet ir lieka vis mažiau paramai įsisavinti skirto laiko. Primename, kad parama pagal investicines KPP priemones išmokama paramos gavėjams pateikus nustatytos formos mokėjimo prašymus, kuriuose jie deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas. Siekiant, kad būtų laiku panaudota visa Lietuvai skirta Europos Sąjungos parama, paramos gavėjai raginami laiku vykdyti projektus ir mokėjimo prašymus teikti pagal paramos sutartyje ar paraiškoje (supaprastinta tvarka) numatytą grafiką, atlikus kiekvieno projekto įgyvendinimo laikotarpio investicijas.
 
Prekės – pristatytos, įranga – sumontuota
 
Paramos gavėjai, įgyvendindami projektus pagal KPP investicines priemones, turėtų atkreipti dėmesį, kad mokėjimo prašymus Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniams skyriams jie turi pateikti tada, kai yra atliktos projekto įgyvendinimo laikotarpio investicijos. Pasitaiko atvejų, kai projekto vykdytojas įvykdo apmokėjimus ir pateikia mokėjimo prašymą anksčiau nei įsigytos prekės pristatomos į projekto įgyvendinimo vietą ar sumontuojama nusipirkta įranga. Pažymėtina, kad taip būti neturėtų – NMA darbuotojams atvykus į patikrą, jie turi rasti pristatytas prekes ar sumontuotą įrangą projekto įgyvendinimo vietoje.
 
Tuo pačiu projektų vykdytojai, siekdami laiku įgyvendinti paramos lėšomis projektus, turėtų nepamiršti kontroliuoti, kaip rangovas vykdo įsipareigojimus, sekti, ar tiekėjas nevėluoja pateikti prekių ar suteikti paslaugų – priešingu atveju, likus nedaug laiko iki mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos, gali paaiškėti, kad rangovas arba tiekėjas nespės atlikti to etapo darbų ar pristatyti techniką, įrangą.
 
Raginama neatidėlioti
 
Jeigu paramos gavėjas mato, jog negalės laiku pateikti mokėjimo prašymo, jis iki sutartyje mokėjimo prašymo pateikimo dienos NMA raštu turi pateikti motyvuotą prašymą pratęsti terminą. Tačiau mokėjimo prašymų atidėjimo priežastys turi būti labai pagrįstos ir objektyvios. Prašymai nukelti ar pratęsti terminus NMA nagrinėjami itin griežtai.
 
Siekiant, kad būtų įsisavinta visa KPP parama, yra svarstomas kiekvienas mokėjimo prašymo termino nukėlimo atvejis. Ypač atidžiai vertinamas pirmojo mokėjimo prašymo nukėlimas ir tikrinama, ar projektai iš viso yra vykdomi, ar  nėra „užšaldomos“ lėšos. Taip siekiama išvengti paramos lėšų rezervavimo galimai nevykdomiems projektams.
 
NMA specialistai nori atkreipti dėmesį, kad mokėjimo prašymus galima pateikti ir anksčiau, nelaukiant mokėjimo prašymų pateikimo grafike nurodyto termino pabaigos. Tokiu atveju ir išlaidos už atliktas projekto investicijas bus kompensuojamos greičiau.
 
Svarbu pateikti visus dokumentus
 
Mokėjimo prašymus kartu su reikalingais priedais į NMA teritorinius skyrius paramos gavėjai turi pristatyti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Taip pat būtina pateikti išlaidas pagrindžiančius ir išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus: rangovų, paslaugų ar prekių tiekėjų pateiktas sąskaitas faktūras, prekių pirkimo – pardavimo, paslaugų, rangos nuomos, autorines sutartis, darbų (prekių, paslaugų) perdavimo–priėmimo aktus, draudimą patvirtinančius dokumentus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kelionių dokumentus, prekių ar paslaugų pirkimo kvitus, banko sąskaitos išrašus bei kitus svarbius dokumentus, įrodančius išlaidų tinkamų paramai gauti.
 
NMA specialistai pažymi, kad administruojant paramą netrūksta atvejų, kai pateikiami ne visi būtini dokumentai, pvz., pamirštama ar nežinoma, kad reikia jį pateikti kaip numatyta įgyvendinimo taisyklėse. Tai lėtina mokėjimo prašymo vertinimo procesą ir paramos panaudojimą.
Vėluojantiems mažinama paramos suma
 
Labai svarbu – neuždelsti, nes, pavėluotai pateikę mokėjimo prašymus, paramos gavėjai rizikuoja netekti dalies ar net visos paramos. Pagal daugelį KPP investicinių priemonių pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 0,5 proc., todėl nustatyto ir paramos sutartyje ar paraiškoje įtvirtinto mokėjimo prašymų teikimo grafiko rekomenduojama griežtai laikytis, nes, kitu atveju, paramos gavėjas neteks dalies paramos lėšų.
 
Sankcijos netaikomos tik tuo atveju, jei paramos gavėjas pavėlavo pateikti mokėjimo prašymą dėl nenugalimos (force majeure) jėgos aplinkybių ir pateikia tai įrodančius dokumentus. Kiek dienų galima vėluoti, numatyta kiekvienos priemonės įgyvendinimo taisyklėse bei paramos gavėjo sutartyje.
 
Mokėjimo prašymų formas ir pildymo instrukcijas galima rasti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:51