Priminimas deklaruojantiems miško plotus pagal priemonę „Parama „Natura 2000“ miškuose“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.05.30

Priminimas deklaruojantiems miško plotus pagal priemonę „Parama „Natura 2000“ miškuose“

Priminimas deklaruojantiems miško plotus pagal priemonę „Parama „Natura 2000“ miškuose“
Pareiškėjai, teikiantys paraišką savivaldybėje ar seniūnijoje pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“, turi pateikti galiojančią saugomų teritorijų direkcijų išduotą pažymą apie miško valdoje nustatytus privalomus veiklos apribojimus.
 
Deklaruojant valdą „Natura 2000“ teritorijoje Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) patikrinama, ar pareiškėjo valdai (ar jos daliai) yra taikomas bent vienas iš priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytų apribojimų, t. y. ar valda (jos dalis) patenka į sutartiniais kodais PK, UK, NM ar DM pažymėtus plotus. Jei nors vienas nurodytas apribojimas yra taikomas, įbraižomas  deklaruojamas plotas nurodytu kodu pažymėtame plote.
 
Tais atvejais, kai pareiškėjo miško valda (jos dalis) nepatenka į sutartiniais kodais PK, UK, NM ar DM pažymėtus plotus arba kai PPIS pateiktos iš anksto nurodytos informacijos apie pareiškėjo valdoje (jos dalyje) nustatytus miškų ūkinės veiklos apribojimus nepakanka paraiškai pateikti arba valdoje įvyko tam tikrų pokyčių, susijusių su konkrečios „Natura 2000“ miško vietovės privalomaisiais apribojimais, pareiškėjas, kuris teikia paraišką seniūnijoje, privalo turėti valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio parko ar biosferos rezervato direkcijos (toliau – saugomos teritorijos direkcija) pagal valdos buvimo vietą ne anksčiau kaip 2015 m. išduotą pažymą apie nustatytus privalomus veiklos apribojimus. Privalomi veiklos apribojimai nurodyti priemonės įgyvendinimo taisyklių 17 punkte.
 
Pareiškėjas saugomos teritorijos direkcijai privalo pateikti miško valdymo teisę patvirtinantį dokumentą arba įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo) ir vieną iš šių dokumentų:
  • parengtą, patvirtintą ir galiojantį miško valdos projektą (arba vidinės miškotvarkos projektą, parengtą, pakoreguotą pagal „Natura 2000“ teritorijoje nustatytus veiklos apribojimus), kuriame nurodyti ūkinės veiklos apribojimai, sklypai ir plotas, kuriame jie taikomi;
  • Valstybinės miškų tarnybos (VMT) pažymą apie miškų valstybės kadastro duomenis (taksaciniai rodikliai, miškų žemėlapio fragmentas su pažymėtomis sklypo ribomis);
  • miškininko specialisto išvadą apie žemės sklype nustatytą Europos Bendrijos (EB) svarbos paukščių veisimosi vietą (išvada), kurią rengia VMT registruoti specialistai, kurie turi teisę rengti vidinės miškotvarkos projektus.
Pareiškėjai, kurie teikia paraišką ir deklaruoja valdą už „Natura 2000“ teritorijos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, t. y. jei pareiškėjo valda ar jos dalis patenka į EB svarbos paukščių veisimosi vietą (tuokvietę), kurioje draudžiami pagrindiniai miško kirtimai, turi turėti vidinės miškotvarkos projektą, kuriame nustatyti EB svarbos paukščių veisimosi vietoje (tuokvietėje) taikomi veiklos apribojimai, arba išvadą.
 
EB svarbos paukščių veisimosi vieta turi būti įregistruota Saugomų rūšių informacinėje sistemoje arba Miškų kadastro integruotoje informacinėje sistemoje.
 
Saugomų teritorijų direkcijų pažymų išdavimo tvarka, informacija apie išvadų teikimą skelbiama tinklalapio www.vstt.lrv.lt skiltyje Finansinė parama saugomose teritorijose“.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš unsplash.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 30 d. 13:07