Priminimas deklaruojantiems miško plotus pagal priemonę „Parama „Natura 2000“ miškuose“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.03.02

Priminimas deklaruojantiems miško plotus pagal priemonę „Parama „Natura 2000“ miškuose“

Priminimas deklaruojantiems miško plotus pagal priemonę „Parama „Natura 2000“ miškuose“
Kviečiame pareiškėjus, norinčius gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ iš anksto pasitikrinti, ar turi reikalingas pažymas apie miško valdoje nustatytus privalomus apribojimus, ar turimos pažymos yra galiojančios ir tinkamos. Pažymų neturintys dar turi laiko suskubti jas gauti.
 
Deklaruodamas miško plotus „Natura 2000“ teritorijoje pareiškėjas Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) gali patikrinti, ar valdai (ar jos daliai) taikomas bent vienas iš priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytų apribojimų:
  • uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (pagrindiniai kirtimai atidėti vėlesniam laikui) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų) medyne, kuris pasiekęs IV grupės miškams taikomą kirtimų amžių;
  • draudžiami ugdomieji miško kirtimai ir brandžių medžių iškirtimas bei draudžiami arba ribojami sanitariniai miško kirtimai, leidžiant palikti tam tikrą skaičių džiūstančių ar išdžiūvusių medžių 1 ha;
  • plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių;
  • vykdant sanitarinius miško kirtimus retinimo amžių (21 metai) pasiekusiuose ir vyresniuose medynuose negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai.
Jei valdai (jos daliai) taikomas bent vienas iš šių apribojimų, pažymėtų atitinkamais sutartiniais kodais (PK, UK, NM ar DM), įbraižomas deklaruojamas plotas. „Natura 2000“ teritorijų plotai, kuriuose nustatyti miško valdai taikomi nurodyti apribojimai, yra skelbiami VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro sukurtoje internetinėje svetainėje.
 
Atkreiptinas dėmesys, jog tais atvejais, kai valda (jos dalis) nepatenka į sutartiniais kodais pažymėtus plotus arba kai PPIS pateiktos iš anksto nurodytos informacijos apie pareiškėjo valdoje (jos dalyje) nustatytus miškų ūkinės veiklos apribojimus nepakanka paraiškai pateikti, arba valdoje įvyko tam tikrų pokyčių, susijusių su apribojimais, pareiškėjas, teikiantis paraišką, privalo turėti saugomos teritorijos direkcijos pažymą, išduotą ne vėliau kaip 2015 m., apie nustatytus privalomus veiklos ribojimus pagal valdos buvimo vietą. Privalomi veiklos apribojimai nurodyti Priemonės įgyvendinimo taisyklių 17 punkte.
 
Pareiškėjas saugomos teritorijos direkcijai privalo pateikti miško valdymo teisę patvirtinantį dokumentą arba įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo) ir vieną iš šių dokumentų:
  • parengtą, patvirtintą ir galiojantį miško valdos vidinės miškotvarkos projektą (arba vidinės miškotvarkos projektą, pakoreguotą pagal „Natura 2000“ teritorijoje nustatytus veiklos apribojimus), kuriame nurodyti ūkinės veiklos apribojimai, sklypai ir plotas, kuriame jie taikomi;
  • Valstybinės miškų tarnybos (VMT) pažymą apie miškų valstybės kadastro duomenis (taksaciniai rodikliai, miškų žemėlapio fragmentas su pažymėtomis sklypo ribomis);
  • miškininko specialisto išvadą apie žemės sklype nustatytą Europos Bendrijos (EB) svarbos paukščių veisimosi vietą (Išvada), kurią rengia VMT registruoti specialistai, kurie turi teisę rengti vidinės miškotvarkos projektus.
Pareiškėjas, kuris teikia paraišką ir deklaruoja valdą už „Natura 2000“ teritorijos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, turi turėti vidinės miškotvarkos projektą, kuriame nustatyti EB svarbos paukščių veisimosi vietoje taikomi veiklos apribojimai, arba išvadą.
 
Primename, kad EB svarbos paukščių veisimosi vieta turi būti įregistruota Saugomų rūšių informacinėje sistemoje arba Miškų kadastro integruotoje informacinėje sistemoje.
 
Saugomų teritorijų direkcijų pažymų išdavimo tvarka, informacija apie išvadų teikimą skelbiama tinklalapio www.vstt.lrv.lt skiltyje „Finansinė parama saugomose teritorijose“.
Nuotrauka iš pixabay.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 2 d. 13:51