Prašome Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir paukščių augintojų neužmiršti įsipareigojimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.03.25

Prašome Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir paukščių augintojų neužmiršti įsipareigojimų

Prašome Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir paukščių augintojų neužmiršti įsipareigojimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) siekia sumažinti už galimus pažeidimus taikomų sankcijų skaičių, todėl norėtų priminti pagrindinius įsipareigojimus pareiškėjams ir paramos gavėjams, siekiantiems gauti kompensacines išmokas už nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimą.
 
Įgyvendindami Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ pagrindinius reikalavimus, pareiškėjai ir paramos gavėjai įsipareigoja:
 • laikytis gyvūnų gerovės, gyvūnų sveikatingumo, ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo, veislinių kiaulių ženklinimo ir registravimo taisyklių reikalavimų;
 • išlaikyti paramos paraiškoje deklaruotą nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ar naminių paukščių skaičių 5 arba 6 metus ir vykdyti Priemonės veiklą nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos;
 • ūkinius gyvūnus ir naminius paukščius veisti tik grynuoju veisimu, t. y. poruoti tik tos pačios veislės ūkinius gyvūnus arba naminius paukščius;
 • dalyvauti įgyvendinant teisės aktų pripažintos veislininkystės institucijos selekcinę programą;
 • vykdyti ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimus pagal galiojančias pripažintų veisimo organizacijų selekcines programas;
 • nuo paramos gavėjo nepriklausančių priežasčių sumažėjus pagal šią priemonę deklaruotų ūkinių gyvūnų skaičiui, per 30 kalendorinių dienų informuoti NMA ir pateikti įrodančius dokumentus bei atnaujinti duomenis apie ūkinių gyvūnų pokyčius valdoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
 
Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad:
 • keičiant bent vieną paramos paraiškoje deklaruotą vištinę žąsį į tokios pat kilmės kitą, užpildyti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių (Taisyklės) 5 priede nustatytos formos prašymą ir NMA pareiškėjui / paramos gavėjui patogiu informavimo būdu (paštu, el. paštu) per 30 kalendorinių dienų nurodyti paramos paraiškoje deklaruotos vištinės žąsies tapatybės nustatymo numerį ir pateikti naujai deklaruojamos paramai pagal šią veiklą vištinės žąsies kilmės sertifikatą ir tapatybės nustatymo numerį;
 • keičiant bent vieną paramos paraiškoje deklaruotą arklį, galviją, kiaulę, avį į tokios pat kilmės kitą, užpildyti Taisyklių 5 priede nustatytos formos prašymą ir NMA pareiškėjui / paramos gavėjui patogiu informavimo būdu (paštu, el. paštu) per 30 kalendorinių dienų nurodyti paramos paraiškoje deklaruotų arklio, galvijo, kiaulės arba avies tapatybės nustatymo numerį ir pateikti naujai deklaruojamų paramai pagal šią veiklą arklio, galvijo, kiaulės arba avies tapatybės nustatymo numerį bei atnaujinti duomenis apie ūkinių gyvūnų pokyčius valdoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 nustatyta tvarka.
 
Primename, kad ūkiniai gyvūnai turi būti įregistruoti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (ŽŪIKVC). Iki paraiškos pateikimo būtina atnaujinti ŽŪIKVC Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos pieninių galvijų, arklių, kiaulių ir avių veislininkystės posistemiuose esančius duomenis.
 
NMA vykdomų patikrų vietoje metu pareiškėjai/paramos gavėjai privalo turėti paramos paraiškoje įsipareigotų išlaikyti ūkinių gyvūnų kilmės patvirtinimo dokumentus, išskyrus arklių, galvijų, kiaulių ir avių, sudaryti tinkamas sąlygas ir leisti NMA darbuotojui atlikti patikrą vietoje (leisti pažymėti specialiomis priemonėmis, atskirti gyvulius grupėmis, suvaryti į užtvarus ir pan.).
 
Visoje valdoje privaloma laikytis šių pagrindinių reikalavimų:
 • ūkiniai gyvūnai turi būti tinkamai ir laiku suženklinti ir užregistruoti;
 • galvijų laikytojai turi turėti teisingai užpildytus galvijo pasus, arklio pasus;
 • ūkiniai gyvūnai turi būti laikomi laikantis gyvūnų gerovės reikalavimų;
 • visoje valdoje laikytis Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“, ir Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 m., apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“, išdėstytų reikalavimų.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. kovo 25 d. 16:23