Prasideda papildomas LEADER paraiškų parengiamajai paramai surinkimas (ATNAUJINTA)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.08.04

Prasideda papildomas LEADER paraiškų parengiamajai paramai surinkimas (ATNAUJINTA)

Prasideda papildomas LEADER paraiškų parengiamajai paramai surinkimas (ATNAUJINTA)
Nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo 16 d. papildomai renkamos LEADER paraiškos parengiamajai paramai 2023–2027 m. laikotarpiui gauti. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 41 281 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.
 
LEADER paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ (Priemonė) įgyvendinimo taisykles priimamos iš norinčiųjų rengti 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms (VPS) skirtus projektus.
 
Galimi pareiškėjai
 
Paraiškas pagal priemonę parengti kaimo vietovių teritorijos VPS 2023–2027 m. laikotarpiu gali teikti:
 • kaimo vietovių vietos veiklos grupė (VVG), įgyvendinanti 2014–2020 m. VPS;
 • dvisektorė VVG, įgyvendinanti 2014–2020 m. dvisektorę VPS;
 • nauja partnerystės organizacija – viešasis juridinis asmuo, kuris:
 • veikia pagal įgyvendinimo taisyklėse išdėstytus pareiškėjui taikomus ES ir nacionalinius horizontaliuosius principus;
 • atitinka VVG tinkamumo sąlygas, nurodytas VPS atrankos taisyklėse;
 • formuoja arba atstovauja kaimo vietovėms, kurių bendras gyventojų skaičius yra nuo 6 tūkst. iki 150 tūkst., įskaitant kaimus, miestelius, taip pat miestus, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. Savivaldybių centrai, nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, nelaikomi kaimo vietove. Ši teritorija geografiškai, ekonomiškai ir socialiniu požiūriu turi būti vientisa;
 • turi arba sudaro kolegialų valdymo organą, atitinkantį sąlygas, nurodytas VPS atrankos taisyklėse.
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Galima didžiausia paramos suma vienam projektui – 20 000 Eur. Parama pareiškėjui skiriama vieną kartą ir tik vienai VPS parengti.
 
Paramos intensyvumas – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Paraiškų pateikimo tvarka
 
Paramos paraiška ir prašomi dokumentai turi būti teikiami elektroniniu būdu, t. y. užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt, jei tokia galimybė yra. Taip pat dokumentai, kurie turi būti skenuoti, gali būti teikiami naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“). Paramos paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos (rugsėjo 16 d.) 24 valandos.
 
Rengiamų VPS tikslai ir siekiami rodikliai
 
Projektai turi atitikti Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytus:
 • bendrąjį tikslą – stiprinti socioekonominę kaimo vietovių struktūrą;
 • specialiuosius tikslus – skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę; pritraukti ir išlaikyti jaunuosius ūkininkus bei kitus naujus ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas tvariai verslo plėtrai kaimo vietovėse ir kt.; 
 • kompleksinį tikslą – modernizuoti žemės ūkį bei kaimo vietoves puoselėjant žinias, inovacijas bei skaitmenizavimo galimybes ir dalijantis jomis žemės ūkio sektoriuje bei kaimo vietovėse, ir skatinant ūkininkus jomis naudotis, sudarant geresnes galimybes naudotis moksliniais tyrimais, inovacijomis, žinių mainais ir mokymu.
Rengiamos VPS turi atitikti ir įgyvendinimo taisyklėse išdėstytus bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslus bei vietos poreikius, nustatytus atliekant VVG teritorijos plėtros poreikių ir potencialo analizę. Taip pat įgyvendinant VPS turi būti siekiama šių rezultato rodiklių:
 • ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo kaimo vietovėse (BŽŪP projektais remiamas naujų darbo vietų kūrimas (viso etato ekvivalentu));
 • LEADER iniciatyvos aprėpties (kaimo gyventojų, kuriems taikomos vietos plėtros strategijos, dalis);
 • kaimo ekonomikos plėtojimo (kaimo verslo įmonių, įskaitant bioekonomikos įmones, kuriamų naudojantis pagal BŽŪP skiriama parama, skaičius);
 • kaimo ekonomikos pažangiosios pertvarkos (remiamų sumanių kaimų strategijų skaičius (pasirinktinai));    
 • Europos kaimo tinklų kūrimo (kaimo gyventojų, kuriems, naudojantis BŽŪP parama, sudarytos palankesnės sąlygos naudotis paslaugomis ir infrastruktūra, dalis (pasirinktinai));     
 • socialinės įtraukties skatinimo (asmenų, kuriems taikomi remiami socialinės įtraukties projektai, skaičius).
VPS turi atitikti įgyvendinimo taisyklėse numatytas tinkamumo sąlygas.
 
Tinkamos išlaidos
 
Pagal KPP priemonę „LEADER programa“ tinkamos finansuoti išlaidos:
 • VPS rengimo išlaidos – VVG mokymai, susiję su VPS rengimu bei pasiruošimu ją administruoti (įskaitant atlygį lektoriui, mokymų patalpų nuomą, konferencinės įrangos, skirtos mokymo kursams vykdyti, nuomą, kavos pertraukėles); VVG teritorijos tyrimai (pvz., apklausos, analizės, duomenų apibendrinimas), susiję su VPS rengimu; konsultacijos, susijusios su VPS rengimu ir pasiruošimu ją administruoti;  statistinės informacijos, reikalingos VPS rengti ir įgyvendinti, įsigijimas; viešųjų ryšių veiksmai, susiję su VVG teritorijos gyventojų ir kitų asmenų (fizinių ir juridinių) įtraukimu į VPS rengimą ir VVG veiklos bei parengtos VPS viešinimu (pvz., darbinio pobūdžio informacinių renginių, susitikimų (VVG su teritorijos gyventojais, veikiančių įmonių, organizacijų, savivaldos, verslo atstovais ir pan.) organizavimo išlaidos (įskaitant kelionių ir (arba) transporto nuomos, patalpų nuomos, konferencinės įrangos nuomos, maitinimo paslaugų išlaidas), ir kitos su viešinimu susijusios išlaidos; dalyvavimas VVG tinkle, nacionaliniuose ir Europos tinkluose, priemonės „LEADER programa“ įgyvendinimo renginiuose, kurie susiję su VPS rengimu ir pasirengimu ją įgyvendinti. Išlaidos negali viršyti ribojimų, nustatytų VPS administravimo taisyklėse;
 • VPS administravimo išlaidos – atlyginimai VVG darbuotojams, mokant ne didesnį nei nustatytas VPS administravimo taisyklėse darbo užmokestį; su VVG veiklos išlaikymu susijusios išlaidos, nurodytos VPS administravimo taisyklėse.
Vertinimo principai ir atrankos kriterijai
 
Projektų atranka atliekama vadovaujantis šiais projektų atrankos principais:
 • atstovavimas teritorijai ir vietos gyventojų įtraukimas į VPS rengimą. Jei pareiškėjo narys – juridinis asmuo ir veikia didesnėje teritorijoje nei seniūnija (pvz., kaimo bendruomenių centras ar sąjunga, vienijanti keletą kaimo bendruomenių), vertinimo metu tikrinama, kurioje seniūnijoje šio juridinio asmens nariai yra registruoti (juridiniai asmenys), deklaravę gyvenamąją vietą (fiziniai asmenys) arba įregistravę ūkininko ūkį ir valdą (ūkininkai);
 • pareiškėjo patirtis administruojant projektus;
 • pareiškėjo gebėjimai tvarkyti finansų apskaitą.
Taip pat bus vertinama projektų atitiktis atrankos kriterijams, už kuriuos bus suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Norint gauti paramą, būtina surinkti 50 atrankos balų. Mažiau balų surinkusioms paraiškos parama nebus teikiama.
 
Žemiau pateikiami projektų atrankos kriterijai ir atitinkami balai:
 1. Atstovavimas teritorijai ir vietos gyventojų įtraukimas į VPS rengimą:
 • pareiškėjo nariais yra bent po vieną pilietinės visuomenės ir verslo sektoriaus atstovą iš visų pareiškėjo atstovaujamos teritorijos seniūnijų – 50 balų;
 • pareiškėjo nariais yra bent po vieną pilietinės visuomenės arba verslo sektoriaus atstovą iš visų pareiškėjo atstovaujamos teritorijos seniūnijų – 40 balų;
 • pareiškėjo nariais yra bent po vieną pilietinės visuomenės arba verslo sektoriaus atstovą iš 4/5 pareiškėjo atstovaujamos teritorijos seniūnijų – 30 balų;
 • pareiškėjo nariais yra bent po vieną pilietinės visuomenės arba verslo sektoriaus atstovą iš 3/5 pareiškėjo atstovaujamos teritorijos seniūnijų – 20 balų;
 • pareiškėjo nariais yra bent po vieną pilietinės visuomenės arba verslo sektoriaus atstovą iš 2/5 pareiškėjo atstovaujamos teritorijos seniūnijų – 10 balų.
 1. Pareiškėjo kolegialaus valdymo organo kompetencijų įvairovė:
 • pareiškėjo kolegialaus valdymo organe yra narių, turinčių mokslo ar ekspertinių žinių šiose srityse: žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų arba pareiškėjas sudaręs patariamąją novatorių darbo grupę, pasitelkdamas mokslo ar ekspertinių žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų žinių ekspertus, arba turi sudarytą bendradarbiavimo, partnerystės sutartį su mokslo įstaigomis – 25 balai.
 1. Pareiškėjo patirtis rengiant ir įgyvendinant VPS pagal KPP:
 • pareiškėjo 2020 m. atlikto VPS įgyvendinimo tarpinio pažangos vertinimo rezultatams nebuvo pratęstas vertinimo laikas ir 2021-06-30 pasiekti VPS įgyvendinimo tarpiniai rezultatai buvo ne žemesni kaip 70 proc. nuo pirminio VPS tikslo – 15 balų;
 • pareiškėjas – nauja partnerystė, įvertinama didžiausiomis atrankos balų reikšmėmis pagal 1 ir 2 kriterijus – 10 balų;
 • pareiškėjo pagal KPP įgyvendinama VPS, 2020 m. atlikto VPS įgyvendinimo tarpinio pažangos vertinimo rezultatams buvo pratęstas vertinimo laikas, tačiau 2021-06-30 pasiekti VPS įgyvendinimo tarpiniai rezultatai buvo ne žemesni kaip 70 proc. nuo pirminio VPS tikslo – 5 balai.
 1. Pareiškėjo gebėjimai administruoti projektus:
 • pareiškėjui įgyvendinant projektus pagal KPP priemones nebuvo pritaikyta sankcijų (įskaitant ir drausminamąją sankciją – rašytinį įspėjimą) (vertinama informacija paraiškos pateikimo dieną pagal viešųjų pirkimų, mokėjimo prašymų ir galutinių ir metinių projekto įgyvendinimo ataskaitų vertinimo duomenis) – 10 balų.
Naudinga informacija:
Nuotrauka iš pixabay.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugpjūčio 5 d. 08:52