Pradedamos deklaruotų laukų patikros
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.05.28

Pradedamos deklaruotų laukų patikros

Pradedamos deklaruotų laukų patikros
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Kontrolės departamento specialistai kasmet vykdo ūkių patikras, kurių metu įsitikinama, ar paramą gaunantys ūkininkai įgyvendina visus prisiimtus įsipareigojimus.
 
Nors patikros vietoje atliekamos bet kuriuo metų laiku, tačiau intensyviausiai jos vyksta vasarą ir rudenį. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus deklaravę bei paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones pateikę pareiškėjai savo ūkiuose birželio mėn. jau gali sulaukti NMA Kontrolės departamento specialistų (tikrintojų).
 
Atsirenkama atsitiktinai ir pagal rizikos kriterijus
 
Ūkiai patikroms atrenkami atsitiktinai ir pagal rizikos grupes. Į jas patenka pareiškėjai, atitinkantys rizikos analizės būdu nustatytus rizikos kriterijus, pavyzdžiui, gaunantys didžiausią paramą, deklaruojantys didžiausią plotą, deklaruojantys didelį ganyklų – pievų plotą, neturintys gyvulių ar pan.
 
Ūkiuose gali būti vykdomos ir užsakomosios patikros. Tuomet ūkiai tikrinami gavus pranešimą apie ūkininko neprižiūrimus deklaruotus laukus ar kitus pažeidimus NMA bendrąja „Pasitikėjimo linija“ (telefonu ar interneto svetainėje www.nma.lt), po administracinio duomenų sutikrinimo (palyginus duomenis su įvairiose duomenų bazėse saugoma informacija) arba gavus individualų skundą.
 
Užsakomosios patikros gali būti vykdomos ir vadovaujantis gauta informacija iš kitų su žemės ūkiu susijusių institucijų – regioninių aplinkos apsaugos departamentų, LR valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir kitų.
 
Patikrą taip pat gali užsakyti NMA Kontrolės departamento specialistas, pastebėjęs, kad nesilaikoma ir kitų reikalavimų, kurių laikymosi tuo metu netikrinama.
 
Patikrų laikas priklauso nuo vykdomos veiklos
 
Vykdant patikrą dėl kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų laikymosi, tikrinamas Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) ir valdymo reikalavimų vykdymas, augalų apsaugos produktų naudojimas.
 
Jei ūkininkas deklaruotuose plotuose vykdo veiklą pagal vieną iš KPP priemonių, yra tikrinami visi be išimties pareiškėjo pagal programas prisiimti įsipareigojimai, kuriuos galima patikrinti patikros metu (deklaruotas pasėlis, plotas, GAAB ir valdymo reikalavimų vykdymas). Jei GAAB reikalavimų pažeidimas nustatomas lauko dalyje, laikoma, kad laukas neatitinka minėtų reikalavimų.
 
Pažymėtina, kad patikrų atlikimo laiką lemia ir tai, pagal kokią KPP priemonę yra gaunama parama. Pavyzdžiui, jei pareiškėjas pagal Agrarinės aplinkosaugos programą „Kraštovaizdžio tvarkymas“ vykdo veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, patikra negali būti baigta, kol nepatikrintas įsipareigojimas išlaikyti nesuartas ražienas iki kitų metų kovo 1 d.
 
Dalyvaujančių KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veikloje „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ laukuose tikrinama, ar laiku nušienaujamos pievos. Išmokas gaunantys ūkininkai įsipareigoja nešienauti pievų ir ganyklų iki liepos 15 d. Atlikus patikrą iki šio termino, sugrįžtama vėliau – jau po liepos 15 d., ir tuomet tikrinama, ar pievos ir ganyklos nušienautos.
 
Pagal ES teisės aktus kasmet turi būti patikrinta bent 5 proc. pareiškėjų ir tai turi būti padaryta iki paramos lėšų išmokėjimo. Užfiksavus didelį pažeidimų skaičių, tikrinamų ūkių skaičius didinamas.
 
Pareiškėjo dalyvavimas nėra būtinas
 
Pareiškėjas ne visada informuojamas apie tai, kad jo ūkyje bus atliekama patikra. Apie planuojamą patikrą nepranešama, jei ši informacija gali pakenkti kontrolės rezultatams.
 
Patikros taip pat vykdomos ir nuotoliniu būdu – pareiškėjo deklaruotų laukų plotai ir auginamos kultūros nustatomos kompiuterine programa, pagal specialias iš didelio aukščio darytas nuotraukas.
 
Jei pareiškėjo dalyvavimas patikroje būtinas, apie ją pranešama ne anksčiau kaip prieš 14 dienų. Tikrinimo metu paramos gavėjas turi turėti reikiamus dokumentus, susijusius su įsipareigojimų laikymusi.
 
NMA Kontrolės departamento specialistams įvykdžius patikrą, pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo yra supažindinamas su jos rezultatais. Po patikros specialistų pateiktą dokumentą ūkininkas gali pasirašyti ir taip patvirtinti, kad dalyvavo patikrinime. Jei nustatoma neatitikimų, ūkininkui paštu siunčiamas pranešimas su patikros vietoje/nuotolinės patikros ataskaitos kopija.
 
Ūkininko parašas patikrų rezultatų ataskaitoje neįrodo, jog pritariama joje pateiktai informacijai. Jei patikroje dalyvaujantis ūkininkas nesutinka su jos rezultatais, prie ataskaitos jis turi pridėti savo paaiškinimus arba pateikti juos patikros vietoje/nuotolinės patikros ataskaitos skiltyje „Pastabos“ patikros vietoje metu. Patikros vietoje ar nuotolinės patikros rezultatai taip pat gali būti apskųsti raštu NMA direktoriui.
 
Laiku pranešti apie įsipareigojimų vykdymui trukdančias išimtines aplinkybes
 
Patikrų metų nustačius pažeidimus, taikomos sankcijos. Sankcijos netaikomos, jei paramos gavėjas mirė, jei jis patyrė traumą ir jam buvo pripažintas ilgalaikis profesinis nepajėgumas, didelės stichinės nelaimės atvejai taip pat priskiriami prie išimtinių aplinkybių (force majeure). Pareiškėjas apie išimtines aplinkybes turi pranešti raštu NMA kartu pateikdamas įrodančius dokumentus per 10 darbo dienų nuo pastarųjų paskutinės veikimo dienos. Pareiškėjas laiku pateikęs informaciją NMA apie išimtines aplinkybes, trukdančias įvykdyti įsipareigojimus, išvengs sankcijų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:54