Planuojantys modernizuoti savo ūkius netrukus galės teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.04.21

Planuojantys modernizuoti savo ūkius netrukus galės teikti paraiškas

Planuojantys modernizuoti savo ūkius netrukus galės teikti paraiškas
Nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. renkamos paraiškos investicijoms į žemės ūkio valdas finansuoti. Skirtingai nei ankstesniais metais, šiuo paraiškų rinkimo etapu žemės ūkio produktų gamintojai, perdirbėjai galės pretenduoti ne tik į ES investicinę paramą, bet ir į lengvatinę paskolą.
 
Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Šiuo paraiškų rinkimo etapu investicinei paramai skirta 57 mln. Eur paramos lėšų, lengvatinėms paskoloms 8 mln. Eur.
 
Paraiškos priimamos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, galima siųsti elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje www.nma.lt. Taip pat karantino laikotarpiu NMA darbo laiku paraiškas galima palikti „paraiškų dėžutėse“ – specialiai NMA teritoriniuose skyriuose įrengtose vietose. Išsamiau apie paraiškų teikimo būdus kvietime teikti paraiškas.
 
Kas gali teikti paraiškas
 
Dėl paramos ir lengvatinės paskolos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (fizinis asmuo turi būti įregistravęs ir ūkininko ūkį) ir ne trumpiau kaip 12 mėn. vykdantys žemės ūkio veiklą bei iš jos gaunantys pajamų. Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-ais), nepriimamos.
 
Parama teikiama, jei pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 tūkst. Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).
 
Remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai. Jei tai yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, remiamas iš kooperatyvo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.
 
Paramos formos
 
Pareiškėjas gali kreiptis dėl:
 1. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) – pirmoji paramos forma;
 2. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui – antroji paramos forma;
 3. tik lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui – trečioji paramos forma;
 4. lengvatinės paskolos tik apyvartiniam kapitalui – ketvirtoji paramos forma.
 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl skirtingos paramos rūšies pildomos skirtingos paraiškų formos:
 • kai prašoma investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) arba investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui, pildomas paraiškos 1 priedas;
 • kai prašoma tik lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui, pildomas paraiškos 2 priedas;
 • kai prašoma lengvatinės paskolos tik apyvartiniam kapitalui, pildomas paraiškos 3 priedas.
 
Pretenduojant į pirmąją, antrąją, trečiąją paramos formas, būtina pateikti privalomą įgyvendinti verslo planą (įgyvendinimo taisyklių 5 priedas). Tuo tarpu prašantiems lengvatinės paskolos tik apyvartiniam kapitalui (ketvirtoji paramos forma) verslo plano pateikti nereikia.
 
Reikalavimai dėl valdos specializacijos
 
Kai prašoma paramos investicijoms, projekte numatytos investicijos turi būti skirtos tam žemės ūkio sektoriui, kuris bus remiamas (pvz., daržininkystei), ir negali būti naudojamos kitai pareiškėjo vykdomai žemės ūkio šakai (pvz., augalininkystei). Visos investicijos turi būti būtinos projektui. Investicijos turi būti realiai suplanuotos, pagrįstos, atitinkančios pareiškėjo ūkio gamybinį potencialą (valdomą žemės plotą, ūkinių gyvūnų skaičių ir pan.). 
 
Jei pareiškėjas numato keisti specializaciją, paramos intensyvumas apskaičiuojamas pagal paramos intensyvumą to žemės ūkio sektoriaus, į kurį pareiškėjas numato investuoti, o visos projekte numatytos investicijos turi būti susijusios su konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu. Svarbu žinoti, kad specializuotam daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nedžiovintų) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu). Ši nuostata taikoma nustatant paramos intensyvumą ir atitiktį atrankos kriterijui, kai valdos specializacija keičiama į daržininkystę.
 
Žinotina, kad valdos specializaciją vykdantys veiklą pagal KPP veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ gali keisti tik vieną kartą per KPP įgyvendinimo laikotarpį.
 
Investicinės paramos intensyvumas
 
Gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriai – finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų:
 • padidinamas 20 proc. punktų jauniesiems ūkininkams;
 • padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas;
 • didžiausias paramos intensyvumas jauniesiems ūkininkams ir pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, negali viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Augalininkystės sektorius – finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų:
 • padidinamas 20 proc. punktų jauniesiems ūkininkams;
 • didžiausias paramos intensyvumas jauniesiems ūkininkams negali viršyti 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Kai vykdomas prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų:
 • padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose);
 • padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas savo valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose);
 • didžiausias paramos intensyvumas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, negali viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Didžiausia investicinės paramos suma vienam paramos gavėjui:
 • projektui negali viršyti 200 000 Eur, kai teikiama investicinė parama;
 • projektui negali viršyti 400 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola (antroji paramos forma); didžiausia leistina investicinės paramos suma negali viršyti 200 000 Eur ir didžiausia leistina lengvatinės paskolos suma negali viršyti 200 000 Eur;
 • KPP įgyvendinimo laikotarpiu negali viršyti 600 000 Eur, įskaitant gautą lengvatinę paskolą.
 
Paskolos sąlygos ir paramos intensyvumas
 
Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur. Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo, o metinė palūkanų norma – ne didesnė kaip 1,3 proc. Paskolos dalis, skiriama apyvartinio kapitalo finansavimui (antroji, trečioji paramos formos), negali sudaryti daugiau kaip 30 procentų paskolos lėšomis tinkamų finansuoti investicijų vertės.
 
Pareiškėjas gali pretenduoti į ketvirtąją paramos formą, jeigu jau yra gavęs paramą pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir dėl COVID-19 ligos protrūkio nuo 2020 m. kovo 16 d. iki paraiškos paskolai gauti pateikimo patyrė laikinų sunkumų. Pareiškėjas taip pat turi atitikti labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimą.
 
Kai lengvatinėms paskoloms trūksta lėšų, lengvatinės paskolos teikiamos laikantis Žemės ūkio paramos garantijų fondo (ŽŪPGF) ir finansų tarpininko sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo ir (arba) trišalėje tarp Žemės ūkio ministerijos, NMA ir ŽŪPGF sudarytoje finansavimo sutartyje nustatytų sąlygų. Lengvatinių paskolų teikimo sąlygos skelbiamos ŽŪPGF interneto svetainėje www.garfondas.lt.
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Paminėtina, kad projektų atranka vykdoma tik, kai investicinės paramos prašoma pagal pirmąją ir antrąją paramos formą. Kai paramos prašoma lengvatinei paskolai, projektų atranka nevykdoma. Tačiau svarbu žinoti, kad pareiškėjams, kurių paraiškoms finansuoti nepakanka investicinei paramai skirtų lėšų arba kurių paraiškos nesurinko mažiausio privalomo atrankos balų skaičiaus, lengvatinė paskola negali būti suteikta.
 
KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Projektų atrankos kriterijai išsamiai aprašyti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. Žemiau pateikiamas atrankos kriterijų sąrašas:
 • Pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ar augalininkystės), pagal kurį prašo paramos pateiktoje paramos paraiškoje:
  • pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų;
  • pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai.
 • Pareiškėjas įgyvendina (nustatoma pagal pareiškėjo paramos paraiškoje nurodytą žemės ūkio sektorių) gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės sektoriaus projektą – suteikiami 25 balai.
 • Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis. Kai valdos ekonominis dydis yra:
  • didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  • didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
  • didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai – suteikiami 5 balai.
 • Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei įgyvendinimo taisyklių VIII skyriuje nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 • Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės, kuri veikia kaip juridinis asmuo, narys, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją (patikrina NMA pagal organizacijos įstatus) ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinantis dokumentas), didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 10 balų.
 • Projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų.
 • Paramos paraiškai suteikiama 10 balų, kai pareiškėjas atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):
  • pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai) – suteikiama 10 balų;
  • pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių – suteikiama 10 balų.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. gegužės 20 d. 08:44