Pirmą žiemos mėnesį ūkininkai kviečiami kreiptis dėl paramos ūkiams modernizuoti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.11.26

Pirmą žiemos mėnesį ūkininkai kviečiami kreiptis dėl paramos ūkiams modernizuoti

Pirmą žiemos mėnesį ūkininkai kviečiami kreiptis dėl paramos ūkiams modernizuoti
Nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 30 d. ūkininkai galės teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Projektams finansuoti skiriamos Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) paramos lėšos.
 
EURI paramos lėšos skiriamos atskirai šiems sektoriams:
 • pieninei galvijininkystei skirta 30,6 mln. Eur;
 • kiaulininkystei skirta 8,5 mln. Eur;
 • paukštininkystei, įskaitant kiaušinių gamybą, skirta 8,4 mln. Eur;
 • mėsinei gyvulininkystei, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę, skirta 4,1 mln. Eur;
 • sodininkystei, uogininkystei, daržininkystei, uždaro grunto (šildomiems šiltnamiams) skirta 12 mln. Eur;
 • sodininkystei, uogininkystei, daržininkystei, atviro grunto (lauko daržovėms, vaisiams, uogoms) skirta 13,4 mln. Eur.
Kas gali teikti paraiškas
 
Dėl paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (fizinis asmuo turi būti įregistravęs ir ūkininko ūkį) ir ne trumpiau kaip 12 mėn. vykdantys žemės ūkio veiklą bei iš jos gaunantys pajamų. Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-ais), nepriimamos.
 
Parama teikiama, jei pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 tūkst. Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).
 
Remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai. Jei yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, remiamas iš kooperatyvo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.
 
Svarbi tinkamumo gauti paramą sąlyga: pareiškėjo pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos (išskyrus grūdų saugojimo bokštų statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidas), įskaitant pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą (išskyrus kelius), ir (arba) pastatų funkcionavimui būtinos įrangos įsigijimo išlaidos turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).   
 
Reikalavimai pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą investicijoms į žemės ūkio valdas, pateikti taisyklėse.
 
Paramos intensyvumas
 
Paramos intensyvumas 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jei vykdoma žemės ūkio produktų gamyba gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.
 
Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:
 • jaunajam ūkininkui, fiziniam asmeniui (kuriam dar nėra suėję 41 metai);
 • žemės ūkio kooperatyvui, įgyvendinančiam kolektyvines investicijas.
 
Paramos intensyvumas 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jei vykdomas prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.
 
Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose);
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).
 
Didžiausia paramos suma
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui:
 • 1,5 mln. Eur, taikoma pieninės galvijininkystės, mėsinės galvijininkystės, avininkystės ožkininkystės, triušininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriuose;
 • 8 mln. Eur, taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma uždarame grunte (žieminiuose šiltnamiuose);
 • 4 mln. Eur, taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma atvirame grunte (auginami lauko vaisiai, daržovės, uogos).
 
Didžiausia paramos suma 2014–2020 metų programos laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį:
 • negali viršyti 2,1 mln. Eur (taikoma pieninės galvijininkystės, mėsinės galvijininkystės, avininkystės ožkininkystės, triušininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriuose);
 • negali viršyti 18 mln. Eur (taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma uždarame grunte (žieminiuose šiltnamiuose);
 • negali viršyti 4,6 mln. Eur (taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma atvirame grunte (auginami lauko vaisiai, daržovės, uogos);
 
Aktualu keičiantiems valdos specializaciją
 
Atkreipiame dėmesį į š. m. lapkričio 19 d. taisyklių pakeitimą. Pareiškėjui, kuris numato keisti valdos specializaciją, suteikiamos paramos dydis apskaičiuojamas pagal nustatytą paramos intensyvumą tam specializuotam žemės ūkio sektoriui, į kurį pareiškėjas numato investuoti ir visos projekte numatytos investicijos yra susijusios su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu. Specializuotam daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nepriskiriamos nenatūraliai išdžiovintos ir natūraliai išdžiūvusios ankštinės daržovės) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu). Projekto investicijos, kurios yra susijusios ne tik su konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu, paramos lėšomis nefinansuojamos. Valdos specializacija 2014–2020 metų programos laikotarpiu pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ gali būti keičiama tik vieną kartą (valdos specializacijos pakeitimu nelaikomi atvejai, kai pateiktame projekte investuojama į vykdomą veiklą pagal jau keistą valdos specializaciją, siekiant ją išplėsti, ir kai dar nėra pasiektas taisyklių 11 punkte specializuotam žemės ūkio sektoriui nustatytas pajamų lygis).
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Pieninės galvijininkystės sektoriaus paraiškos vertinamos pagal 9 atrankos kriterijus, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 30 balų.
 
Mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės, ožkininkystės, triušininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektorių paraiškos vertinamos pagal 9 atrankos kriterijus, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 25 balų.
 
Sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių paraiškos vertinamos pagal 8 atrankos kriterijus, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 25 balų.
 
Atrankos kriterijai, taikomi paminėtų žemės ūkio sektorių paraiškoms, išvardyti įgyvendinimo taisyklių XI skyriuje.
 
Visų žemės ūkio sektorių privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Paraiškų priėmimas
 
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose adresais, nurodytais NMA interneto svetainės kiltyje „Susisiekite“.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. lapkričio 26 d. 08:21