Pirkimų aktualijos ir pavyzdžiai (I dalis)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.07

Pirkimų aktualijos ir pavyzdžiai (I dalis)

Pirkimų aktualijos ir pavyzdžiai (I dalis)
Atsakydama į paramos gavėjams, vykdantiems pirkimus pagal Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles (pirkimo taisyklės), kylančius klausimus, Nacionalinė mokėjimo agentūra pateikia praktinių pavyzdžių.
 
Konkursas ar apklausa?
 
Vykdančiam prekių, paslaugų ar darbų pirkimus paramos gavėjui pirmiausia svarbu nustatyti, kokį pirkimo būdą jis turi pasirinkti – konkursą ar apklausą. Pirkimo būdai nurodyti pirkimo taisyklių 12 punkte. Primintina, kad pirkimo būdus pirmiausia išskiria pirkimo vertė: konkursas turi būti skelbiamas, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė viršija 58 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), o darbų – 145 000 Eur be PVM; atitinkamai apklausa gali būti vykdoma, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra lygi arba mažesnė nei 58 000 Eur be PVM, o darbų pirkimo vertė yra lygi arba mažesnė nei 145 000 Eur be PVM.
 
Apklausa gali būti rengiama ir tuo atveju, jei neįvyko konkursas. Taip pat ir tada, jei prekes, paslaugas ar darbus dėl techninių, meninių ar kitų objektyvių priežasčių, neatsižvelgiant į pirkimo vertę, gali pateikti tik konkretus tiekėjas ir nėra kitos alternatyvos. Be to, pirkimas gali būti vykdomas apklausos būdu, jei perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą sutartį, o bendra tokių pirkimo dalių vertė ne didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės.
 
Pastebėtina, kad pirkimas konkurso būdu gali būti organizuojamas visais atvejais, neatsižvelgiant į pirkimo vertę.
 
Pirkimo vertės nustatymo ypatumai
 
Pirkimo taisyklėse nurodyta, kaip apskaičiuojama pirkimo vertė ir tam tikri prekių, paslaugų ir darbų pirkimų vertės nustatymo ypatumai. Būtina atkreipti dėmesį į panašių prekių ir paslaugų pirkimų vertės skaičiavimą bei į darbų dėl to paties objekto pirkimų vertės skaičiavimą. Panašiomis prekių, paslaugų pirkimo–pardavimo sutartimis yra laikomos tos sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios rūšies ir (arba) paskirties prekių, paslaugų įsigijimo, o panašiomis darbų pirkimo–pardavimo sutartimis laikomos tos sutartys, kurios sudarytos dėl su tuo pačiu objektu susijusių darbų įsigijimo. Paramos gavėjas neturi teisės skaidyti tos pačios rūšies (paskirties) prekių ar paslaugų, taip pat darbų dėl to paties objekto pirkimo vertės į dalis, jeigu taip būtų galima išvengti šiomis pirkimo taisyklėmis nustatytos pirkimų tvarkos. Draudimas netaikomas, jei visoms išskaidytoms pirkimo dalims bus taikomas pirkimo būdas, parinktas pagal pirkimo taisyklių 12 punkto reikalavimus visai pirkimo vertei.
 
Panašios prekės ir paslaugos
 
Atkreiptinas paramos gavėjo, įsigyjančio prekes ir paslaugas, dėmesys į pirkimo taisyklių nuostatą, kai prekės ar paslaugos perkamos nuolat, t. y. du ar daugiau kartų per einamuosius finansinius metus, arba kai sudarytas pirkimo sutartis numatoma atnaujinti, pirkimo vertė yra faktinė panašių pirkimo sutarčių, sudarytų per einamuosius finansinius metus, vertė, pakoreguota atsižvelgus į pirkimo metu sudaromoje pirkimo sutartyje numatomus perkamų prekių ar paslaugų kiekio ir (ar) vertės pokyčius per 12 mėnesių nuo šios pirkimo sutarties sudarymo. Tačiau paramos gavėjams dažnai kyla klausimas, kokias prekes ir paslaugas galima laikyti panašiomis. Pirkimo taisyklėse nėra tiksliai apibrėžti prekių ir paslaugų panašumo požymiai, todėl tikslinga taikyti teisės analogiją ir vadovautis Bendru viešųjų pirkimų žodynu, patvirtintu Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkričio 5 d. reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 „Dėl Bendro viešųjų pirkimų žodyno“.
 
Pavyzdžiai, kai įsigyjamos panašios prekės:
 
Pavyzdys Nr. 1
 
Bendra panašių prekių sutarčių vertė per einamuosius finansinius metus yra 100 000 Eur.
  1. 2016 m. vasario 3 d. „Plūgas1“ pirkimo–pardavimo sutartis (sutarties vertė 50 000 Eur).
  2. 2016 m. balandžio 12 d. „Plūgas2“ pirkimo–pardavimo sutartis (sutarties vertė 50 000 Eur).
Bendra panašių prekių sutarčių vertė viršija 58 000 Eur be PVM. Vadovaujantis pirkimo taisyklių 9, 11 bei 12 punktų nuostatomis tiek „Plūgui1“, tiek „Plūgui2“ įsigyti turi būti organizuojami pirkimai konkurso būdu.
 
Pavyzdys Nr. 2
 
Bendra panašių prekių sutarčių vertė per einamuosius finansinius metus yra 980 000 Eur.
  1. 2016 m. sausio 4 d. „Traktoriaus1“ pirkimo–pardavimo sutartis (sutarties vertė 900 000 Eur).
  2. 2016 m. kovo 19 d. „Traktoriaus2“ pirkimo–pardavimo sutartis (sutarties vertė 80 000 Eur).
Bendra panašių prekių sutarčių vertė (tiek ir kiekvienos sutarties vertė atskirai) viršija 58 000 Eur be PVM. Tiek „Traktoriui1“, tiek „Traktoriui2“ pagal bendrą pirkimo būdo parinkimo taisyklę turėtų būti organizuojami konkursai, tačiau vadovaujantis pirkimo taisyklių 9, 11 punktais bei atsižvelgus į šiuo metu galiojančias pirkimo taisyklių 12 punkto nuostatas tik „Traktorius1“ turi būti perkamas konkurso būdu, o „Traktoriaus2“ pirkimas gali būti atliekamas apklausos būdu, nes „Traktoriaus2“ pirkimo vertė ne didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės (98 000 Eur).
 
Pavyzdžiai, kai įsigyjamos panašios paslaugos
 
Pavyzdys Nr. 3
 
Bendra panašių paslaugų sutarčių vertė per einamuosius finansinius metus yra 120 000 Eur.
  1. 2016 m. sausio 23 d. „Sodininkystės paslaugų (1)“ sutartis (sutarties vertė 75 000 Eur).
  2. 2016 m. balandžio 2 d. „Sodininkystės paslaugų (2)“ sutartis (sutarties vertė 45 000 Eur).
Bendra panašių paslaugų sutarčių vertė viršija 58 000 Eur be PVM. Vadovaujantis pirkimo taisyklių 9, 11 bei 12 punktų nuostatomis tiek „Sodininkystės paslaugoms (1)“, tiek „Sodininkystės paslaugoms (2)“ įsigyti turi būti organizuojami pirkimai konkurso būdu.
 
Pavyzdys Nr. 4
 
Bendra panašių paslaugų sutarčių vertė per einamuosius finansinius metus yra 535 000 Eur.
  1. 2016 m. vasario 15 d. „Žemės ūkio paslaugų (1)“ sutartis (sutarties vertė 500 000 Eur).
  2. 2016 m. balandžio 20 d. „Žemės ūkio paslaugų (2)“ sutartis (sutarties vertė 35 000 Eur).
Bendra panašių paslaugų sutarčių vertė viršija 58 000 Eur be PVM. Vadovaujantis pirkimo taisyklių 9, 11 punktais bei atsižvelgus į šiuo metu galiojančias pirkimo taisyklių 12 punkto nuostatas „Žemės ūkio paslaugos (1)“ turi būti perkamas konkurso būdu, o „Žemės ūkio paslaugų (2)“ pirkimas gali būti atliekamas apklausos būdu, nes „Žemės ūkio paslaugų (2)“ pirkimo vertė ne didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės (53 500 Eur).
 
Detalesnė informacija:
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 9 d. 15:09