Pirkimams – nauja tvarka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.09.30

Pirkimams – nauja tvarka

Pirkimams – nauja tvarka
Atliekant visų sektorių pirkimų procedūras tebedaroma nemažai klaidų. Europos Sąjungos (ES) teisės aktai pirkimus atliekančias institucijas įpareigoja užtikrinti, kad pirkimų sutartimis būtų garantuojamas racionalus lėšų panaudojimas, skatinama neiškraipyta tiekėjų konkurencija ir pirkimų skaidrumas. Atsižvelgiant į naujausias ES direktyvas, atnaujintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje dalyvaujantiems projektų vykdytojams galiojančios pirkimų taisyklės. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia projektų vykdytojus susipažinti su svarbiausiomis naujovėmis.
 
Naujoji Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių redakcija žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta š. m. rugsėjo 10 d. Pakeitimais siekiama ne tik užtikrinti pirkimo procedūrų skaidrumą – kai kurios naujovės projektų vykdytojams suteikia daugiau galimybių.
 
Skelbimai – spaudoje arba internetu
 
Anksčiau apie numatomą pirkimą buvo privaloma skelbti visoje Lietuvoje platinamame nacionaliniame dienraštyje. O nuo rugsėjo 10 d. apie pradedamą pirkimą galima skelbti ne rečiau kaip 5 d. per savaitę visoje Lietuvoje leidžiamame nacionaliniame laikraštyje arba periodiškai leidžiamame žemės ūkio srities laikraštyje, arba NMA interneto svetainės skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“.
 
Apie pradedamą pirkimą viešai paskelbus NMA interneto svetainėje, nebereikia papildomai publikuoti informacijos laikraštyje. NMA svetainėje sudarytos galimybės skelbimą pamatyti daugiau potencialių tiekėjų, o projekto vykdytojui – išsirinkti optimalų jo poreikius atitinkantį variantą už mažiausią kainą.
 
Taikoma atgaline data
 
Naujoji skelbimų apie pirkimus tvarka galios atgaline data – nuo 2014 m. gruodžio 4 d. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu po šios datos paramos gavėjas apie planuojamą pirkimą paskelbė tik žemės ūkio srities savaitraštyje (neatsižvelgė į ankstesnį reikalavimą skelbimą pateikti nacionaliniame, visoje šalyje ir ne rečiau kaip 5 d. per savaitę platinamame laikraštyje) ir galbūt dėl to jam buvo skirtos sankcijos, dabar jos turėtų būti panaikintos, o skelbimas pripažintas tinkamu.
 
Išankstinis dokumentų vertinimas neprivalomas
 
Dar viena svarbi naujovė – nebeprivaloma pateikti dokumentų, kad jie būtų iš anksto įvertinti. Anksčiau pirkimo vertei viršijant 144,810 tūkst. eurų be PVM sumą buvo būtina pateikti NMA pirkimo dokumentus įvertinti iš anksto, o dabar dokumentus pateikti galima, bet  nebeprivaloma. Pažymėtina, kad iš anksto vertinami tik pirkimo dokumentai, t. y. kvietimas pateikti pasiūlymų, pasiūlymo forma, sutarties projektas (jeigu toks parengtas). Jeigu apie pirkimą jau paskelbta, gauti ir įvertinti pasiūlymai, išankstinio vertinimo nebegalima atlikti. Taip pat, siekiant išvengti klaidų dėl netinkamo skelbimo apie pirkimą, rekomenduojama atlikti pirkimą naudojantis NMA interneto svetaine. Tada, prieš tvirtindami skelbimą, NMA darbuotojai patikrins skelbiamos informacijos tinkamumą.
 
Detalizuota pasiūlymų teikimo tvarka
 
Kaip ir anksčiau, projektų vykdytojų pirkimai gali būti atliekami taikant ekonominio naudingumo arba mažiausios kainos kriterijų. Atnaujintose pirkimų taisyklėse pateikiama išsami informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką. Aktualiausia tai, kad anksčiau visus dokumentus ekonominio naudingumo konkursui buvo galima pateikti viename voke, o dabar jų turi būti du. Viename – tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai ir techniniai pasiūlymo duomenys, antrame – finansinė pasiūlymo dalis.
 
Sutarties keitimas – tik pritariant NMA
 
Primename, kad projekto vykdytojo su tiekėju pasirašytoje pirkimo sutartyje pirkimo objektas, taip pat visos sutarties sąlygos (kaina, darbų atlikimo terminai ir kt.) turi sutapti su numatytomis pirkimo sąlygose. Kitu atveju pirkimas bus pripažintas atliktu netinkamai ir jį gali tekti vykdyti iš naujo.
 
Savavališkai negalima keisti ir pasirašytos sutarties nuostatų. Jeigu pasirašytos sutarties vertė viršija 28 962 eurus, pakeitimus būtina suderinti ir su NMA. Deja, dažnai projektų vykdytojai pakeitimus suderina tik su tiekėjais, o mus informuoti pamiršta. Tokiais atvejais sutarties įsipareigojimų pakeitimas taip pat gali būti pripažintas netinkamu, o projektų vykdytojui gali būti taikomos sankcijos.
 
Vykdant vietos projektų pirkimus, pirkimo sutarties pakeitimai turi būti suderinti su atitinkama vietos plėtros strategijos vykdytoja.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. rugsėjo 30 d. 11:57