Pieno perdirbėjams – 20 mln. eurų paramos lėšų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.23

Pieno perdirbėjams – 20 mln. eurų paramos lėšų

Pieno perdirbėjams – 20 mln. eurų paramos lėšų
Pieno perdirbimu ir rinkodara užsiimančios įmonės jau gali teikti paraiškas Europos Sąjungos (ES) ir valstybės biudžeto paramai gauti. Į paramą pretenduojantys juridiniai asmenys turi pateikti detalų verslo planą.
 
Pieno perdirbėjų paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ renkamos nuo lapkričio 16 d. iki gruodžio 18 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 20 mln. eurų paramos lėšų.
 
Turi veikti ne trumpiau kaip metus
 
Į teikiamą paramą gali pretenduoti juridiniai asmenys, užsiimantys pieno perdirbimu ir (arba) rinkodara. Atkreiptinas dėmesys, kad paramos paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
 
Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai turi veikti ne trumpiau kaip 1 metus. Jeigu pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kurio visi nariai užsiima žemės ūkio veikla, jis turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 6 mėnesius.
 
Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos per praėjusį ataskaitinį arba ataskaitinį laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, veikiančio ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir ne ilgiau kaip 1 metus, kurio visi nariai užsiima žemės ūkio veikla ir kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos per praėjusį ataskaitinį arba ataskaitinį laikotarpį sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų, pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos per 6 mėnesius turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.
 
Atkreipiamas dėmesys, kad pakeistose KPP veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse detalizuoti verslo planui keliami reikalavimai. Verslo plane pareiškėjai turi pateikti išsamią informaciją apie dabartinės savo veiklos pobūdį, mastą ir rezultatus, projekto įgyvendinimo tikslus, uždavinius, investicijas, siekiamus rezultatus, taip pat – finansines prognozes, konkrečiai suplanuoti finansinę paramą bei paskolų aptarnavimą ir pan. Detalią informaciją apie tai, ką konkrečiai pareiškėjams būtina nurodyti verslo plane, galima rasti KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklėse.
 
Didžiausia paramos suma – 4 mln. eurų
 
Pagal šią veiklos sritį suteikiamos paramos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), pareiškėjo (juridinio asmens) dydį ir perdirbto galutinio produkto priskyrimą Sutarties dėl ES veikimo I priedui.
 
Didžiausia paramos suma labai mažoms ir mažoms įmonėms gali siekti 3 mln. eurų, vidutinėms ir didesnėms nei vidutinės įmonės – 4 mln. eurų vienam projektui ir 2014–2020 metų laikotarpiui. Įmonėms, kurios žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl ES veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos valstybės pagalbos reglamento nuostatos ir parama gali sudaryti 200 tūkst. eurų.
 
Paramos intensyvumas – 40 proc., o gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos intensyvumas labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių statuso neatitinkančioms įmonėms – 20 proc., o gaminančioms ekologiškus žemės ūkio produktus – 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Būtina surinkti 35 atrankos balus
 
Paramos lėšomis finansuojamos nekilnojamojo turto statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto, naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės, taip pat – bendrosios išlaidos.
 
Pieno perdirbimo ir (arba) rinkodaros projektai bus vertinami pagal 11 atrankos kriterijų, už kuriuos suteikiami balai. Į paramą galės pretenduoti tik projektai, kurie surinks bent 35 privalomuosius balus. Privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.
 
Jeigu surinktose paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaroma paraiškų prioriterinė eilė pagal atitiktį nustatytiems atrankos kriterijams.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 2 d. 19:36