Pažeistam miškui atkurti – teikiama parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.27

Pažeistam miškui atkurti – teikiama parama

Pažeistam miškui atkurti – teikiama parama
Privačių bei valstybinių miškų valdytojai nuo rugpjūčio 1 d. kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Paraiškos bus renkamos iki rugsėjo 29 d.
 
Pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ remiamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas, stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
 
Dėl paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 124 279 Eur paramos lėšų. Paraiškų laukiama Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Paraiškos miškų projektams finansuoti turi surinkti mažiausiai 30 projektų atrankos balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Atrankos kriterijai ir skiriami balai:
 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 20 balų;
 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 15 balų;
 • atkuriamas pažeisto miško plotas yra nuo 3 ha iki 10 ha imtinai – skiriama 10 balų;
 • atkuriamas pažeisto miško plotas yra daugiau kaip 10 ha – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas yra privataus miško valdytojas – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms), – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
 • prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys –skiriami 5 balai.
 
Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Pagrindiniai 2017 m. taisyklių pakeitimai
 
Atkreipiame dėmesį į š. m. liepos 24 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių pagrindinius pakeitimus:
 • Jei pareiškėjas investuoja į bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo turto dalį, teisė turi būti nustatyta notaro patvirtintoje ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotoje sutartyje. Paraiškos pateikimo dieną turi būti įregistruota notarinė naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarka.
 • Siekiant paramos prevencinėms priešgaisrinėms priemonėms kartu su paraiška turi būti pateikta VĮ Miškų urėdijos (jei pareiškėjas yra VĮ Miškų urėdija, – Generalinės miškų urėdijos) pažyma apie miško plotų priskyrimą prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos grupės.
 • Parama miško keliams su žvyro danga įrengti ir (arba) rekonstruoti neskiriama atskiruose iki 5 ha ploto lapuočių miškuose.
 • Parama miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangai įdiegti ir gerinti bei atviroms vandens paėmimo vietoms įrengti ir (arba) rekonstruoti teikiama, jei pareiškėjas yra valstybinių miškų valdytojas.
 • Su pareiškėjais, siekiančiais paramos stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veiklai, paramos sutartis nebus sudaroma. Pareiškėjas bus pripažintas paramos gavėju NMA direktoriaus sprendimu.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 27 d. 16:31