Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės verslo startuoliams (kompensuojant išlaidas iki 40 tūkst. Eur)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.10.09

Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės verslo startuoliams (kompensuojant išlaidas iki 40 tūkst. Eur)

Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės verslo startuoliams (kompensuojant išlaidas iki 40 tūkst. Eur)
Jau lapkritį visi norintys pradėti verslą kaimo vietovėse galės teikti paraiškas, o šios savaitės pradžioje žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklės (tinkamų finansuoti išklaidų kompensavimas), taikomos nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms.
 
Svarbu žinoti, kad šiais metais paraiškos pagal KPP veiklos sritį bus renkamos 2 etapais: nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 30 d. bus renkamos projektų, kurių vertė viršija 16 tūkst. Eur paramos sumos, paraiškos, bei nuo lapkričio 19 d. iki gruodžio 21 d. – projektų, kurių vertė yra iki 16 tūkst. Eur paramos sumos, paraiškos. Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės bus taikomos „didiesiems“ projektams – jei prašoma paramos suma didesnė nei 16 tūkst. Eur. Numatyta paramos suma šiam paraiškų surinkimo etapui – 3,4 mln. Eur.
 
Patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse pakoreguotos nuostatos dėl galimų pareiškėjų, sumažintas neremiamų veiklų sąrašas, supaprastinti reikalavimai valdyti nekilnojamąjį turtą, patikslinti atrankos kriterijai, supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos. Raginame pareiškėjus – būsimus verslo pradininkus kaimo vietovėse – atkreipti dėmesį į įgyvendinimo taisyklių nuostatas.
 
Galimi pareiškėjai – fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys
 
Šiemet įgyvendinimo taisyklės numato, kad pareiškėjais gauti paramą verslui pradėti gali būti fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys, pastarieji – tai ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos įsteigtos ir kaimo vietovėje registruotos labai mažos ir savarankiškos įmonės.
 
Kaip ir anksčiau, fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, juridinio asmens – kaimo vietovėje turi būti registruota buveinė.
 
Svarbus reikalavimas fiziniam asmeniui – jis neturi būti vykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. gegužės 2 d., arba per šį laikotarpį vykdęs ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne.
 
Remiamos veiklos
 
Pareiškėjo naujai pradedama vykdyti ekonominė veikla turi atitikti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas, išskyrus tas, kurios nurodytos įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremtinų veiklų sąraše. Atkreiptinas dėmesys, kad šiemet be kitų remiamų ne žemės ūkio verslų bus remiama mažmeninė prekyba, konsultavimas buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais, taip pat stovyklaviečių įkūrimas ir veikla.
 
Jei projekte numatoma, kad bus užsiimama produktų gamyba, apdorojimu, perdirbimu, šios veiklos galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.
 
Kaip ir ankstesniais paraiškų rinkimo laikotarpiais, viename projekte galima numatyti keletą remiamų ekonominės veiklos rūšių.
 
Paramos dydis
 
Paramos suma pagal KPP veiklos sritį vienam paramos gavėjui – 40 000 Eur, tačiau ji neturi būti didesnė nei skirta paramos suma. Parama sudaro 100 proc. verslo planui įgyvendinti skirtos išmokos, kuri bus išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Paramos išmokėjimo laikotarpis, kitaip nei anksčiau, bus ne ilgesnis kaip treji metai nuo verslo plano įgyvendinimo pradžios.
 
Verslo planą pareiškėjas privalo pradėti įgyvendinti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Apie verslo plano įgyvendinimo pradžią paramos gavėjas turi pranešti Nacionalinei mokėjimo agentūrai raštu bei pridėti patvirtinimo dokumentus, pvz.: investicijos įsigijimo dokumentus, paslaugų įsigijimo sutartį, kt.
 
Tinkamos išlaidos
 
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Remiamas projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, taip pat nauja jų statyba (visus minėtus darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas).
 
Taip pat tinkamos finansuoti išlaidos pagal veiklos sritį yra: nauja technika ir įranga (speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamai įrangai ar technologiniam procesui valdyti, projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga); verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo ir kt.) bei bendrosios, taip pat ir viešinimo, išlaidos – jos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos be PVM, o jų vertė negali viršyti 2 200 Eur.
 
Projektams taikomi atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 
1.    Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti:
 • 2 arba daugiau darbo vietų (etatų) – 20 balų;
 • nuo 1,5 iki 2 (neįskaitytinai) darbo vietų (etatų) – 15 balų;
 • nuo 1,1 iki 1,5 darbo vietos (neįskaitytinai) darbo vietų (etatų) – 10 balų.
 
2.    Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje:
 • 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 15 balų;
 • 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 10 balų;
 • 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 5 balai.
 
3.    Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus – 15 balų.
 
4.    Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą – 15 balų.
 
5.    Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
 • pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų;
 • pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų.
 
6.    Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:
 • iki 29 metų (imtinai) amžiaus – 10 balų;
 • nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus – 5 balai;
 • 54 ir daugiau metų amžiaus – 5 balai.
 
7.    Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris – 5 balai.
 
8.    Paramos prašoma ekonominei veiklai, skirtai prekių, produktų gamybai (pagal EVRK – C sekcija) – 5 balai.
 
Naudinga informacija
Apie paramą rodo:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gruodžio 3 d. 09:23