Pateiktos paraiškos gauti 16 tūkst. Eur išmoką verslui pradėti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.01.02

Pateiktos paraiškos gauti 16 tūkst. Eur išmoką verslui pradėti

Pateiktos paraiškos gauti 16 tūkst. Eur išmoką verslui pradėti
Svajojantys apie nuosavą verslą kaime, baigiantis 2018-iesiems metams Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) galėjo teikti paraiškas gauti paramą iki 16 tūkst. Eur savo verslo idėjai įgyvendinti. Jau dabar aišku, kad paraiškų gauta itin daug ir kad konkurencija dėl paramos bus didelė.
 
Toks paramos verslui modelis, kai paramos gavėjui išmokama vienkartinė 16 000 Eur išmoka verslui pradėti, bus išbandytas pirmą kartą, tačiau akivaizdu, kad pareiškėjams jis pasirodė labai patrauklus. Per daugiau nei mėnesį trukusį paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisykles (Įgyvendinimo taisyklės), kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 Eur, rinkimo laikotarpį preliminariais duomenimis buvo pateiktos 454 paraiškos. Bendra prašoma paramos suma viršijo 7 mln. Eur (7 024 909 Eur). Šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 1,6 mln. Eur Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų.
 
Taigi visiems paraiškas teikusiems pareiškėjams paramos lėšų neužteks – parama bus teikiama atsižvelgiant į paraiškų pirmumo eilę, kuri bus sudaryta apskaičiavus pareiškėjų atitikties atrankos kriterijams balus.
 
Primintina, kad, vadovaujantis KPP administravimo taisyklėmis, paramos paraiškų pirmumo eilė sudaroma per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos. Eilė skelbiama NMA svetainėje prie informacijos apie priemonę, nurodant paraiškos registracijos numerį ir skirtą atrankos balų skaičių.
 
Remiama veikla, paramos gavėjai, paramos suma
 
Primintina, kad pagal priemonę remiama įvairi ne žemės ūkio veikla, atitinkanti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas, išskyrus nurodytas Įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremtinų veiklų sąraše.
 
Parama galės būti skirta fiziniams asmenims, nevykdžiusiems ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 19 d. iki 2018 m. gegužės 19 d. arba per nurodytą laikotarpį vykdžiusiems ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne, bei naujai įsteigtiems privatiems juridiniams asmenims, kurie turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos. Minėti pareiškėjai turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus ir būti savarankiški.
 
Didžiausia išmokos suma verslo planui įgyvendinti – 16 tūkst. Eur, kuri bus išmokama 100 proc. dviem dalimis – pusė projektui skirtos išmokos bus išmokėta per 10 darbo dienų po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kita pusė – baigus tinkamai įgyvendinti verslo planą. Išmoka bus mokama, jei verslo plane suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma. Verslo planas privalo būti tinkamai įgyvendintas, priešingu atveju, likusi išmokos dalis nebus mokama, o jeigu išmokos dalis jau išmokėta, ta dalis bus susigrąžinama.
 
Projektams taikomi atrankos kriterijai
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai ir sudaroma jau minėta paraiškų pirmumo eilė:
 
1.    Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti ne mažiau kaip vieną nesezoninę darbo vietą – suteikiama 15 balų.
 
2.    Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje:
  • 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 15 balų;
  • 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 10 balų;
  • 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 5 balai.
 
3.    Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus – 15 balų.
 
4.    Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą – 15 balų.
 
5.    Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
  • pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų;
  • pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio ekonominę veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų.
 
6.    Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:
  • iki 29 metų (imtinai) amžiaus – 10 balų;
  • nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus – 5 balai;
  • 54 ir daugiau metų amžiaus – 5 balai.
 
7.    Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paramos paraiškos teikimo metu yra negalią turintis asmuo – 10 balų.
 
8.    Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris – 5 balai.
 
Didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100. Privalomas mažiausias balų skaičius – 45. Surinkus mažiau nei 45 balus, paramos paraiška bus atmetama.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. sausio 4 d. 08:23