Pateikę ūkininkavimo faktą įrodančius ir (ar) kitus dokumentus – išvengs sankcijų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.02.15

Pateikę ūkininkavimo faktą įrodančius ir (ar) kitus dokumentus – išvengs sankcijų

Pateikę ūkininkavimo faktą įrodančius ir (ar) kitus dokumentus – išvengs sankcijų
Nemažai ūkininkų, dalyvaujančių Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonėse „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ ir/arba „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, nepateikę paraiškų, vis dar nenurodė jų nepateikimo priežasčių ir (ar) nepateikė ūkininkavimo faktą įrodančių dokumentų.
 
Todėl Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) prašo ūkininkų nedelsti ir pateikti paraiškos nepateikimo ir (ar) ūkininkavimo faktą įrodančius dokumentus, antraip gali būti priimtas sprendimas dėl paramos susigrąžinimo.
 
NMA specialistai trumpai primena, kokių įsipareigojimų turi laikytis paramos gavėjai pagal minėtas priemones.
 
„Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“
 
Ūkininkaujantys mažiau palankiose vietovėse ir gaunantys už tai kompensacines išmokas, privalo kasmet deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius arba iki deklaravimo metų pabaigos pateikti  NMA dokumentus, įrodančius ūkininkavimo faktą bei nurodyti paraiškos nepateikimo priežastį. Ūkininkavimo faktą įrodo seniūno išduota pažyma, kurioje patvirtinama, jog ūkininkas vykdo žemės ūkio veiklą, taip pat kiti dokumentai (pvz., žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentai).
 
Pagal priemonės „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ įgyvendinimo taisykles pareiškėjas prisiima įsipareigojimą ūkininkauti mažiausiai 5 metus nuo pirmos gautos išmokos. Jei šio įsipareigojimo nesilaikoma, pareiškėjas privalo grąžinti jam išmokėtą paramą pagal šią priemonę. 
 
Paramos nereikia grąžinti, kai paramos gavėjas, kuris ūkininkavo ar užsiėmė žemės ūkio veikla ne mažiau kaip 3 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę, galutinai nutraukia žemės ūkio veiklą. Tuomet apie tai būtina informuoti NMA.
 
Taip pat paramos gavėjui nereikia grąžinti jau išmokėtos paramos, jei jis perduoda visą ar dalį valdos kitam asmeniui tuo laikotarpiu, kuriuo galioja įsipareigojimas paramai gauti. Pareiškėjas turėtų neužmiršti informuoti NMA apie tai, kad įsipareigojimus perėmė kitas pareiškėjas.
 
Svarbu pastebėti, kad tais atvejais, kai ūkininkas negalėjo laikytis įsipareigojimų dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, ir /ar negalėjo tų aplinkybių numatyti (force majeure), taip pat būtina informuoti NMA.
 
„Agrarinės aplinkosaugos išmokos“
 
Ūkininkai, gaunantys agrarinės aplinkosaugos išmokas, turi laikytis įsipareigojimų mažiausiai 5 metus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Jie turi teikti kasmet paraiškas pagal atitinkamas priemonės programas: „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“. Nepateikę paraiškų iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turėtų pateikti NMA dokumentus su nurodyta paraiškos nepateikimo priežastimi. Jei ūkininkai nepateikia šių dokumentų, parama einamaisiais metais neskiriama. Pateikus dokumentus po rugsėjo 1 d. NMA kiekvienu atveju individualiai įvertina aplinkybes ir priima sprendimą dėl sankcijos taikymo.  
 
Jei nepateikiama paraiška bei dokumentai su nurodyta nepateikimo priežastimi, taikoma sankcija – parama susigrąžinama.
 
Sankcijos netaikomos, jei paramos gavėjas mirė, jei jis patyrė traumą ir jam buvo pripažintas ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinės nelaimės atvejai taip pat priskiriami prie force majeure aplinkybių. Pareiškėjas apie force majeure aplinkybes turi pranešti NMA per 10 darbo dienų nuo pastarųjų paskutinės veikimo dienos.
 
Verta paminėti, kad paramos nereikės sugrąžinti, jei plotas, kuriame įgyvendinamos programos (veiklos), yra apželdinamas mišku; jei perėmėjas su valda perima ir perleidėjo įsipareigojimus; jei žemės nuomos ar panaudos sutartis nutraukiama valstybės iniciatyva. Visais minėtais atvejais NMA reikia pateikti šiuos faktus įrodančius dokumentus.
 
Administracinis tikrinimas
 
NMA specialistai kai kurių pareiškėjų ūkininkavimo faktą gali nustatyti ir administraciniu būdu. Pavyzdžiui, jei pareiškėjas laiko gyvulius, jis yra įregistravęs juos Ūkinių gyvūnų registre. Taigi, NMA specialistai, patikrinę duomenis registruose, nustato pareiškėjo ūkininkavimo faktą. Tačiau kai kuriais atvejais reikia ūkininkavimo faktą pagrindžiančių dokumentų, kuriuos gali pristatyti tik pats paramos gavėjas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:34