Parodomiesiems projektams vykdyti – daugiau kaip 1,6 mln. Eur paramos lėšų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.09.04

Parodomiesiems projektams vykdyti – daugiau kaip 1,6 mln. Eur paramos lėšų

Parodomiesiems projektams vykdyti – daugiau kaip 1,6 mln. Eur paramos lėšų
Informuojame, kad jau laukiamos paraiškos parodomiesiems bandymams rengti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.
 
Paraiškos pagal priemonę NMA teritoriniuose padaliniuose bus priimamos iki spalio 30 d. Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta bendra paramos suma – 1 615 813 Eur.
 
Paraiškas gali teikti mokslo ir studijų institucijos bei profesinio mokymo įstaigos, taip pat kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą, planuojančios rengti informavimo renginius ūkininkams ir kitiems žemės, maisto ar miškų ūkio veikla užsiimantiems asmenims, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, tradiciniams amatininkams.
 
Paramą numatyta skirti parodomiesiems bandymams rengti (įrengti ir vykdyti), organizuoti seminarus, lauko dienas ir kitus informavimo renginius, kuriuose būtų skleidžiamos mokslo žinios ir inovacijos žemės, maisto, miškų ūkio ir kaimo plėtros sektoriuose.
 
Pareiškėjas vieno kvietimo teikti paraiškas metu gali pateikti ne daugiau kaip 3 paramos paraiškas parodomiesiems projektams įgyvendinti pagal gyvulininkystės, augalininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir miškų ūkio sektorius.
 
Parama – iki 150 000 Eur
 
Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui – 150 000 eurų su PVM, finansuojant iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.
 
Rengiant vienos dienos seminarą, lauko dieną arba grupės narių susitikimą, didžiausia vieno tokio renginio organizavimo kaina galės būti 740 Eur be PVM, o didžiausia konferencijos organizavimo kaina – 3 500 Eur be PVM.
 
Pagal KPP priemonę numatyta kompensuoti darbo užmokestį arba atlygį lektoriams, patalpų, įrangos nuomos išlaidas, kanceliarinių prekių įsigijimo, ryšių (pašto, telefono), skelbimų spaudoje, priemonių (vienkartinių spec. drabužių ir kt.) įsigijimo išlaidas, dalomosios medžiagos parengimo ir įsigijimo išlaidas, renginio dalyvių kelionių ir (arba) transporto, kai keliones ir (arba) transportą organizuoja pareiškėjas, išlaidas, renginio dalyvių aprūpinimo maistu išlaidas, kitas įgyvendinimo taisyklėse numatytas išlaidas.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 50. Paraiškos, nesurinkusios privalomojo balų skaičiaus, bus atmestos.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus vertinami projektai ir skiriami balai:
 
 • Pareiškėjo patirtis, įgyvendinant panašius projektus, susijusius su parodomųjų bandymų vykdymu, seminarų ir lauko dienų žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse organizavimu, daugiau negu 3 metai – suteikiama 10 balų.
 • Numatomų suformuoti grupių skaičius:
  • 5 ir daugiau grupių – suteikiama 10 balų;
  • 4 grupės – suteikiami 5 balai.
 • Projekto vadovas turi ne trumpesnę kaip 2 metų vadovavimo patirtį panašiems projektams, susijusiems su parodomųjų bandymų vykdymu, seminarų, lauko dienų ir informavimo renginių žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse organizavimu, – suteikiami 5 balai.
 • Lektoriai, kurie dalyvauja projekte, ugdomąja, šviečiamąja, konsultavimo ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo renginio turiniu, užsiima daugiau kaip 3 metus (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais, jei pateikiama pažyma apie lektorių patirtį, ji turi būti detali (su konkrečiais veiklų pavadinimais bei datomis)) – suteikiama 15 balų.
 • Parodomojo bandymo informavimo veiklas organizuoti numatoma:
  • visose Lietuvos apskrityse – suteikiama 15 balų;
  • daugiau nei 5 apskrityse įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
 • Projektas susijęs su viena iš sričių (pagrindimas pateikiamas paraiškos III skyriuje ,,Projekto aprašymas“):
  • biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga dirbamojoje žemėje ir (arba) integruotu augalų apsaugos produktų naudojimu – suteikiama 20 balų;
  • gyvulininkystės ir (arba) sodininkystės, ir (arba) uogininkystės, ir (arba) daržininkystės sektoriaus (-ių) plėtra, ir (arba) papildoma ne žemės ūkio veikla – suteikiama 15 balų;
  • agrarine aplinkosauga ir klimato kaita (išskyrus biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugą dirbamoje žemėje ir (arba) integruotą augalų apsaugos produktų naudojimą) – suteikiama 10 balų.
 • Numatomas pareiškėjo prisidėjimas savo lėšomis prie tinkamų finansuoti išlaidų:
  • daugiau kaip 15 proc. – suteikiama 15 balų;
  • nuo 14 iki 15 proc. įskaitytinai – suteikiama 14 balų;
  • nuo 13 iki 14 proc. įskaitytinai – suteikiama 13 balų;
  • nuo 12 iki 13 proc. įskaitytinai – suteikiama 12 balų;
  • nuo 11 iki 12 proc. įskaitytinai – suteikiama 11 balų;
  • nuo 10 iki 11 proc. įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
  • nuo 9 iki 10 proc. įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
  • nuo 8 iki 9 proc. įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
  • nuo 7 iki 8 proc. įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
  • nuo 6 iki 7 proc. įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
  • nuo 5 iki 6 proc. įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
  • nuo 4 iki 5 proc. įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
  • nuo 3 iki 4 proc. įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
  • nuo 2 iki 3 proc. įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
  • nuo 1 iki 2 proc. įskaitytinai – suteikiamas 1 balas.
 • Projekte dalyvaus žaliąjį diplomą ar miško sertifikatą pagal tarptautines miškų sertifikavimo sistemas turintis (-ys) ūkis (-iai) – suteikiami 5 balai.
 • Parodomuoju bandymu pagrindžiama metodo taikymo ekonominė ir (arba) aplinkosaugos gerinimo nauda – suteikiami 5 balai (su paramos paraiška pateikiamas parodomojo bandymo ekonominės naudos apskaičiavimas ir (arba) aplinkosaugos gerinimo naudos aprašymas).
 
Primintina, kad pareiškėjai paraiškas turėtų pildyti tinkamai ir informatyviai, pateikti visus privalomus dokumentus, teikiami dokumentai turi būti išsamūs, juose nurodytos tikslios datos, išsamiai aprašytas norimas įgyvendinti parodomasis projektas.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugsėjo 4 d. 10:20