Pareiškėjams rekomenduojama dalyvauti miško patikrose
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.09.19

Pareiškėjams rekomenduojama dalyvauti miško patikrose

Pareiškėjams rekomenduojama dalyvauti miško patikrose
Paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) ir Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano miškų įveisimo priemones gavėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad nuo spalio 1 d. prasideda patikros, kurių metu bus vykdoma želdinių apskaita ir miško želdinių kokybės vertinimas. Iki tol svarbu pabaigti visus miško priežiūros ir apsaugos darbus, kaip numatyta Miško želdinimo ir žėlimo projekte.
 
Dėl patikros nebereikės kreiptis į VMT
 
Jei miškas įveistas pavasarinio miško želdinimo metu – miško įveisimo metais rudenį ir antraisiais metais po miško įveisimo Valstybinės miškų tarnybos (VMT) Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio valstybiniai  miškų pareigūnai įveistame miške atlieka miško želdinių/žėlinių apskaitą. Jei miškas įveistas rudeninio miško želdinimo metu – VMT pareigūnai želdinių / žėlinių apskaitą atlieka pirmaisiais ir trečiaisiais metais po miško įveisimo (skaičiuojant metus, miško įveisimo metai neįskaičiuojami).
 
Pagal šiais metais pradėtą taikyti tvarką, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai pasirūpins, kad VMT specialistai laiku atiliktų miško apskaitos darbus.
 
Iki šiol paramos gavėjai turėdavo patys kreiptis į VMT dėl miško įveisimo kokybės vertinimo, miško apskaitos atlikimo ir miško želdinių/žėlinių kokybės įvertinimo. Dabar įveisusiems mišką pagal KPP priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ bei Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ kreiptis dėl miško vertinimo į VMT nebereikia, tereikia atlikti visus Miško želdinimo ir žėlimo projekte numatytus miško priežiūros ir apsaugos darbus.
 
Nebereikės rūpintis ir po patikros išduodamų pažymų pateikimu NMA – VMT tiesiogiai pateiks patikrų duomenis NMA. Dėl šio palengvinimo turėtų sumažėti atvejų, galinčių sutrukdyti sėkmingai įsisavinti paramos lėšas.
 
Anksčiau neretai pasitaikydavo atvejų, kai paramos gavėjai pamiršdavo  kreiptis į VMT arba kreipdavosi pavėluotai, kuomet miške atliktų darbų patikros nevykdomos.
Taip pat atsitikdavo, kad paramos gavėjai išduotas VMT pažymas pamiršdavo pateikti NMA. Už tai būdavo taikomos sankcijos – laiku nepateikus reikiamų dokumentų paramos gavėjai netekdavo nemažos dalies paramos.
 
Verta dalyvauti patikroje
 
Nors paramos gavėjams patikros VMT užsakinėti nebereikia, dalyvauti patikroje yra rekomenduojama. Įsipareigojimo dalyvauti patikroje nėra, tačiau paramos gavėjui dalyvaujant, patikros procesas yra sklandesnis, greičiau pasiekiami jos rezultatai. Padedant paramos gavėjui, VMT pareigūnams lengviau atrasti miško sklypą.
 
Miško savininkas geriausiai žino savo miško ribas ir, kilus neaiškumų, gali VMT pareigūnams jas nurodyti. Taip pat – atsakyti į kitus patikrą atliekančiam specialistui kilusius klausimus.
Patikroje dalyvauti yra svarbu ir dėl to, kad VMT specialistai paramos gavėjui žodžiu paaiškins, kokie neatitikimai yra nustatyti.
 
Tikrinama miško priežiūros darbų kokybė
 
Teikdami paraiškas paramai pagal KPP miško įveisimo priemones gauti, pareiškėjai teikia ir Miško želdinimo ir žėlimo projektą, kuriame numatyti būtini atlikti miško apsaugos ir priežiūros darbai.
 
Kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projekte yra numatomos skirtingos miško priežiūros ir apsaugos priemonės, tačiau dažniausiai yra numatomos šios miško priežiūros ir apsaugos priemonės, kurios yra tikrinamos patikros metu: ar nepageidaujama augmenija nenustelbia miško sodmenų, ar sodmenys nutepti repelentais, ar vykdomas žuvusių sodmenų atsodinimas, ar atnaujintos miško priešgaisrinės juostos. Patikros rezultatai priklauso nuo projekte numatytų darbų įvykdymo kokybės.
 
Paramos gavėjo įsipareigojimai
 
Paramos gavėjai turi laikytis prisiimtų įsipareigojimų. Mišką sėkmingai įveisus, dalyvaujantiems KPP priemonėse „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ bei „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ penkerius metus mokamos miško priežiūros ir apsaugos išmokos.
 
Siekiant sėkmingai įsisavinti šią paramą, būtina užtikrinti, kad miškas būtų tinkamai pasodintas, apsaugotas bei atitiktų kartu su paramos paraiška pateiktą Miško želdinimo ir žėlimo projektą. Paramos gavėjas įsipareigoja per artimiausius 3 miško želdinimo sezonus atsodinti neprigijusią įveisto miško dalį, jeigu dalis pasodintų sodmenų neprigijo. Mišką atsodinant, svarbu nenukrypti nuo miško želdinių sudėties kategorijos.
 
Nesilaikant įsipareigojimų, gresia sankcijos
 
Projekte numatytus darbus vykdyti yra svarbu, nes už neatliktus darbus gresia sankcijos. Neatliktus Miško želdinimo ir žėlimo projekte numatytų želdinių apsaugos darbų, t.y. neprižiūrint ir neapsaugojant želdinių, galima netekti visos patikrinimo metais mokamos miško priežiūros ir apsaugos išmokos. Paramą pagal priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ gaunantys asmenys rizikuoja netekti ir tų metų prarastųjų pajamų kompensavimo išmokos.
 
Pažymėtina, kad miško priežiūros ir apsaugos išmokos suma patikrinimo metais mažinama 15 proc., jei pažymoje apie miško želdinių apskaitą VMT pareigūnai pateiks nurodymus Miško želdinimo ir žėlimo projekte suprojektuotoms ir netinkamai atliktoms miško želdinių apsaugos ir (arba) priežiūros priemonėms įvykdyti.
 
Taip pat svarbu per nustatytą laikotarpį atsodinti neprigijusius želdinius. Jei paramos gavėjas to nepadaro per tris artimiausius miško želdinimo sezonus, parama nutraukiama, o ankstesniais metais išmokėta parama už miško priežiūrą ir apsaugą susigrąžinama.
 
Paramos gavėjams, įveisusiems mišką valstybinėje žemėje, kuriems kompensuojamos tik miško įveisimo išlaidos, taikomos kitokios sankcijos. Jei želdinių apskaitos metu VMT pareigūnai nustato, kad želdiniai neapsaugoti ir neprižiūrėti, privaloma grąžinti 20 proc. miško įveisimo išmokos. Jei pažymoje apie miško želdinių apskaitą pateikti nurodymai įvykdyti Miško želdinimo ir žėlimo projekte numatytus ir netinkamai atliktus želdinių apsaugos ir priežiūros darbus, privaloma grąžinti 10 proc. miško įveisimo išmokos.
 
Taip pat  želdinių apskaitos metu nustačius, kad būtinas želdinių atsodinimas ir jų neatsodinus per tris artimiausius želdinimo sezonus bei nepateikus Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato ir sodmenų įsigijimo dokumentų, privaloma grąžinti visą miško įveisimo išmoką.
 
Miško želdinių/žėlinių kokybės vertinimas
 
Priklausomai nuo to, kada miškas buvo įveistas, paramos gavėjų šeštaisiais arba septintaisiais metais laukia miško želdinių/žėlinių kokybės vertinimas, kurį atlieką VMT pareigūnai. Jei miškas įveistas pavasario želdinimo metu, patikra vykdoma šeštais metais po jo įveisimo. Tuo atveju, kai miškas buvo įveistas rudeninio želdinimo metu – septintaisiais.
 
Taigi, spalio 1 d. VMT pareigūnai jau pradeda rengti patikras, kurių metu bus atliktas miško želdinių/žėlinių kokybės vertinimas paramos gavėjų, įveisusių mišką ne tik pagal minėtas KPP priemones, bet ir pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.
 
Verta atkreipti dėmesį į galimas sankcijas už įsipareigojimų neįvykdymą: jeigu nustatomas blogas miško želdinių tankis, parama nutraukiama ir susigrąžinama visa išmokėta paramos suma.
Be to, jei įveistame miške nepageidaujami medžiai ir krūmai stelbia projektuotas medžių rūšis, paramos gavėjas turi sugrąžinti visas gautas miško priežiūros ir apsaugos išmokas.
 
Daugiau informacijos apie paramos gavėjo įsipareigojimus ir patikrų vykdymo tvarką galima rasti čia. 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:04