Pareiškėjai rizikuoja netekti visų paramos lėšų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.05.18

Pareiškėjai rizikuoja netekti visų paramos lėšų

Pareiškėjai rizikuoja netekti visų paramos lėšų
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) vertina, administruoja paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros programos investicines priemones, taip pat vykdo įgyvendintų projektų priežiūrą ir tikrina, ar pareiškėjai dirbtinai nesukūrė sąlygų gauti paramą. Pasitaiko atvejų, kai sukuriamos sąlygos norint gauti papildomų balų už atitiktį tam tikriems projektų atrankos kriterijams.
 
NMA atkreipia dėmesį, kad paramos gavėjo projektas turi atitikti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje (KPP) ir konkrečioje jos priemonėje numatytus prioritetus, tikslus ir specialiuosius tikslus. Vertinant paramos gavėjų projektus suteikiami atrankos balai, pagal kuriuos atrenkami labiausiai prie numatytų prioritetų ir tikslų įgyvendinimo prisidėsiantys projektai. Pavyzdžiui, jei paramos gavėjas įgyvendina projektą pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kurios vienas iš numatytų tikslų yra skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse, ir vertinimo metu suteikiami projekto atrankos balai už tai, kad įmonė registruota savivaldybėje, kurioje nedarbingumo lygis viršija šalies vidurkį, įgyvendindamas projektą paramos gavėjas turi siekti šių tikslų, t. y. įdarbinti naujus darbuotojus būtent iš tų regionų, kuriuose nedarbingumo lygis viršija šalies vidurkį, kadangi atrankos balai suteikiami, kad būtų mažinamas nedarbas regionuose, kur to labiausiai reikia.
 
Verta paminėti, kad neseniai vykusiame ginče teismas palaikė NMA siekį  susigrąžinti įmonei  išmokėtą paramą pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. NMA atliko duomenų analizę ir nustatė, kad toje pačioje projekto įgyvendinimo vietoje projektus planavo įgyvendinti 15 įmonių. Įvertinus rizikos požymius buvo padaryta išvada, kad visų 15 pareiškėjų ir paramos gavėjų įmonės buvo registruotos tuo pačiu adresu savivaldybėje, kurioje 2017 m. nedarbo lygis viršijo šalies vidutinį nedarbo lygį 4 ir daugiau procentinių punktų, dirbtinai sukūrė sąlygas ir atitinkamai gavo / planavo gauti daugiau atrankos kriterijų balų, kurie faktiškai turėjo lemiamos įtakos, kad būtų skirta parama.
 
NMA atliko patikrą vietoje ir nustatė, kad pastatas / įmonės buveinė yra gyvenamasis namas ir neturi nieko bendro su pareiškėjų ir paramos gavėjų numatyta vykdyti veikla, nė vienos įmonės pavadinimas ant pastato nebuvo nurodytas, namas apleistas, prie ūkinio pastato rasti aptverti auginami naminiai paukščiai. NMA, priimdama sprendimą susigrąžinti paramą, konstatavo, kad pareiškėjo projektas nepasieks KPP programos priemonės veiklos srities prioriteto skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse bei priemonės veiklos srities tikslo įvairinti veiklą, kurti ir plėtoti mažąsias įmones, taip pat palengvinti darbo vietų kūrimą.
 
Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė, jog NMA pagrįstai nusprendė, kad pareiškėjas dirbtinai sukūrė sąlygas gauti paramą, o projektas tikrai nepasieks tų tikslų, kurie numatyti teisės aktuose. Dėl kitų pareiškėjų, kurie buvo registruoti tuo pačiu adresu, NMA priėmė atitinkamus sprendimus, t. y. paraiškas įvertino neigiamai / nustatė pažeidimus.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 18 d. 09:44