Pareiškėjai raginami atnaujinti valdų duomenis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.12.21

Pareiškėjai raginami atnaujinti valdų duomenis

Pareiškėjai raginami atnaujinti valdų duomenis
Pareiškėjams, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, taip pat paramos gavėjams pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones primename, kad iki metų pabaigos būtina atnaujinti valdos registracijos duomenis. Šiemet dar neatnaujinę savo valdos duomenų turėtų suskubti tai padaryti iki gruodžio 31 dienos.
 
Skirdama Europos Sąjungos (ES) ir valstybės paramą, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) vadovaujasi Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) administruojamuose registruose ir informacinėse sistemose pateikiamais pareiškėjų duomenimis. Duomenis ŽŪIKVC teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir naudmenų valdų registras, todėl svarbu, kad ūkininkai laiku atnaujintų savo valdų informaciją. Atnaujinti valdos registracijos duomenis registre privaloma kartą per kalendorinius metus.
 
Jei valdoje įvyko pasikeitimų, pavyzdžiui, pasikeitus valdytojui, partneriui, pagrindinei ekonominei veiklai ar bet kuriam žemės sklypui, duomenis būtina atnaujinti per 30 dienų. Dokumentus, kuriais įrodomi pasikeitimai, galima pateikti seniūnijos, konsultavimo biuro darbuotojui arba teikti rašytinį prašymą ir atitinkamų valdos duomenų pakyčius patvirtinančių dokumentų kopijas ŽŪIKVC.
 
Seniūnijos arba konsultavimo biuro darbuotoją būtina informuoti ir tuo atveju, jeigu nuo paskutinio duomenų valdų registre atnaujinimo iki paraiškos pateikimo valdoje pasikeitimų nebuvo.
 
Vėluojant – rizika prarasti paramą
 
Nors sankcijų už pavėluotą valdos duomenų registraciją nenumatyta, laiku valdų duomenų neatnaujinę pareiškėjai rizikuoja prarasti teisę į jiems priklausančią paramą.
 
Laiku neatnaujinus valdos duomenų, ŽŪIKVC gali inicijuoti valdos išregistravimą. ŽŪIKVC išregistravus valdą iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos, pareiškėjas prarastų teisę į jam priklausiusią paramą. Tuo atveju, kai iki šios datos pareiškėjui parama ar jos dalis jau išmokėta, pareiškėjas privalėtų lėšas grąžinti. Tačiau šis reikalavimas netaikomas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ dalyviams.
 
Jei valdos duomenys neatnaujinami trejus metus iš eilės arba mirus valdytojui ir per devynis mėnesius neatsiradus paveldėtojui, kuris tęstų ekonominę veiklą, ŽUIKVC turi teisę savarankiškai išregistruoti valdą. Išregistruotinos valdos peržiūrimos kiekvienų kalendorinių metų pradžioje.
 
Informaciją seniūnijai ar ŽŪIKVC pareiškėjas gali pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį.
 
Valdų duomenis atnaujinti turi deklaruojantieji žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių „Ekologinis ūkininkavimas“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ dalyviai. Taip pat tai turi padaryti paramos gavėjai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.
 
Aktualu ir investicinių priemonių dalyviams
 
Atnaujinti valdų duomenis aktualu ir kai kurių Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų investicinių priemonių dalyviams. Viena iš sąlygų, kurios lemia tinkamumą skirti paramą, yra ekonominis žemės ūkio valdos dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP). Jis apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų sausio 30 d.) ir už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų rugpjūčio 31 d.).
 
Pareiškėjų, siekiančių paramos pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ekonominis žemės ūkio valdų dydis, išreikštas SP, privalo būti didesnis nei 8 000 Eur. Pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“ remiami tik tie ūkiai, kurių dydžio SP paraiškos teikimo metu yra nuo 4 000 Eur iki 7 999 Eur.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 14:49