Pareiškėjai privalo pranešti apie pokyčius
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.10

Pareiškėjai privalo pranešti apie pokyčius

Pareiškėjai privalo pranešti apie pokyčius
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ šiemet sulaukta daugiau kaip 75 tūkst. paraiškų. Tai viena populiariausių su plotu susijusių KPP priemonių. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia ūkininkų dėmesį į įsipareigojimus ir jų laikymosi terminus.
 
Primename, kad Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonė „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, kitaip nei ankstesniu laikotarpiu, nėra tęstinė. Įsipareigojimai prisiimami vieniems metams, t. y. pareiškėjas privalo ūkininkauti ar užsiimti žemės ūkio veikla deklaruotame plote, už kurį teikiama parama, iki kitų metų deklaravimo pradžios.
 
Tačiau Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų priemonės „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ dalyviai anksčiau prisiimtus įsipareigojimus privalo toliau vykdyti ir naujuoju programiniu laikotarpiu – ūkininkauti mažiausiai 5 metus nuo pirmos pagal šią priemonę gautos išmokos.
 
Šių įsipareigojimų dar neįvykdę asmenys privalo deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus likusį įsipareigojimų laikotarpį arba iki deklaravimo metų pabaigos pateikti NMA dokumentus, kuriais įrodomas ūkininkavimo faktas, ir nurodyti paraiškos nepateikimo priežastį. Pareiškėjai, vykdę įsipareigojimus ne mažiau kaip 3 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę, gali juos nutraukti tik tada, kai galutinai nutraukia žemės ūkio veiklą.
 
Tokiu atveju pareiškėjas iki einamųjų metų gruodžio 1 d. privalo informuoti agentūrą ir pateikti juridinę galią turinčius dokumentus, kuriais įrodoma žemės ūkio veiklos baigtis. Pareiškėjas prisiima įsipareigojimą nevykdyti tolesnės žemės ūkio veiklos, apimančios žemės ūkio produktų gamybą, savos gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą ir (arba) žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės palaikymą.
 
Taikomos dar kelios išimtys
 
Jei nesilaikoma įsipareigojimo ūkininkauti mažiausiai 5 metus nuo pirmos gautos išmokos, taikoma sankcija – paramos gavėjas turi grąžinti jam išmokėtas paramos lėšas. Kaip paminėta anksčiau, išmokėtos paramos grąžinti nereikės, jei pareiškėjas vykdė įsipareigojimus ne mažiau kaip 3 metus nuo pirmos gautos išmokos ir tada galutinai nutraukė žemės ūkio veiklą. Išmokėtos paramos grąžinti nereikės dar keliais atvejais.
 
Išimtys, kai sankcija nėra taikoma, yra force majeure atvejai, kai paramos gavėjas įsipareigojimų negali įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. Ji netaikoma ir tada, kai paramos gavėjas visą ar dalį valdos kartu su prisiimtais įsipareigojimais jų galiojimo laikotarpiu perduoda kitam asmeniui. Tačiau kai kurie paramos gavėjai pamiršta, jog apie tai būtina pranešti agentūrai.
 
Suskubti informuoti agentūrą
 
Pažymėtina, kad apie susidariusias nenugalimos jėgos aplinkybes pareiškėjas privalo informuoti NMA per 15 darbo dienų. Valdos perėmėjas apie valdos perėmimą agentūrą turi informuoti per 30 dienų.
 
Iki paramos lėšų pervedimo dienos valdos perėmėjas turi agentūrai pateikti pranešimą apie valdos perėmimą, kartu su prašymu toliau skirti paramą nebe valdos perdavėjui, o jam. Valdos perėmėjas turi pateikti valdos perėmimo faktą patvirtinančius dokumentus – žemės ir (arba) kito nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, panaudos ar kitos sutarties kopiją, paveldėjimo teisės liudijimo kopiją ir kt. – savivaldybei (seniūnijai) pagal valdos registravimo vietą.
 
Pareiškėjams, kurie pagal ankstesniojo laikotarpio priemonę pirmą kartą pateikė paraišką 2014 metais, ir pareiškėjams, jau įvykdžiusiems ankstesniojo laikotarpio priemonės įsipareigojimus, šios nuostatos netaikomos, o paramos gavėjai, apie pasikeitimus iki šiol neinformavę agentūros ir nepateikę reikiamų dokumentų agentūrai bei savivaldybei, tai padaryti turėtų kaip galima skubiau.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 23:51