Paramos lėšos pasieks jau netrukus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.09.19

Paramos lėšos pasieks jau netrukus

Paramos lėšos pasieks jau netrukus
Nuo spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradės mokėti avansinę dalį išmokos už 2017 m. deklaruotus plotus, o nuo gruodžio 1 d. pareiškėjams bus mokama likusi tiesioginių išmokų dalis. Taip pat nuo pirmosios žiemos mėnesio dienos bus pradėta mokėti parama pagal daugelį su plotu susijusių kaimo plėtros programos priemonių.
 
Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis ES reglamento nuostatomis, išmokos galės būti mokamos tik tada, kai valstybė narė užbaigia tikrinti atitiktį paramos skyrimo sąlygoms. Tad NMA skuba atlikti patikras, kad avansas pasiektų kuo daugiau paramos teikimo reikalavimų besilaikančių ūkininkų.
 
Avansinių išmokų dydžiai
 
Numatyta, kad tiesioginių išmokų už 2017 m. deklaruotus plotus avansas bus mokamas nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. Avansas sudarys iki 70 proc. tiesioginių išmokų. Planuojama, kad šios išmokos pasieks 99 proc. pareiškėjų.
 
Rugsėjo 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo nustatyti šie avansinių išmokų dydžiai pagal atskiras paramos schemas:
 • vienkartinės išmokos už plotus – 42 Eur už ha;
 • išmokos už pirmuosius hektarus – 37 Eur už ha;
 • susietosios išmokos už baltyminius augalus – 28 Eur už ha;
 • susietosios paramos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai – 54 Eur už ha;
 • susietosios paramos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus – 10 Eur už ha;
 • išmokos jauniesiems ūkininkams – 31 Eur už ha;
 • žalinimo išmokos – 32 Eur už ha pareiškėjams, kurie Ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės reikalavimus siekia atitikti deklaruodami:
  • 15 ha arba mažesnį plotą;
  • sertifikuotus, ekologinei gamybai skirtus plotus;
  • į „Natura 2000“ teritorijas patenkančius plotus;
  • pūdymo ir (arba) posėlio ir (arba)  įsėlio ir (arba) trumpos rotacijos želdinių plotus ir (arba) kraštovaizdžio elementus ir (arba) azotą kaupiančių augalų plotus, nurodytus Taisyklių 2 priedo V skyriuje pateikto Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus III grupėje;
  • pievas ir (arba) pūdymui skirtus plotus, kurie sudaro daugiau nei 75 proc. paramai tinkamo ploto, o likusios ariamosios žemės plotas yra ne didesnis kaip 30 ha;
  • pievas iki 5 metų ir (arba) pūdymui skirtus plotus, kurie sudaro daugiau nei 75 proc. ariamosios žemės, o likusios ariamosios žemės plotas yra ne didesnis kaip 30 ha.
Pasikeitus ES reglamentinėms nuostatoms, pareiškėjai, nepatenkantys į aukščiau nurodytas grupes, avansinių išmokų negaus, o galutinės išmokos jiems bus pradėtos mokėti pasibaigus prisiimtų įsipareigojimų terminui ir NMA atlikus ūkių patikras.
 
Taip pat  nuo spalio 16 d. bus mokamas susietosios paramos už karves avansas – 71 Eur už pieninę karvę.
 
Pažymėtina, jog šiais metais nustatyti įkainiai yra šiek tiek didesni nei 2016 metais dėl didesnio Lietuvai skirto finansinio voko. Planuojama, kad pareiškėjus avansu turėtų pasiekti 225 mln. Eur tiesioginių išmokų, t.y. pusė visų 2017 metų paraiškoms skirtų lėšų.
 
Nuo gruodžio 1 d. – parama pagal kaimo plėtros programos priemones
 
Nuo pirmosios žiemos mėnesio dienos pareiškėjų sąskaitos pradės pildytis likusia tiesioginių išmokų dalimi. Be to, bus pradėta mokėti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones: „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“. Tiesa, pagal pastarąją priemonę parama bus mokama tik tiems ekologinių ūkių valdytojams, kurie jau bus pateikę informaciją apie realizuotą produkciją.
 
Apie mokėjimų terminus - informaciniame portale
 
Pareiškėjai NMA informacinio portale jau gali sužinoti apie planuojamą avansinių išmokų mokėjimo laikotarpį pagal 2017 m. pateiktas paraiškas. Šią informaciją pareiškėjai gali rasti prisijungę prie informacinio portalo ir aktyvavę 2017 m. pateiktos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą.
 
Jau nuo šiandien, klientams paskambinus į NMA telefonais (8 5) 252 6999 ir 1841 bei pasirinkus pirmąjį meniu mygtuką, įsijungia balsinis įrašas, kuriuo informuojama apie planuojamą mokėti arba nemokėti  tiesioginių išmokų avansinę išmoką.
 
Norint dėl tiesioginių išmokų kalbėti su NMA darbuotojais, reikėtų rinktis antrąjį mygtuką.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 19 d. 11:45