Paramos gavėjus jau pasiekė 90 proc. KPP paramos lėšų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.01.15

Paramos gavėjus jau pasiekė 90 proc. KPP paramos lėšų

Paramos gavėjus jau pasiekė 90 proc. KPP paramos lėšų
Nuo 2007 m. šalyje vykdoma Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa (KPP). 2014 m. gruodžio pabaigos duomenimis, paramos gavėjams pagal ją jau išmokėta 2 mlrd. Eur (7 mlrd. Lt), t. y. 90 proc. šiai programai skirtų paramos lėšų. Pagal N+2 taisyklę visos paramos lėšos turi būti išmokėtos iki 2015 m. pabaigos.
 
Iš viso žemės ūkio sektoriaus konkurencingumui stiprinti, aplinkai ir kraštovaizdžiui tvarkyti, kaimo gyventojų gyvenimo sąlygoms gerinti, smulkiajam ir ne žemės ūkio verslui stiprinti, kaimo gyventojų užimtumui didinti pagal KPP programą skirta apie 2,3 mlrd. Eur (7,9 mlrd. Lt) paramos lėšų.
 
Per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį pagal įvairias KPP priemones pateiktos 996 525 paraiškos, iš jų 892 270 paraiškų buvo įvertintos teigiamai (patvirtintos arba su pareiškėjais pasirašytos paramos sutartys). 2014 m. sulaukta 91 740 paraiškų.
 
Daugiausia paramos – žemės ūkiui modernizuoti
 
KPP programą sudaro daug paramos priemonių ir veiklos sričių. Nuo pat pirmos dienos populiarumu iš daugiau nei 50-ies kaimo plėtrai skirtų veiklų išsiskyrė priemonės žemės ūkio sektoriaus konkurencingumui stiprinti. Sulaukta didelio paraiškų skaičiaus, o patvirtinti investiciniai projektai buvo laiku ir sklandžiai įgyvendinti.
 
Iš viso KPP I krypties priemonėms įgyvendinti skirta daugiausia paramos – 1 mlrd. Eur (3,45 mlrd. Lt). 2007–2014 m. patvirtintos 139 952 paraiškos, kuriose prašoma suma siekia daugiau nei 993,9 mln. Eur (3,4  mlrd. Lt). Iš jų 884,9 mln. Eur (3,1 mlrd. Lt), t. y. 88 proc. nuo skirtų paramos lėšų, jau pasiekė paramos gavėjus.
 
Didžiausia paramos suma (481,9 mln. Eur (1,7 mlrd. Lt)) per 2007–2013 m., lyginant ne tik su kitomis KPP I krypties priemonėmis, bet ir su visomis KPP priemonėmis, patvirtinta pagal KPP priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, jau išmokėta 96 proc. šiai priemonei skirtos paramos. Paramos lėšomis remiamus projektus sparčiausiai įgyvendinti sekėsi jauniesiems ūkininkams – jiems jau išmokėta 99 proc. (86,9 mln. Eur (300,3 mln. Lt)) visam laikotarpiui skirtų paramos lėšų. Tarp lyderių galima išskirti ir priemonę ankstyvam pasitraukimui iš prekinės žemės ūkio gamybos remti. Pagal ją sulaukta daugiau nei 110 tūkst. paraiškų, o 98 proc. (120,4 mln. Eur (415,8 mln. Lt) paramos sumos jau išmokėti.
 
Daugiausia paraiškų – pagal kompensacines priemones
 
Per aštuonerius KPP įgyvendinimo metus daugiausia paraiškų sulaukta pagal KPP II krypties kompensacinio pobūdžio priemones aplinkai ir kraštovaizdžiui gerinti. Pagal šias priemones mokamos kompensacinės išmokos už tam tikrus veiklos apribojimus. Iš viso per 2007–2014 m. pagal KPP II krypties priemones patvirtinta 737 231 paraiška, kuriose prašoma 796,6 mln. Eur (2,75 mlrd. Lt) paramos, iš jų 735,6 mln. Eur (2,54 mlrd. Lt), t. y. 92 proc. skirtų paramos lėšų, jau pasiekė parmos gavėjus.
 
Daugiausia paraiškų sulaukta pagal su plotu susijusią KPP priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“. Pagal šią priemonę mokama kompensacinė parama žemdirbiams, kurių žemės yra mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Per 2007–2013 m. teigiamai įvertintos 624 244 paraiškos. Patvirtinta paramos suma pagal minėtą priemonę siekia 339,7 mln. Eur (1,2 mlrd. Lt). Ūkininkaujantiesiems šiose vietovėse jau išmokėta 98 proc. paramos.  Antra pagal populiarumą – KPP II krypties priemonė „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“. Pagal šią priemonę patvirtintos 87 358 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma siekia 287,9 mln. Eur (994,2 mln. Lt). Išmokėta 93 proc. šiai priemonei skirtų paramos lėšų.
 
Kaimo gyventojai susidomėjo galimybe pakeisti asbesto stogus
 
KPP 2007–2013 m. finansiniu laikotarpiu gyvenimo kokybei kaimo vietovėse gerinti, užimtumui didinti, verslui, alternatyviai veiklai, kaimo turizmui kaime kurti skirta 262,3 mln. Eur (905,8 mln. Lt) paramos. Iš viso per 2007–2014 m. pagal KPP III krypties priemones patvirtintos 13 802 paraiškos, kuriose prašoma 249,9 mln. Eur (862,7 mln. Lt) paramos. Šiuo metu pagal KPP III kryptį išmokėta 192 mln. Eur (662,9 mln. Lt), t. y. 73 proc. skirtų paramos lėšų.
 
Didžiausia paramos suma (105,1 mln. Eur (351,2 mln. Lt)) patvirtinta pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, bet kol kas įsisavinta tik 72 proc. patvirtintos paramos sumos. 
 
Lyginant su kitomis kryptimis, III krypties paramos lėšų įsisavinta mažiausiai. Nemažai pareiškėjų paskubėjo teikti paraiškas pagal šias priemones ir nebuvo tinkamai pasiruošę įgyvendinti projektus: pasikeitę prioritetai bei reali patirtis pradėjus įgyvendinti veiklas lėmė, kad dalį projektų įgyvendinti vėluojama arba jie net nėra pradėti iš esmės įgyvendinti. Šiuo metu svarbiausias NMA siekis – kuo geresnis KPP lėšų įsisavinimas, todėl KPP programai einant į pabaigą, visiems rizikingiems investiciniams projektams yra skiriama daug dėmesio. Didžioji dalis investicinių projektų turi būti baigti įgyvendinti iki 2015 m. birželio 30 d.
 
Didelio kaimo gyventojų susidomėjimo sulaukė galimybė pakeisti asbesto stogus. Pagal III krypties KPP priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“ patvirtintos 12 374 paraiškos, jau išmokėta 14,3 mln. Eur (49,4 mln. Lt) paramos.
 
Didžioji dalis paramos – vietos plėtros strategijoms įgyvendinti
 
Per aštuonerius metus KPP IV krypties „LEADER metodu įgyvendinamos priemonės“ priemonėms įgyvendinti buvo skirta 134,5 mln. Eur (464,4 mln. Lt), patvirtinta paramos suma siekia 133,9 mln. Eur (459,6 mln. Lt). Didžioji dalis paramos (125,7 mln. Eur (434,1 mln. Lt)) patvirtinta pagal KPP priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 87 proc. paramos jau pasiekė vietos veiklos grupes.
 
Šiuo metu Lietuvoje veikia 51 vietos veiklos grupė (VVG). Kiekviena jų įgyvendina konkrečiai vietovei skirtą strategiją, kuria siekiama gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse. Per kelerius metus visos VVG sėkmingai parengė vietos veiklos strategijas ir šiuo metu jas sėkmingai įgyvendina. Vadovaudamos strategijos įgyvendinimui VVG savarankiškai skelbia kvietimus teikti vietos projektus, vertina šių paraiškų tinkamumą gauti paramą ir administruoja finansuoti tinkamų projektų įgyvendinimą. Didžioji dalis (2 559) bendruomenės projektų jau baigta įgyvendinti. Pirmoje vietoje infrastruktūros gerinimo projektai: sutvarkyti bendruomenės namai, viešosios erdvės, įgyvendinta nemažai vandentvarkos projektų.
 
LEADER metodas įgyvendinamas visomis KPP III krypties priemonėmis. Daugiausia vietos projektų paraiškų (1892) 2007–2014 m. laikotarpiu kaimo bendruomenės pateikė pagal KPP priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ LEADER metodu.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. sausio 16 d. 12:28