Paramos gavėjams apie projektų viešinimo priemones
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.12.16

Paramos gavėjams apie projektų viešinimo priemones

Paramos gavėjams apie projektų viešinimo priemones
Paramos gavėjai prisideda prie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) viešinimo ir informavimo ir tai yra numatyta paramos sutartyse.
 
Paramos gavėjams keliami skirtingi viešinimo priemonių parinkimo reikalavimai, atsižvelgiant į investicinio projekto bendrąją vertę. Suteiktos paramos viešinimo taisyklėse yra nustatytos privalomos viešinimo priemonės pagal šias įgyvendinamų projektų bendrosios vertės ribas: iki 172 640 Lt, daugiau kaip 172 640 Lt, daugiau kaip 1 726 400 Lt (infrastruktūros projektai).
 
Pažymėtina, kad dalis viešinimo išlaidų finansuojamos KPP paramos lėšomis.
 
Kai projekto bendra vertė iki 172 640 Lt
 
Paramos gavėjai privalo pažymėti visas už paramos lėšas įsigytas materialines vertybes arba įrengti aiškinamąjį stendą. Materialinės vertybės žymimos KPF logotipu ir šūkiu  „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“ bei Europos Bendrijos (EB) emblema (vėliava). Pavyzdžiui, lipduku su minėtu logotipu ir šūkiais žymima KPP paramos lėšomis įsigyta visa įranga, baldai, technika ir pan.
 
Jei vykdomas KPP ketvirtosios krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ projektas, papildomai būtina vartoti ir LEADER logotipą.
 
Jei įgyvendinamas projektas pagal KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ (LKT), įsigytas materialines vertybes būtina papildomai žymėti LKT logotipu. Šis reikalavimas netaikomas smulkioms išorinėms ženklinimo priemonėms, skirtoms KPP įvaizdžiui formuoti (kanceliarinėms prekėms ir kt.).
 
KPF logotipo ir šūkių išdėstymas:
 
 
Kai projekto bendra vertė didesnė kaip 172 640 Lt
 
Jeigu projekto vertė viršija 172 640 Lt, be minėto materialinių vertybių žymėjimo,  reikia ir aiškinamojo stendo. Projekto vykdytojas jį turi įrengti gerai matomoje vietoje pastato viduje, pageidautina viešojo naudojimo paskirties patalpoje. Jei stendas įrengiamas lauke, rekomenduojama, kad jis būtų kuo arčiau remiamo objekto, pavyzdžiui, ūkio teritorijoje ar prie maisto gamybos įmonės.
 
Aiškinamąjį stendą reikia įrengti, pradėjus vykdyti projekte numatytus darbus ar kitą veiklą, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos. Stende turi būti nurodytas projekto pavadinimas, pateiktas trumpas projekto apibūdinimas, taip pat KPF logotipas, šūkis „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“ ir EB emblema (vėliava).
 
Aiškinamojo stendo pavyzdys:
 
 
Jei įgyvendinamas KPP LEADER krypties projektas, jame turi dar būti ir LEADER logotipas.
 
Jei vykdomas KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ (LKT) projektas, būtina pateikti ir LKT logotipą.
 
Kai projekte numatytos investicijos į infrastruktūrą (projekto bendra vertė viršija 1 726 400 Lt)
 
Jei projekte numatytos investicijos į infrastruktūrą ir bendra tokio projekto vertė viršija 1 726 400 Lt, infrastruktūros kūrimo vietoje privaloma įrengti informacinį stendą. Informacinį stendą reikia statyti lauke gerai matomoje projekto vykdymo vietoje.
 
Stendas horizontaliai skirstomas į tris arba keturias dalis.
 
Viršutinėje dalyje pateikiama informacija apie EB Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramą. Šiai daliai skiriama ne mažiau kaip 25 procentai stendo ploto. Kairėje pusėje skelbiama EB emblema (vėliava), o dešinėje rašoma: „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“. Raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip trečiojoje stendo dalyje, bet gali būti naudojami skirtingi stiliai.
 
Antroje dalyje rašomas projekto ir (arba) objekto pavadinimas.
 
Trečiojoje dalyje kairėje pusėje rašoma: „Projektą remia Lietuvos Respublika“, o dešinėje skelbiamas KPP logotipas. Užrašo raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip užrašo prie EB emblemos (vėliavos), bet stiliai gali būti skirtingi. Šiai daliai turi būti skirta ne mažiau kaip 25 procentai stendo ploto.
 
Ketvirtojoje dalyje gali būti nurodomi paramos gavėjai, rangovai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ir vykdomų darbų trukmė (darbų pradžios ir pabaigos datos). Taip pat gali būti nurodoma bendra projekto vertė ir EB EŽŪFKP, nacionalinio bendrojo finansavimo ir kitų šaltinių lėšų sumos.
 
Informacinio stendo pavyzdys:
 
 
Papildomos viešinimo priemonės
 
Atsižvelgiant į projekto pobūdį, papildomai gali būti taikomos ir kitos viešinimo priemonės: pranešimai spaudai, informaciniai ir mokomieji renginiai, popieriniai ir elektroniniai leidiniai, įvairios išorinės ženklinimo priemonės (pvz., raktų pakabukai ar pan.).
 
Visų leidinių (lankstinukų, informacinių lapelių ir kt.) ir plakatų antraštiniame lape turi būti užrašai: „Projektą remia Lietuvos Respublika“, „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“. Jei skelbiama nacionalinė ar gyvenamosios vietovės emblema, pateikiama ir Europos Bendrijos emblema (vėliava). Leidiniuose taip pat turi būti įstaigos, kuri atsako už informacijos turinį, ir ministerijos, kuriai paskirta įgyvendinti minėtas paramos priemones, nuorodos.
 
Jei informacija pateikiama elektroninėmis priemonėmis (tinklalapiuose, galimiems pareiškėjams skirtose duomenų bazėse) arba vaizdo bei garso laikmenose, bent pagrindiniame puslapyje turi būti pateikti užrašai „Projektą remia Lietuvos Respublika“, „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“ ir nuoroda į Europos Komisijos EŽŪFKP tinklalapį arba (ir) tai turi būti paminėta.
 
Viešinimo išlaidų kompensavimas
 
Paramos pagal KPP priemones gavėjams yra kompensuojamos tinkamos viešinimo išlaidos, o maksimali paramos suma priklauso nuo įgyvendinamo investicinio projekto vertės:
 
  • jei projekto bendra vertė iki 172 640 Lt, didžiausia tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų suma yra iki 200 Lt;
  • jei projekto bendra vertė yra nuo 172 643 Lt iki 345 280 Lt, didžiausia tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų suma yra iki 500 Lt;
  • jei projekto bendra vertė yra nuo 345 283 Lt iki 863 200 Lt, didžiausia tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų suma yra iki 1 000 Lt;
  • jei projekto  bendra  vertė  yra  nuo  863 203 Lt  iki  1 726 400 Lt, didžiausia tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų suma yra iki 1 500 Lt;  
  • jei projekto bendra vertė yra per 1 726 403 Lt, didžiausia tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų suma yra iki 2 000 Lt.
 
Primename, kad paramos gavėjas galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje privalo pateikti informaciją apie įgyvendintas projekto viešinimo priemones.
 
Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir suteiktos paramos viešinimo taisykles rasite čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14:10