Paramos gavėjai raginami neatidėlioti mokėjimo prašymų teikimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.01.11

Paramos gavėjai raginami neatidėlioti mokėjimo prašymų teikimo

Paramos gavėjai raginami neatidėlioti mokėjimo prašymų teikimo
Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos (KPP) įgyvendinimo laikotarpiui baigiantis, mažėja ne tik paramos lėšos, bet ir lieka vis mažiau paramai įsisavinti skirto laiko. Parama pagal investicines KPP priemones išmokama, kai paramos gavėjai pateikia nustatytos formos mokėjimo prašymus, kuriuose jie deklaruoja patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas. Siekiant, kad būtų laiku panaudota visa Lietuvos kaimui skirta Europos Sąjungos parama, paramos gavėjai raginami laiku vykdyti projektus ir teikti mokėjimo prašymus pagal paramos sutartyje ar paraiškoje (supaprastinta tvarka) numatytą grafiką.
 
Raginama teikti anksčiau
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai nori atkreipti dėmesį, kad mokėjimo prašymus galima pateikti ir anksčiau, nelaukiant mokėjimo prašymų pateikimo grafike nurodyto termino pabaigos. Tokiu atveju ir išlaidos bus kompensuojamos greičiau.
 
Jeigu paramos gavėjas mato, jog negalės laiku pateikti mokėjimo prašymo, jis iki sutartyje numatytos mokėjimo prašymo pateikimo dienos NMA raštu turi pateikti motyvuotą prašymą pratęsti terminą. Mokėjimo prašymų atidėjimo priežastys turi būti labai svarbios ir objektyvios. Anksčiau į mokėjimo prašymų termino pratęsimą buvo žiūrima gan atlaidžiai, tačiau dabar prašymai nukelti terminus nagrinėjami griežtai ir svarstomas kiekvienas mokėjimo prašymo termino nukėlimo atvejis. Ypač atidžiai bus vertinamas pirmojo mokėjimo prašymo nukėlimas ir tikrinama, ar projektai iš viso yra vykdomi, ar  nėra „užšaldomos“ lėšos. Taip siekiama išvengti paramos lėšų rezervavimo galimai nevykdomiems projektams ir esant galimybėms, skirti lėšas kitiems projektams įgyvendinti, kad būtų laiku panaudota visa KPP skirta parama.
 
Vėluojantys rizikuoja
 
Labai svarbu – neuždelsti, nes vėluojantys pateikti mokėjimo prašymus paramos gavėjai rizikuoja netekti dalies paramos. Pagal daugelį KPP investicinių priemonių pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 0,5 proc., todėl nustatyto ir paramos sutartyje ar paraiškoje (supaprastinta tvarka) įtvirtinto mokėjimo prašymų teikimo grafiko rekomenduojama griežtai laikytis.
 
Sankcijos netaikomos tik tuo atveju, jei paramos gavėjas pavėlavo pateikti mokėjimo prašymą dėl nenugalimos (force majeure) jėgos aplinkybių ir pateikia tai įrodančius dokumentus. Kiek dienų galima vėluoti, numatyta kiekvienos priemonės įgyvendinimo taisyklėse, bei paramos gavėjo sutartyje.
 
Svarbu pateikti visus dokumentus
 
Mokėjimo prašymus kartu su reikalingais priedais į NMA teritorinius padalinius paramos gavėjai turi pristatyti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Taip pat būtina pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus: prekių pirkimo – pardavimo, paslaugų, rangos nuomos, autorines sutartis; sąskaitas faktūras, prekių ar paslaugų pirkimo kvitus, banko išrašus; darbų, prekių, paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus; draudimą patvirtinančius dokumentus bei kitus svarbius dokumentus, atsižvelgiant į nuosavybės pobūdį (pvz. įsigytą nuosavybę patvirtinantys dokumentai; dokumentai, patvirtinantys, kad atliktos investicijos atitinka Europos Bendrijos darbo saugos reikalavimus; statybų leidimas, jei yra numatyta statinių statyba ar rekonstrukcija, vykstant į kelionę ar organizuojant renginį – kelionės labai (už transporto išlaidas), darbo užmokesčio žiniaraščiai, dalyvių sąrašai ir kt.).
 
Pastaruoju metu netrūksta atvejų, kai pateikiami ne visi būtini dokumentai – tai lėtina vertinimo procesą ir paramos panaudojimą. NMA Mokėjimo prašymų skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Latvytės  teigimu, skaudžias pasekmes sukelia ir labiausiai vertinimą vilkina statybų leidimas, t.y. pamirštama ar nežinoma, kad reikia jį pateikti kaip numatyta įgyvendinimo taisyklėse.
 
„Statybos leidimas privalomas tuomet, jeigu projekto metu numatyta statinių statybos ar rekonstrukcija. Jeigu projekte vykdomos statybos, dažnai su pirmu mokėjimo prašymu reikia pateikti statybos leidimą, tačiau to paramos gavėjai nepadaro. Jie turi pateikti leidimą net ir tada, jei pirmojo mokėjimo prašymo metu prašoma paramos už viešinimo išlaidas ar konsultavimą“, - vieną iš dažnai pasitaikančių dokumentų pateikimo klaidų įvardija L. Latvytė.
 
Pirkimo dokumentus – prieš mokėjimo prašymą
 
Kita dažnai pasitaikanti klaida yra ta, kad paramos gavėjai neretai pateikia mokėjimo prašymus dar neįvertinus, ar teisingai atlikti pirkimai. Kol neįvertinami pirkimų dokumentai, negali būti vertinami ir mokėjimo prašymai. Neretai pasitaiko atvejų, kai paaiškėja, kad pirkimai atlikti netinkamai, dėl šios priežasties  ir mokėjimo prašymų vertinimas dažnai užtrunka.
 
Gali pasitaikyti ir taip, kad įvertinus pirkimus, nustatoma, jog jie atlikti pažeidžiant įstatymų nuostatas. Tokiu atveju, jeigu jau yra pateiktas mokėjimo prašymas ir deklaruotos išlaidos, jos bus netinkamos kompensuoti dėl netinkamai įvykdytų pirkimų. Tačiau jeigu pirkimai yra įvertinami iki išlaidų atlikimo ir iki mokėjimo prašymo pateikimo, paramos gavėjas gali vykdyti naują pirkimų procedūrą ir pakartotinai teikti NMA pirkimų dokumentus vertinimui.
 
Taigi, visų pirma, paramos gavėjas turi atlikti pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą arba pagal pirkimų taisykles ir tuomet NMA teritorinių skyrių specialistų įvertinimui kaip galima anksčiau pateikti su pirkimais susijusius dokumentus. NMA specialistams pateikus išvadą, kad viskas atlikta teisingai, paramos gavėjai gali įsigyti prekes ar atlikti darbus ir tik po to teikti mokėjimo prašymus.
 
 
TV siužėtą apie mokėjimo prašymus galite pažiūrėti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:17