Paramos gavėjai privalo laikytis įsipareigojimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.06.13

Paramos gavėjai privalo laikytis įsipareigojimų

Paramos gavėjai privalo laikytis įsipareigojimų
Liekant vis mažiau laiko iki Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) įgyvendinimo pabaigos, svarbu spėti įsisavinti skirtą paramą. Paramos lėšomis remiamų projektų įgyvendinimo sėkmė priklauso ir nuo to, kaip paramos gavėjai sugeba vykdyti prisiimtus įsipareigojimus bei laikytis numatytų terminų.
 
Mokėjimo prašymą pateikti laiku – ypač svarbu
 
Svarbus investicinio projekto įgyvendinimo žingsnis yra mokėjimo prašymo pateikimas. Mokėjimo prašymas kartu su išlaidų pagrindimą ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais yra teikiamas po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo.
 
Europos Sąjungos (ES) finansinė parama paramos gavėjui išmokama tuomet, kai, įvykdžius numatytas etapo investicijas, mokėjimo prašyme deklaruojamos išlaidos, ir jos mokėjimo prašymą vertinančio specialisto pripažįstamos tinkamomis kompensuoti. Mokėjimo prašymai teikiami pagal grafiką, numatytą paramos sutartyje ar paraiškoje, jeigu priemonėje dalyvaujama pagal supaprastintą tvarką. Nustatytos formos mokėjimo prašymas teikiamas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniam paramos administravimo skyriui, kartu pridedami išlaidas įrodantys dokumentai.
 
NMA specialistai pastebi, kad nemažai paramos gavėjų vėluoja pateikti mokėjimo prašymus laiku, t.y. pagal numatytą grafiką. Taip pat pasitaiko atvejų, kai su mokėjimo prašymu pateikiami ne visi reikalingi dokumentai. Tai lėtina paramos lėšomis remiamų projektų įgyvendinimą, kartu – ir visą paramos įsisavinimo procesą.
 
Vėluojantiems taikomos sankcijos
 
Verta priminti, kad vėluojantiems pateikti mokėjimo prašymus, taikoma sankcija: paramos suma mažinama 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Todėl dar prieš pasirašant sutartį, reikėtų nusistatyti realius projekto įgyvendinimo ir mokėjimo prašymų pateikimo terminus. Tai ypač aktualu, kai planuojama vykdyti su statybomis susijusius projektus.
 
„Daugelis projektų vykdytojų, nepriklausomai nuo projekto vertės, yra susidūrę su situacija, kai tiekėjas vėluoja pateikti prekes ar suteikti paslaugas, rangovas nevykdo savo įsipareigojimų, kyla sunkumų dėl projekto finansavimo ir pan. Kai kada mokėjimo prašymų nespėjama laiku pateikti ir dėl kitų priežasčių – pavyzdžiui, nespėjama laiku paruošti dokumentų“, – vėlavimo priežastis įvardija NMA Projektų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Lijana Vasaitienė.
 
Specialistė rekomenduoja: „Matant, kad projekto įgyvendinimas gali vėluoti, reikia raštu kreiptis į NMA. Mokėjimo prašymo pateikimo terminas dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęstas, jeigu paramos gavėjas motyvuotą prašymą pratęsti pateikimo terminą pateikia iki sutartyje ar paraiškoje (vykdant projektus supaprastinta tvarka) nustatytos atitinkamos mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Į NMA specialistus visada galima kreiptis ir telefonu, elektroniniu paštu, tiesiogiai atvykstant į NMA, paramos gavėjai bus pakonsultuoti, jiems bus išaiškinti visi kylantys klausimai, neaiškumai, rekomenduota, kaip teisingai, nepažeidžiant reikalavimų, vykdyti projektus“.
 
Projektai turi būti įgyvendinti laiku
 
Pasitaiko atvejų, kai paramos gavėjai (ypač dalyvaujantys priemonėse „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“), dėl mokėjimo prašymo pateikimo termino atidėjimo kreipiasi ne vieną kartą. Tai reiškia, kad ES paramos lėšos įsisavinamos lėčiau, nes projektai įgyvendinami ne taip greitai, kaip buvo planuota.
 
Artėjant KPP įgyvendinimo pabaigai, siekiama laiku ir efektyviai įsisavinti likusį paramos biudžetą. Todėl šiemet prašymai pratęsti mokėjimo prašymų pateikimo terminus vertinami ypač griežtai – paramos gavėjai turi įrodyti, kad atidėjimo priežastys yra išties objektyvios. Klaidingai manoma, kad trečiųjų asmenų (konsultantų, rangovų, tiekėjų ir pan.) neveiklumas yra pakankama priežastis pratęsti projekto įgyvendinimą. NMA specialistai pažymi, kad paramos gavėjas yra pats atsakingas už įsipareigojimų, susijusių su pateikta paraiška, vykdymą.
 
Įgyvendinus investicinį projektą, privalu pateikti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, o projekto priežiūros laikotarpiu teikti užbaigto projekto metines ataskaitas bei papildomus dokumentus, numatytus sutartyje ar paramos paraiškoje. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuos dokumentus, kaip ir kitus, svarbu pateikti laiku, kaip numatoma teisės aktuose.
 
Pirkimo procesas – kaip numatyta
 
Viena svarbiausių sąlygų siekiant gauti paramos lėšas – tinkamai įvykdytos pirkimų procedūros. Paramos gavėjo patirtos investicijos gali būti finansuotos, jei prekės (paslaugos) įsigytos vadovaujantis Didžiausiųjų įkainių tinkamoms finansuoti išlaidoms pagal KPP priemones nustatymo metodika. Jei prekėms, paslaugoms ar darbams nėra nustatyti didžiausieji įkainiai, pirkimus privalu vykdyti laikantis projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal KPP priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių arba Viešųjų pirkimų įstatymo (jei paramos gavėjas yra perkančioji organizacija).
 
Atlikus pirkimų procedūras, su pirkimais susijusius dokumentus reikia pateikti NMA teritorinių skyrių specialistų įvertinimui. Gali pasitaikyti ir taip, kad įvertinus pirkimus, nustatoma, jog jie atlikti pažeidžiant įstatymų nuostatas. Tokiu atveju, jeigu jau yra pateiktas mokėjimo prašymas ir deklaruotos išlaidos, jos bus netinkamos kompensuoti dėl netinkamai įvykdytų pirkimų. Tačiau jeigu pirkimai yra įvertinami iki išlaidų atlikimo ir iki mokėjimo prašymo pateikimo, paramos gavėjas gali vykdyti naują pirkimų procedūrą ir pakartotinai teikti NMA pirkimų dokumentus vertinimui.
 
Taigi, paramos gavėjai turėtų teikti mokėjimo prašymus jau įvertinus pirkimų dokumentaciją. Jei pirkimai vykdomi pagal Didžiausiųjų įkainių tinkamoms finansuoti išlaidoms pagal KPP priemones nustatymo metodiką, pirkimo įvertinimui pateikti nereikia.
 
Paramos gavėjų klaidos – trumpai
 
  • Vėluojama teikti paramos sutartyje/paraiškoje numatytus mokėjimo prašymus, ataskaitas, papildomus dokumentus.
  • Dokumentuose neišvengiama klaidų, juos vėliau tenka tikslinti. Neatsakingai užpildomos ataskaitų lentelės.
  • Neįgyvendinus/nepasiekus numatytų rodiklių, nepateikiami paaiškinimai, komentarai.
  • Įgyvendinant investicinius projektus, nereti pirkimų vykdymo trūkumai.
  • Projektų pakeitimai ne visada derinami su NMA.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 13:18