Paramai plėsti ekonominę veiklą – rekordinė suma
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.10.30

Paramai plėsti ekonominę veiklą – rekordinė suma

Paramai plėsti ekonominę veiklą – rekordinė suma
Nuo lapkričio pradžios Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Paraiškas verslui plėtoti ir vystyti bus galima teikti iki pat šių metų pabaigos – gruodžio 31 d.
 
Šiam paraiškų pagal veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ rinkimo etapui skirta daugiausia paramos lėšų per 2014–2020 metų KPP programinį laikotarpį – 35 796 636 Eur.
 
Kam skiriama parama
 
Pagal KPP veiklą remiama ne žemės ūkio veiklos arba veiklų, kurios nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, plėtra, išskyrus veiklas, nurodytas įgyvendinimo taisyklėse.
 
Paramos gali kreiptis privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus. Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas kartu su susijusiomis įmonėmis, jei tokių turi, o jo dydis nustatomas vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu.
 
Privatus juridinis asmuo, įsteigtas paraiškos teikimo metais, bus pripažintas tinkamu pareiškėju tuo atveju, jei jo pagrindinis akcininkas yra fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.
Paraišką pareiškėjas turi teikti individualiai, partneriai negalimi. Pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.
 
Paskolos sutartis – kartu su mokėjimo prašymu
 
Pakeitus taisykles neliko įsipareigojimo iki paramos sutarties pasirašymo dienos pateikti pasirašytą paskolos sutartį ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį – ją bus galima pateikti kartu su mokėjimo prašymu. Taip pat nėra įpareigojimo paskolą projektui įgyvendinti imti tik iš kredito įstaigos – nuo šiol paskolą gali suteikti ir finansų įstaiga.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu teikiantys paraiškas verslininkai iki paramos sutarties pasirašymo dienos VĮ Registrų centre privalo įregistruoti nekilnojamojo turto teisėto naudojimosi juridinius faktus, kai nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama ir (arba) kuriame numatyta įgyvendinti projektą (išskyrus naujai statomus statinius), priklauso pareiškėjui ir (arba) jo sutuoktiniui su kitais asmenimis, tokiais atvejais turi būti pateikiamas rašytinis bendraturčio (-ių) sutikimas investuoti į jam kartu su pareiškėju ir (arba) jo sutuoktiniu priklausantį turtą ir plėtoti verslo plane numatytą veiklą ne trumpiau kaip iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Neįregistravus VĮ Registrų centre nekilnojamojo turto teisėto naudojimosi juridinių faktų, paramos sutartis nebus pasirašoma.
 
Projektą, kaip ir anksčiau, privaloma įgyvendinti per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, o jį pradėti įgyvendinti būtina ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Už vieną darbo vietą – iki 50 tūkst. Eur paramos
 
Paramos dydis bus skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir planuojamas sukurti naujas darbo vietas. Projektai, kuriuose nenumatyta sukurti naujų darbo vietų, nebus remiami.
 
Sukūrus vieną darbo vietą, bus skirta iki 50 000 Eur paramos lėšų, privaloma sukurti ne mažiau kaip 0,5 etato darbo vietą. Viso etato darbo vieta yra ta, kai priimtas darbuotojas išdirba 8 val. per dieną ir 40 val. per savaitę ištisus metus.
 
Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui – ne daugiau 200 000 Eur (kai sukurta ne mažiau kaip 4 darbo vietos), o kompensuojama bus iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Tinkamos išlaidos
 
Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ tinkamos finansuoti šios išlaidos: projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, nauja technika ir įranga (speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamai įrangai ar technologiniam procesui valdyti, projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga), verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos), taip pat bendrosios išlaidos (tarp jų ir viešinimo) – jų finansuojama dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM, bet ne daugiau kaip 1 800 Eur be PVM. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur.
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Pateiktoms paraiškoms už atitikimą atrankos kriterijams bus suteikiami balai. Didžiausia galima surinkti atrankos balų suma – 100, privalomas surinkti mažiausias atrankos balų skaičius – 50. Jeigu projektų atrankos metu bus nustatyta, kad projektas įvertintas mažiau nei 50 balų, paraiška bus atmesta.
 
Pateikiame projektų atrankos kriterijus ir balus:
 
1.    Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos (atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) registracijos vietą):
 
1.1.   pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje):
 • 5 ir daugiau metų – suteikiama 20 balų;
 • nuo 4 iki 5 metų – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 iki 4 metų – suteikiama 10 balų;
 • nuo 2 iki 3 metų – suteikiami 5 balai;
 • nuo 1 iki 2 metų – suteikiami 3 balai;
 
1.2.   pareiškėjas (juridinis asmuo) – registruotas kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra registruotas kaimo vietovėje):
 • 5 ir daugiau metų – suteikiama 20 balų;
 • nuo 4 iki 5 metų – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 iki 4 metų – suteikiama 10 balų;
 • nuo 2 iki 3 metų – suteikiami 5 balai;
 • nuo 1 iki 2 metų – suteikiami 3 balai.
 
2.    Prašoma mažesnio paramos intensyvumo:
 
2.1.   projektams, kurių vertė yra iki 400 000 Eur (be PVM) (imtinai):
Paramos intensyvumas nuo 25 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pareiškėjams, prašantiems mažesnio nei 25 proc. intensyvumo, skiriami 25 balai);
 
2.2. didesnė projekto vertė (taikoma projektams, kurių vertė didesnė kaip 400 000 Eur (be PVM):
Kai projekto vertė didesnė kaip 400 000 Eur – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pvz., projekto vertė – 410 000 Eur (be PVM), t. y. projekto vertė 2,5 procentinio punkto didesnė, skiriami 2 balai) (projektams, kurių vertė didesnė kaip 25 proc., skiriami 25 balai).
 
3.    Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis (jei projekte numatyta teikti tik mobiliąsias paslaugas, atrankos balai nesuteikiami; jei projekte numatyta teikti mobilias ir stacionarias paslaugas, balai suteikiami atsižvelgiant į tai, kur vykdoma stacionari veikla) (ataskaitiniais metais vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų (DAG) savivaldybėje, kurioje įgyvendinamas projektas, lyginamas su vidutiniu metiniu bedarbių proc. nuo DAG šalyje):
 
3.1.        ataskaitiniais metais vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – suteikiama 10 balų;
 
3.2.        ataskaitiniais metais vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – suteikiami 5 balai.
 
4.    Papildomai sukuriama darbo vieta, viršijanti privalomas sukurti darbo vietas pagal prašomą paramos sumą (vienai darbo vietai (etatui) – 50 000 Eur paramos (pvz., prašoma paramos suma 120 000 Eur, planuoja sukurti 3 darbo vietas, papildomai sukuriama 0,6 etato, skiriami 6 balai):
 • iki 0,25 etato – suteikiami 2 balai;
 • nuo 0,25 (imtinai) iki 0,5 etato – suteikiami 4 balai;
 • nuo 0,5 (imtinai) iki 0,75 etato – suteikiami 6 balai;
 • nuo 0,75 (imtinai) iki 1 etato – suteikiami 8 balai;
 • 1 etatas ir daugiau – suteikiama 10 balų.
 
5.    Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (pareiškėjui – fiziniam asmeniui – ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) – suteikiama 10 balų.
 
6.    Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienus metus nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus (pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), vadovas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus) – suteikiama 10 balų.
 
7.    Pareiškėja – moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė akcininkė, esanti ja ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienus metus nepertraukiamai), yra moteris (pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės) atveju – vadovė yra moteris) – suteikiami 5 balai.
 
8.    Pareiškėjas – įmonė (privatus fizinis ar juridinis asmuo), kuri ataskaitiniais metais atitinka šias sąlygas:
 
1) vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra mažesnis kaip 10;
 
2) metinės pajamos yra iki 700 000 Eur.
 
Suteikiama 10 balų.
 
Pirmumo eilė bus sudaryta atlikus atrankos vertinimą. Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, informacija bus patikrinta duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose, taip pat patikrinta ir pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus.
 
Kaip teikti paraiškas
 
Paraiškos bus priimamos NMA teritoriniuose padaliniuose, taip pat, jei bus tokia galimybė suteikta, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS).
 
Raginame pareiškėjus teikti tvarkingai užpildytas paraiškas ir verslo planus bei pateikti visus prie paraiškos reikalingus dokumentus – finansinių ataskaitų rinkinius, pareiškėjo sutuoktinio, artimų giminaičių, pareiškėjo akcininkų, įmonės vadovo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo ir kitus priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytus dokumentus.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gruodžio 13 d. 13:33