Parama žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.14

Parama žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui

Parama žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui
Nuo balandžio 10 d. iki birželio 9 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. programos priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Paramos gali keiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos, akvakultūros produktų perdirbimu.
 
Paramos lėšomis remiamas ekologinės akvakultūros produktų perdirbimas, sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas, taip  pat šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimas. Remiamos ir tokios investicijos, kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą, gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos bei investicijos, kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, procesus arba valdymo ir organizavimo sistemas.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.). Šiam paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 2,4 mln. eurų. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 400 000 Eur, finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o likusį projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Jei paraiškose visa pareiškėjų prašoma paramos suma viršys skirtąją sumą, pirmiausia bus atliekamas paraiškų pirmumo atrankos vertinimas ir jos sugrupuojamos pagal projektų pirmumo atrankos kriterijus:
 • pareiškėjas yra labai maža, maža įmonė, užsiimanti arba planuojanti užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu – suteikiami 5 balai;
 • pareiškėjas yra įmonė, įregistruota ne mažiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo, o pajamos iš žvejybos ir (arba) akvakultūros produkcijos pagal paskutinius metinės finansinės atskaitomybės dokumentus sudaro ne mažiau kaip 50 proc., – suteikiama 10 balų;
 • projekte numatytos investicijos, prisidedančios prie darnios pramonės politikos plėtros įgyvendinimo ir prašoma paramos už:
  • energijos taupymą arba atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą, jei tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 10 proc. tinkamų išlaidų vertės, – suteikiami 5 balai;
  • šalutinių gamybos produktų perdirbimą, jei tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 10 proc. tinkamų išlaidų vertės, – suteikiami 5 balai;
  • investicijas, padedančias mažinti taršos kiekį gamybos procese, jei tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 10 proc. tinkamų išlaidų vertės, – suteikiami 5 balai;
 • pareiškėjas perdirba, apdoroja arba ketina perdirbti, apdoroti vietinę žuvų produkciją (perdirbamos žaliavos kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. visos perdirbamos žaliavos kiekio visą projekto kontrolės laikotarpį) – suteikiama 15 balų;
 • investuojama į inovatyvias technologijas, kuriomis bus gaunami nauji ar patobulinti produktai, paslaugos, gamybos procesai, naujos ar patobulintos valdymo ir organizavimo sistemos, – suteikiami 5 balai;
 • įgyvendinus projektą, bus padidintas ir kontrolės laikotarpiu išlaikytas darbo vietų skaičius (ataskaitiniais metais buvęs darbuotojų skaičius lyginamas su pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo esančiu darbuotojų skaičiumi (vertinama visos darbo vietos ekvivalentu). (Suteikiama po 1 balą už kiekvieną naujai sukurtą 1 darbo vietą, bet ne daugiau kaip 20 balų);
 • pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas. Skiriama po 1 balą už kiekvieną paramos intensyvumo susimažinimo procentą, bet ne daugiau kaip 10 balų (ne daugiau kaip už 10 procentinių punktų);
 • siekiama automatizuoti sistemų valdymo ir (arba) gamybos metodus ir tam tikslui yra numatomos investicijos – suteikiami 5 balai;
 • įmonės grynasis pelningumas yra:
  • nuo 3 iki 5 proc. (imtinai) visą projekto kontrolės laikotarpį – suteikiami 5 balai;
  • daugiau kaip 5 proc. visą projekto kontrolės laikotarpį – suteikiama 10 balų;
 • perdirbama arba ketinama perdirbti žuvis, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti (priegauda) – suteikiami 5 balai. Žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti (priegaudos), perdirbimas turi sudaryti ne mažiau kaip 2 proc. visos įmonės perdirbamos, apdorojamos žaliavos kiekio visą projekto kontrolės laikotarpį, arba perdirbama, arba ketinama perdirbti ekologinė ir (arba) tausi produkcija – suteikiami 5 balai. Ekologinės ir (arba) tausios produkcijos perdirbimas turi sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. visos įmonės perdirbamos, apdorojamos žaliavos kiekio visą projekto kontrolės laikotarpį. Iš viso pagal šį kriterijų suteikiami ne daugiau kaip 5 balai.
 
Privalomasis mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. balandžio 14 d. 09:26