Parama žvejybinių laivų variklių keitimui ir modernizavimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.03.15

Parama žvejybinių laivų variklių keitimui ir modernizavimui

Parama žvejybinių laivų variklių keitimui ir modernizavimui
Nuo šių metų kovo 22 d. iki gegužės 21 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus priimamos žuvininkystės sektoriaus atstovų paraiškos dėl žvejybinių laivų pagrindinių arba pagalbinių variklių pakeitimo ar modernizavimo.
 
Paraiškos minėtai veiklai įvykdyti renkamos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“.
 
Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 10 000 Eur.
 
Paramos intensyvumas – iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Likusią 70 proc. projekto tinkamų išlaidų dalį bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas. Didžiausia paramos suma projektui įgyvendinti gali siekti 10 000 Eur.
 
Paraiškas pagal šią Veiksmų programos priemonę gali teikti ūkio subjektai, nuosavybės teise valdantys žvejybos laivą (-us) ir užsiimantys versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Priemonės tikslas – paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete.
 
Naudinga informacija
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. kovo 15 d. 13:35