Parama žvejų ir mokslininkų partnerystei
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.07.03

Parama žvejų ir mokslininkų partnerystei

Parama žvejų ir mokslininkų partnerystei
Nuo liepos 2 d. iki rugsėjo 3 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“.
 
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Skyrių kontaktai čia.
 
Pagal priemonę remiamos veiklos, skirtos skatinti mokslininkų ir žvejų keitimąsi žiniomis sprendžiant aktualias žvejybos sektoriaus problemas, kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 28 straipsnyje – taikomieji moksliniai tyrimai, vykdomi pagal jungtinės veiklos sutartis. Taip pat su minėtais tyrimais susiję: duomenų rinkimas ir tvarkymas, bandomieji projektai, žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaida, seminarai ir geroji praktika.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad projektą gali įgyvendinti ne mažiau kaip 2 subjektai (pareiškėjas ir projekto partneris (-riai), kurie pasirašo jungtinės veiklos sutartį).
Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslinių tyrimų institutai, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su moksline veikla, moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, taikomaisiais moksliniais tyrimais (minėtos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme). Šių pareiškėjų partneriais gali būti:
  • verslinės žvejybos įmonių asociacijos;
  • įmonės:
    • turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
    • turinčios perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai;
    • turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
    • turinčios verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimą.
 
Taip pat paraiškas gali teikti verslinės žvejybos įmonių asociacijos. Šių pareiškėjų partneriais gali būti Lietuvos mokslinių tyrimų institutai, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir studijomis, taip pat mokslininkai ir (arba) tyrėjai.
 
Minėtos verslinės žvejybos įmonių asociacijos ir projekte dalyvaujantys mokslininkai, tyrėjai taip pat turi atitikti priemonės įgyvendinimo taisyklėse išvardintas sąlygas.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.). Didžiausia galima paramos suma projektui yra 70 tūkst. Eur, finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Iš viso šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 150 tūkst. Eur paramos.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. liepos 3 d. 11:41